Valikko Etsi
Asuminen / Yksityistiet

Yksityistiet   

Tiedote järjestäytymättömien yksityisteiden tienkäyttäjille

Karkkilan kaupungin tekninen lautakunta teki päätöksen 27.3.2014 § 24 lopettaa oma-aloitteisesti aikoinaan kunnossapitoonsa ottamiensa taajaman läheisyydessä sijaitsevien yksityisteiden hoitovastuita. Päätös lakkautti näiden mainittujen yksityisteiden kaupungin omajohtoisena työnä suorittaman yksityisteiden kunnossapidon. Toimenpiteet päätettiin ottaa käyttöön 15.10.2014 alkaen.

Asia tuotiin uudelleen 25.9.2014 § 84 tekniseen lautakuntaan tarkasteltavaksi ja lautakunnan 27.3.2014 tekemään päätökseen päätettiin siinä yhteydessä asettaa yhden vuoden lisäsiirtymäaika, joka alkoi 15.10.2014 ja päättyi 15.10.2015.

Tekninen lautakunta selvitti asiaa vielä 19.3.2015 § 32 tekemässään päätöksessä, missä otettiin takaisin kunnossapidon piiriin ne yksityistiet, jotka sijaitsevat asemakaava-alueella tai ovat näille kulkemisen yhdysteitä. Päivitetty yhteenveto kunnossapidon piiristä poistetuista, vielä järjestäytymättömistä teistä löytyy täältä.

Yksityisteiden varsilla asuvat vielä toistaiseksi tiekuntiin järjestäytymättömät asukkaat saivat näin siirtymäajan puitteissa mahdollisuuden järjestäytyä tiekunniksi ja neuvotella asiasta kaupungin kanssa ja mahdollisesti lopulta myös järjestäytyä tiekuntina. Tiekuntien perustaminen on edellytyksenä vuosittain jaettavan kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustuksen saamiselle.  Karkkilan kaupungin teknisen lautakunnan tiejaoston perustamiskokouksen kustannukset ovat noin 370 €/tiekunta, jotka jäävät tiekunnan vastuulle.

Mikäli yksityistien tienkäyttäjät ovat halukkaita perustamaan yhteistä kunnossapitoa varten tiekunnan, sen perustamisen saa vireille täyttämällä tiekunnan perustamishakemuksen ja palauttamalla sen kaupungin teknisen lautakunnan tiejaostolle. Yksikin tienkäyttäjä saa asian vireille, mutta suosituksena on, että tien käyttäjät hakevat tiekunnan perustamista yhdessä. 

Lisätietoja antavat  
mittaus- ja kiinteistöpäällikkö (tiekuntien perustaminen) Tapio Jokela, 044 5533 421 tai tapio.jokela@karkkila.fi. yhdyskuntatekniikan päällikkö (teiden kunnossapito) Esko Vuolukka, 044 7674 829 tai esko.vuolukka@karkkila.fi 
   

Tielautakunnan tehtävät

Karkkilan kaupungin alueella yksityisistä teistä (358/1962) annetussa laissa määrättyjä tehtäviä hoitaa kaupungin teknisen lautakunnan kolmijäseninen tiejaosto.

Pääsääntöisesti tiejaosto kokoontuu pitämään em. lain mukaisia kokouksia tarpeen vaatiessa käsiteltävien asioiden edellyttämällä aikataululla. Toimitukset keskitetään kustannusten minimoimiseksi samoille kokouspäiville. Tiejaoston sihteeri vastaa toimitusten valmistelusta ja koolle kutsumisesta. Tätä tehtävää hoitaa mittaus- ja kiinteistöpäällikkö.
Toimitukset tulevat vireille Karkkilan kaupungin teknisen lautakunnan tiejaostolle osoitettavalla kirjallisella hakemuksella. Lähtökohtaisesti tiejaosto käsittelee asiaa, kun kyseessä on ennestään oleva tie (perustieoikeudet ratkaistu) ja elleivät asianosaiset ole heidän määrättävissään olevasta asiasta voineet keskenään sopia taikka jollei asiaa ole YksTL 38§:n (tietoimitusasiat) mukaisesti tai muutoin tämän lain nojalla määrätty ratkaistavaksi tietoimituksessa. Tällöin asiat kuuluvat YksTL:n 52§:n mukaisesti tiejaostolle ratkaistavaksi.
Lisäksi tiekunnan kokousten päätöksistä (YksTL 70§), valitusaika 30 vrk kokouksesta ja laittomasta tiemaksujen maksuunpanosta (YksTL 88§) voi hakea muutosta tiejaostolta.

• Tiekunnan perustamishakemus


Teknisen lautakunnan kunnossapitoavustukset


Karkkilan kaupunki jakaa vuosittain määrärahojensa puitteissa järjestäytyneille tiekunnille kunnossapitoavustusta. Avustusperusteet on vahvistettu teknisen lautakunnan päätöksellä 10.4.2013 § 39. Avustusperusteet vahvistetaan vaalikaudeksi. Avustuksen suuruus määräytyy tienpidon keskimääräisen kilometrikustannuksen, kunnossapitoluokan avustusprosentin sekä hoidettavan tien pituuden tulon perusteella. Mikäli tien todelliset kunnossapidon kilometrikustannukset jäävät alle kaikkien avustusta hakeneiden teiden keskimääräisen kustannustason niin tällöin käytetään todellisia kilometrikustannuksia tämän tekijän kohdalla.

Voimassa olevat kunnossapitoavustusten tieluokat ja avustusprosentit:
• I-luokan tiet 60%
• II-luokan tiet 45%
• III-luokan tiet 30%

Kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain tekniselle lautakunnalle osoitetulla kunnossapitoavustushakemuksella. Teknisen lautakunnan hyväksymät kunnossapitoavustukset maksetaan päätösten lainvoimaisuuden jälkeen kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnossapidon avustushakemus


Perusparannusavustukset

Karkkilan kaupunki avustaa järjestäytyneiden tiekuntien perusparannushankkeita teknisen lautakunnan päätöksen 10.4.2013 § 39 mukaisin perustein. Tiekunnan hallinnoiman tien peruskorjaukselle tulee olla myönnettynä valtion perusparantamisen avustamispäätös. Vapaamuotoisia avustushakemuksia voi jättää Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitettuna ympäri vuoden. Avustukset käsitellään tähän erikseen vuosittain varattavasta ja tarpeiden mukaan määräytyvästä talousarvion kunnossapitoavustusten osuudesta. Teknisen lautakunnan toimitusjaoston puheenjohtaja ja sihteeri tekevät tarpeen vaatiessa po. teille katselmuksen ennen perusparannusavustuksen myöntämispäätöstä.

Lisätietoja antaa
mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela tapio.jokela@karkkila.fi


Sivua päivitetty 23.4.2018/jl


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi