Valikko Etsi

Lämmitysöljysäiliöt

Ikääntyvät ja vialliset öljysäiliöt sekä öljyn huolimaton käsittely ovat osoittautuneet merkittäväksi riskitekijäksi maaperälle ja pohjavedelle. Öljysäiliön omistaja tai haltija on vastuussa säiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnosta. Maanalaiset öljysäiliöt ovat osoittautuneet ongelmallisiksi etenkin tilanteissa, joissa säiliön aiemmasta huollosta, tarkastuksista, puhdistuksesta tai mahdollisesta vuodosta maaperään ei ole tietoa. Maaperän pilaantumisesta aiheutuu lähes aina huomattavia puhdistuskustannuksia.
 
Säilytys
Yksivaippaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on sijoitettava maan päälle katettuihin tiiviisiin suoja-altaisiin. Kaikki säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein sekä tarkkailu ja/tai hälytysjärjestelmällä vuotojen estämiseksi.
 
Pohjavesialueella uusia lämmitysöljysäiliöitä tai muitakaan polttoaine- tai kemikaalisäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa sijoittaa maan alle. Uusien kiinteiden säiliöiden tulee olla kaksivaippaisia ja ne tulee varustaa ylitäytön estolaitteella sekä asianmukaisilla valvonta- ja hälytyslaitteilla. Uusista lämmitysöljysäiliöistä polttoneste tulee johtaa polttimelle yksiputkijärjestelmällä tai muulla vastaavantasoisella tekniikalla (Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset).
 
Öljysäiliön määräaikaistarkastukset
Jokaisen säiliön omistajan kannattaa selvittää öljysäiliön ikä ja edellinen tarkastuspäivä. Iän näkee yleensä pannuhuoneen seinällä olevasta katsastuspöytäkirjasta tai säiliön kannessa olevasta kilvestä. Edellisestä tarkastuksesta pitäisi löytyä päivätty tarkastuspöytäkirja.
 
Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan säiliöt tulee tarkastaa seuraavasti:
 
Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran viidessä (5) vuodessa ellei tarkastuspöytäkirjan perusteella seuraavaa tarkastusta edellytetä tiheämmin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.
 
Pohjavesialueella tai ranta-alueella sijaitsevat muut kuin maanalaiset öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa ellei tarkastuspöytäkirjan perusteella seuraavaa tarkastusta edellytetä tiheämmin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.
 
Muilla alueilla kaikki öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee säiliön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa valtuutetulla tarkastajalla säännöllisesti vähintään kerran kymmenessä (10) vuodessa ellei tarkastuspöytäkirjan perusteella seuraavaa tarkastusta edellytetä tiheämmin. Tarkastuspöytäkirjan jäljennös tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.
 
Tämän jälkeen säiliön tarkastus tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliöluokan mukaan, jotka ovat seuraavat.

Luokka A, metallisäiliö: 5 vuoden kuluttua,
Luokka A, muu säiliö: 10 vuoden kuluttua (pohjavesi- ja ranta-alueiden ulkopuolella muut kuin maanalaiset säiliöt, kts.edellä),
Luokka B: 2 vuoden kuluttua,
Luokka C: korjattava tai uusittava 6 kk:n kuluessa ja
Luokka D: poistettava välittömästi käytöstä.
Lähteet: Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 344/83 sekä Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry:n Teknillinen suositus TS-7, 2002.
Tarkastusvälit perustuvat säiliön todettuun kuntoon. Tarkastuksen perusteella säiliö luokitellaan A-, B-, C- tai D-luokkaan. Tarkastukseen tulee käyttää alan ammattilaista. Maanalaisen säiliön tarkastuksen voi tehdä vain Turvatekniikan keskuksen TUKES:in hyväksymä tarkastusliike.
Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, että määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan.
 
Maanalaisten säiliöiden käytöstä poistaminen
 
Käytöstä poistetut maanalaiset säiliöt ja niiden putkistot on poistettava maasta. Säiliö on tyhjennytettävä ja tarkastutettava ennen maasta poistoa valtuutetulla tarkastajalla mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut enemmän kuin mitä näissä määräyksissä on tarkastusväliksi määrätty. Mikäli maaperään tai pohjaveteen on vuotanut öljyä, muuta polttoainetta tai kemikaalia, on siitä ilmoitettava välittömästi Uudenmaan Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen ja pyydettävä ohjeet kuinka pilaantuneen alueen puhdistamisessa on meneteltävä.
 
Maasta nostetun säiliön tarkastuspöytäkirja ja dokumentti noston suorittamisesta tulee toimittaa viipymättä alueen pelastusviranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi.
 
Lisätietoja:
Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (kv 3.3.2014 § 9)
http://www.karkkila.fi/Liitetiedostot/Ymp%E4rist%F6nsuojelu/YmparistonsuojelumaarayksetKarkkila_KV030314.pdf
www.oljylammitys.fi
Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry:n internetsivuilta löytyy tietoa öljylämmitysalan urakoitsijoista, jotka suorittavat öljysäiliöiden asennusta, huoltoja ja määräaikaistarkastuksia. Yhdistyksen jäsenet ovat Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ja rekisteröimiä yhdistyksiä.
www.oil.fi
Öljyalan palvelukeskuksen internetsivuilla on tietoa öljylämmityksestä rakentajille ja kunnostajille
www.tukes.fi
Turvatekniikan keskus
• Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos:
Internetsivuilla tietoa sekä turvallisesta arjesta että öljysäiliöiden huolenpidosta http://www.lup.fi/fi-FI/Turvallinen_arki
 

 Sivu päivitetty 30.10.2015/TM/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi