Valikko Etsi

Pohjavedet

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista.
Pohjavesialueet on luokiteltu käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa perusteella kolmeen luokkaan:
Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue 
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue 
Luokka III: muu pohjavesialue
Lähde: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet  
 
Karkkilan pohjavesialueet
Karkkilan pohjavesialueet http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesien_ja_merensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueet/Karkkilan_pohjavesialueet(14287).
Karkkilan kaupungin vedenotto perustuu toistaiseksi Toivikkeen ja Haaviston pohjavedenottamoihin. Molemmilla vedenottamoilla on Länsi-Suomen vesioikeuden vahvistama suoja-alue. Karkkilassa on yksitoista I-luokan, kahdeksan II-luokan ja kaksi III-luokan pohjavesialuetta.
I luokan pohjavesialueet ovat
Polari-Toivike A  (nro 0122401)
Asutus, liikenne ja monet muut ihmisen toiminnot aiheuttavat riskin tälle keskustaan ulottuvalle pohjavesialueelle. Riskialttiilla paikalla sijainneen Polarin vedenottamon käyttö lopetettiin vuonna 1995, kun ottamo jäi Karkkilan keskustan liittymätien alle. Käytöstä poistetun Polarin pohjavedenottamon analyysitulosten perusteella pohjaveden rauta- ja kloridipitoisuudet ovat olleet koholla. Polarin alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2003.
Polari-Toivike B (nro 0122401)
Toivikkeen pohjavesialue on pitkittäisharju, jossa tavataan karkeita, hyvin vettä johtavia aineksia. Pohjavedenlaatu on vedenottamolla tehdyn tarkkailun mukaan ollut hyvä. Vedenottamolla vesi alkaloidaan alhaisen pH:n vuoksi. Pohjavesialueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 1997.
Haavisto (nro 0122402)
Haaviston pohjavedenottamon vesi täyttää hyvän talousveden laatuvaatimukset. Vedenottamon läheisyydessä olevien alueiden verrattain laaja maa-ainesten otto on keskeytynyt ja sen jäljiltä alueella on osin jälkihoidettuja kuoppia.
Nummensyrjä A, B ja C (nro 0122403)
Pohjavesi on lähes neutraalia ja hyvin pehmeää. Nummensyrjän alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2000.
Vattola (nro 0122404)
Pohjavesi on laadultaan erittäin pehmeää. Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 1997.
Hongisto (nro 0122405)
Alueen pohjavedessä on havaittu kohonneita rauta-, mangaani-, ammoniumtyppi- ja kloridipitoisuuksia. Lisäksi on tehty havaintoja talousveden laatuvaatimukset ylittävistä torjunta-ainepitoisuuksista. Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2003.
Vuotinainen (nro 0122406)
Alue on Vuotinaisen ja Kovelonjärven välillä sijaitseva järvien rikkoma pohjavesialue. Muodostuman paksuus on kallioperän läheisyyden vuoksi vähäinen.
Järvenpää (nro 0122408)
Pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Vedessä on ollut paljon nitraattia mutta alueella ei ole enää karjatiloja. Alueelle on tehty suojelusuunnitelma vuonna 2000.
Kuonjoki A (B ja C II lk) (nro 0122415)
Pyydysmäen vedenottamon koepumppausten yhteydessä 1998 tehtyjen analyysitulosten mukaan pohjavesi on lievästi hapanta ja pehmeää. Rauta- ja mangaanipitoisuuksissa on huomattavia vaihteluita, soranottoalueilla vesi on paikoin rautapitoista ja sameaa. Pyydysmäen vedenoton lupahakemus on vireillä. Kaikille osa-alueille (A, B ja C) on tehty suojelusuunnitelma vuonna 1997.
II luokan pohjavesialueet ovat
Muslammi (nro 0122409), Ritanummi (nro 0122411), Aittoissuonmäki (nro 0122414), Kuonjoki B ja C (0122415), Piika-ahoinmäki (nro 0122418), Aseman seutu (nro 0122451) ja Iso Paastonjärvi (nro 0122452).
III luokan pohjavesialueet ovat
Rautamäki (nro 0122407) ja Ruokjärvi (nro 0122410).


Lisätietoja seuraavista osoitteista


Pohjavesistä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Pohjavesien_tila


Kaivovedestä:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Vedenhankinta_kaivosta

 
Sivua päivitetty 23.6.2014/ns 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi