Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat

Karkkilan kaupungin strategia

Karkkilan kaupungin strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 7.10.2013 § 96. Strategiaan pdf-muodossa voi tututustua täältä.


Strategia vuosille 2014 - 2017

 

VISIO
Karkkila - Murroksesta menestykseen

ARVOT
Asukas- ja asiakaslähtöisyys
Yhteistyö ja vuorovaikutteisuus
Ammattitaito ja aloitteellisuus

 

STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

1. Kaupungin talous tasapainossa

Tasapainoinen talous mahdollistaa kuntapalvelujen tuottamisen kuntalaisille. Kaupunki tasapainottaa taloutensa asukkaiden peruspalveluja vähentämättä lähipalvelut turvaten. Karkkila haluaa olla laajeneva lähipalvelualue, jossa palvelut tuotetaan kaupunkia laajemmalle alueelle. Karkkilalaisten omatoimisuus, osallistuminen ja yhteisöllisyys tukevat tavoitteiden saavuttamista. Kaupungin kilpailukykyä kehitetään systemaattisesti ja olemassa olevia Karkkilan vahvuuksia korostetaan. Toimintaympäristön olosuhteet tunnistetaan ja toiminnassa keskitytään kaupunkilaisten palvelutarpeen kannalta oleelliseen.

Menestystekijät
•    asukasmäärän kasvu
•    ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö
•    teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa
•    yhdensuuntainen johtaminen
•    optimaalinen omistajapolitiikka
•    painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa
•    resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi

Tavoitteet vuoteen 2017
• asukasmäärän hallittu kasvu
• ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilökunta
• asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri
• toimitilastrategiaa toteutetaan asukkaiden palvelutarpeet huomioiden
• korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti
• menojen kasvu pysähtyy ennaltaehkäisevän toiminnan ja palveluiden priorisoinnin ansiosta
• talous täyttää kuntalain 65 §:n vaatimukset

Mittarit
•       asukasmäärän kasvu (kpl)
•       asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt
•       ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus
•       omaisuuden tuottavuus talouden ja hyvinvoinnin kriteerein
•       tulorahoitus kattaa kokonaismenot
•       talous on tasapainotettu ja kumulatiivinen alijäämä katettu

2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki

Karkkilan puutarhakaupungissa yhdistyvät sekä kaupunkimaiset että maaseutumaiset piirteet. Asuminen, työ, virkistys, vapaa-aika ja liikenne liittyvät toisiinsa muodostaen ihmisläheisen toiminnallisen kokonaisuuden. Kaupunkikeskustaa ympäröivät luonto¬arvoiltaan rikkaat alueet ja asuntokanta on monipuolista.

Karkkilan kaupunkisuunnittelu tähtää esteettömyyteen ja ekologisuuteen. Olemassa olevat palvelut, tehokas maankäyttö ja ennakoiva kaavoitus sekä kunnallistekniikka ohjaavat suunnitelmallista toimitila- ja asuntorakentamista keskusta-alueella.

Turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö sekä tiivis kaupunkirakenne ovat Karkkilan vetovoimatekijöitä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas museoalue, monipuolinen kulttuuritarjonta ja vilkas torielämä houkuttelevat kesäasukkaita ja muita vierailijoita kauempaakin Karkkilaan.

Menestystekijät
•    kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen ja hyödyntäminen
•    realistinen kaavoitus ja maapolitiikka
•    ympäristöarvot huomioidaan toiminnassa
•    myönteisen kaupunkikuvan luominen ja ylläpito

Tavoitteet vuoteen 2017
•    Karkkilassa on tarjolla monipuolisia asumisvaihtoehtoja
•    tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka
•    riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta asumiseen ja yritystoimintaan
•    kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti
•    energiankulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen sekä kierrätyksen edistäminen
•    yhtenäisen kevyenliikenteen ja ulkoilureitistön suunnitteleminen ja toteuttaminen
•    Asemanrannan alueen maankäytön ratkaiseminen

Mittarit
•    asuntotonttien myynti tai vuokraus (kpl)
•    energiansäästöohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttaminen (-%)
•    jätteiden määrän seuranta ja hallinta
•    energia- ja ympäristökriteerien huomiointi hankinnoissa
•    ”Kaupunkipuistomaisen” suunnitelman toteutus
•   Asemanrannan alueen asemakaavoitus
 
3. Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Kaupunki vastaa kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista. Palveluita tuotetaan mahdollisimman hyvässä hallinnonalojen välisessä yhteistyössä.

Ihmisen hyvinvoinnin perusta on koettu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys. Harrastamisen ja itsensä ilmaisun mahdollisuudet tukevat hyvinvointia. Luonto ja kaupunkiympäristö tarjoavat mahdollisuudet fyysisen kunnon säännölliseen ylläpitämiseen, elinikäiseen oppimiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Hyvinvoinnin ylläpitäminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja sairastumista.

Kaupunkilaisten järjestämät tapahtumat lisäävät kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja elävöittävät kaupunkikuvaa. Osallisuutta ja yhteistoimintamalleja kehittämällä turvataan kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan jatkuminen ja sitoutuminen kotikaupunkiin.

Menestystekijät
•    sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimiva yhteistyö
•    vireä kansalaistoiminta ja aloitteellisuutta tukevat toimintatavat
•    aktiivinen yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken
•    asukkaiden voimavaroja arvostetaan ja hyödynnetään
•    nuorten osaamisen ja työllisyyden edistäminen

Tavoitteet vuoteen 2017
•    sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus)
•    luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat
•    päätöksenteon avoimuutta lisätään, tiedottamista parannetaan ja asiointia helpotetaan
•    nuorisotakuun toteutuminen

Mittarit
• hyvinvointisuunnitelma käytössä
• asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset
• peruskoulun ja lukion jälkeen koulutuksessa jatkavien osuus
• nuorten työllisyysaste

4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila

Karkkila on teollisuuskaupunki, jonka työpaikkaomavaraisuus on korkea. Kehittyviä elinkeinoympäristöjä ovat kaupunkikeskusta sekä valtatie 2:n kupeessa sijaitsevat Pitkälän ja Keskinummen teollisuusalueet. Palvelualojen työpaikkojen lisäämisellä vahvistetaan kaupungin kilpailukykyä ja monipuolistetaan kaupunkilaisten palvelutarjontaa.

Uusien toimialojen kasvulle mahdollisuuksia luovat asumisen edullisuus sekä sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle. Kaavoitus, yritystonttien saatavuus, toimiva infrastruktuuri sekä päätöksenteon johdonmukaisuus vahvistavat Karkkilan vetovoimaisuutta.

Menestystekijät
•    päätöksenteon yritysmyönteisyys
•    kaupunki on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani
•       monipuoliset ja joustavat sijoittumisvaihtoehdot yrityksille
•       osaavan työvoiman saatavuus
•       myönteinen kuntakuva
•    toimivat liikenneyhteydet
•    varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen oikea mitoitus

Tavoitteet vuoteen 2017
•    olemassa olevien yritysten kehittymisen ja kasvun mahdollistaminen
•    Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena
•    ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen
•    matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen
•    etätyömahdollisuuksien parantaminen
•    joukkoliikennepalvelujen saatavuuden ja kilpailukyvyn varmistaminen

Mittarit
• yritysilmaston kehittyminen
• palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu
• yritysneuvonnan määrä (asiakastapahtuma) ja asiakastyytyväisyyskyselyt
• uusien yritysten perustaminen (netto/kpl)
• työllisen työvoiman määrä (hlö)
• yritystonttien myynti tai vuokraus (kpl)
• joukkoliikenneyhteydet

 


Sivua päivitetty 20.9.2016/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi