Valikko Etsi

Luonnon monimuotoisuus

Valtioneuvoston hyväksymissä seitsemässä luonnonsuojeluohjelmassa (kansallis- ja luonnonpuisto-ohjelman sekä soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat) on asetettu suojelutavoitteita, joiden perusteella uusia luonnonsuojelualueita perustetaan. Lisätietoja valtakunnallisista luonnonsuojeluohjelmista www.ymparisto.fi/default.asp?node=471&lan=fi

Luonnonsuojelulain nojalla on perustettu luonnonsuojelualueita, EU:n säädösten - luontodirektiivin ja lintudirektiivin - perusteella on luotu yhtenäinen suojeltavien alueiden verkosto ns. Natura 2000 -verkosto, jonka tavoitteena on turvata EU:n tärkeinä pitämien eliölajien ja luontotyyppien suotuisa suojelun taso. Luonnon monimuotoisuutta pyritään turvaamaan myös mm. maankäytön suunnittelulla (kaavoitus), luonnonhoitometsillä ja eräiden muiden ohjelmien ja luontoselvitysten (esim. arvokkaat kalliot, paikalliset ohjelmat) avulla.
Jokamiehenoikeudet antavat jokaiselle Suomessa oleskelevalle mahdollisuuden käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet Karkkilassa
Karkkilan kaupungin alueella on yhteensä 6 luonnonsuojelualuetta. Näistä laajin on Liesjärven kansallispuistoon kuuluva Löyttyjärveen ja Onkimaanjärveen rajautuva yhtenäinen alue Karkkilan pohjoispuolella Porintien tuntumassa. Osa alueista kuuluu Natura 2000-verkostoon. Niiden rajaukset voivat poiketa Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden rajauksista. Karkkilassa luonnonsuojelualueita ovat
- Liesjärven kansallispuisto
- Asemansuon luonnonsuojelualue
- Koirakallion luonnonsuojelualue
- Hanskalan luonnonsuojelualue
- Helmilehto
- Vaskijärven Rajakallion luonnonsuojelualue

Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvat alueet Karkkilassa

Kansallispuistot
Kansallispuistot ovat suuria, yli 1000 hehtaarin luonnonsuojelualueita, jotka ovat samalla kaikille avoimia nähtävyyksiä. Niiden ensisijaisena tarkoituksena on turvata luonnon monimuotoisuus. Kansallispuistot perustetaan lailla valtion maalle. Lisätietoa kansallispuistoista www.metsa.fi/page.asp?Section=1954. Liesjärven kansallispuisto www.luontoon.fi/page.asp?Section=222 sijoittuu Etelä-Suomen lääniin ja Kanta-Hämeeseen Tammelan, Karkkilan ja Someron alueelle. Pinta-ala 21 km², perustettu 1956. Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Soidensuojeluohjelma
Karkkilassa soidensuojeluohjelmaan kuuluu yksi alue:
 - Iitalammen suot
Lisätietoja valtakunnallisesta soidensuojeluohjelmasta.

Vanhojen metsien suojeluohjelma
Vanhat metsät ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuudelle. Niissä esimerkiksi elää 31 prosenttia Suomen uhanalaisista metsälajeista. Suurimmat metsien uhanalaiset eliöryhmät ovat sienet ja kovakuoriaiset. Lisäksi Suomessa elää useita itäisen taigan lajeja, joita ei tavata muualla Länsi-Euroopassa. Karkkilassa vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluu yksi alue:
 - Poukamoinmäki
Lisätietoja valtakunnallisesta vanhojen metsien suojeluohjelmasta.

Lintuvesiensuojeluohjelma
Ei kohteita.
Lisätietoja valtakunnallisesta lintuvesien suojeluohjelmasta.

Harjujensuojeluohjelma
Ei kohteita.
Lisätietoja valtakunnallisesta harjujensuojeluohjelmasta.

Lehtojensuojeluohjelma
Ei kohteita.
Lisätietoja valtakunnallisesta lehtojensuojeluohjelmasta.

Rantojensuojeluohjelma
Ei kohteita.
Lisätietoja valtakunnallisesta rantojensuojeluohjelmasta.

Natura 2000-ohjelmaan kuuluvat alueet Karkkilassa
Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen alueella. Luonnonsuojelulle tärkeistä alueista perustetaan Natura 2000 -verkosto. Lisätietoja Natura 2000-verkostosta www.ymparisto.fi/default.asp?node=755&lan=fi.
Natura 2000-ohjelmaan kuuluvat alueet Karkkilassa www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=289599&lan=fi&clan=fi ovat
- Asemansuo www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11897&lan=fi
- Haaviston alueet www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11864&lan=fi
- Keihässuo www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11898&lan=fi
- Tervalamminsuo www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=64268&lan=fi
- Vaskijärven metsä www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=11866&lan=fi

Lisätietoa lajien suojelusta www.ymparisto.fi/default.asp?node=475&lan=fi.


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi