Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Talousseminaarissa valmisteltiin vuoden 2019 talousarviota

18.9.2018

Kaupunginhallitus ja valtuuston, lautakuntien sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat ja johtoryhmä valmistelivat Karkkilan talousarviota vuodelle 2019

Karkkilan talousseminaari pidettiin 14.9. Karkkilassa Tehtaanhotellilla. Seminaarin tavoitteena oli mm. linjata kaupungin strategisia painopisteitä vuodelle 2019 ja pohtia lähtökohtia vuoden 2019 talousarviolle kesäkuun kehyspäätöksen jälkeen tiukentuneessa taloustilanteessa. Seminaarin tervetulosanat lausui kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maritta Salo, joka toivoi puheenvuorossaan aurinkoisen päivän siivittämänä hyvää keskustelua Karkkilan tulevaisuudesta.

Kaupunginjohtaja Tuija Telén esitteli osallistujille ensin kuvausta kaupungin johtamisjärjestelmästä ja sen jälkeen kaupunkistrategian tavoitteiden pohjalta luonnosteltuja vuoden 2019 toimenpiteitä. Kaupun­kistra­te­gian neljän elementin; elinvoima, hyvinvointi, asuminen ja yhteisöllisyys, lisäksi kaupunginjohtaja nosti uu­tena näkökulmana kaupunkiorganisaation toiminnalle laadittuja tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia kos­kien taloutta, johtamista, prosesseja ja henkilöstöä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena kaupunginjohtaja nos­ti talouden tasapainon saavuttamisen vuonna 2021 pitkäjänteisen taloussuunnitelman toimenpiteillä.

Talousjohtaja Sari Laine esitteli kaupungin yleistä taloustilannetta ja koosteen ensi vuoden talousarvion tä­mänhetkisestä valmisteluvaiheesta. Lautakunnat ovat omalta osaltaan käsitelleet ehdotuksensa ensi vuo­den talousarvioista syyskuun alkupuolella, mutta niiden pohjalta ei vielä olla pääsemässä kaupungin­hal­li­tuk­sen kehyspäätöksen edellyttämään nollatulokseen. Lisäksi joitakin tulokseen vaikuttavia keskeisimpiä lukuja on vielä avoinna. Esimerkiksi tiedot verotuloista ja valtionosuuksista ensi vuodelle saa­daan vasta, kun ministeriö julkistaa talouskatsauksen budjettiriihen pohjalta 17.9.2018.

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen esitteli tarkemmin sivistystoimialan talousarvioesityksiä sekä toiminnallisia tavoite-esityksiä vuodelle 2019. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt talousarvionsa 11.9. ja vapaa-aikalautakunta 13.9. Kasvatus- ja opetuslautakunta painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa koulujen arjessa sekä oppilaiden tehostetussa että erityisessä tuessa. Vapaa-aikalautakunta korostaa tavoitteissaan mm. yhdessä eri toimijoiden kanssa toteutettavaa elämyspolkua sekä Kaiku –korttia, jonka avulla tarjotaan kaikille mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin.

Tekninen johtaja Kari Setälä kertoi puolestaan teknisen toimialan esityksistä tuleville vuosille. Tekninen lautakunta on käsitellyt talousarvioesityksensä 5.9. ja ympäristölautakunta 13.9. Keskeisiä tavoitteita ovat mm. suunnitelmallisuus pitkällä aikavälillä, optimaalinen omistajapolitiikka, korjausvelan pienentäminen, maapoliittisen ohjelman päivittäminen, kaavahankkeiden johdonmukainen eteneminen sekä kiinteistöverotuksen tasapuolisen kohtelun edistäminen.

Lisäksi Kari Setälä kertoi seminaariväelle tulevien vuosien investoinneista, joista merkittävimpiä varauksia ovat Nyhkälänharjun lähiliikunta-alueen rakentaminen sekä katu- ja vesihuoltoverkoston saneeraushankkeet.

Seminaarissa käytiin runsasta keskustelua ja pohdittiin esityksiä ja keskeisiä priorisointeja tulevalle vuodel­le. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiittikin päätöspuheenvuorossaan osallistujia positiivisesta ja ra­ken­tavasta sekä vahvasti tulevaisuuteen katsovasta keskustelusta. Kaupunginjohtaja totesi seminaaripäivän annista, että seminaarista saatiin hyvin ohjeistusta talousarvion val­mistelun jatkoaskeleita varten.

Kaupungin talousarvion valmistelu jatkuu seminaarin pohjalta. Valtuusto käsittelee asiaa 12.11.2018 pidettävässä ta­lousarviokokouksessaan.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maritta Salo 040 510 9584 tai maritsal52@gmail.com
Kaupunginjohtaja Tuija Telén 040 801 6009 tai
tuija.telen@karkkila.fi

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi