Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Vireillä olevat asemakaavahankkeet


Asemakaavahankkeet on kaavoitusohjelmassa aikataulutettu kahteen prioriteettiin:  I prioriteetti 2019-2020         II prioriteetti 2020-2023

 
217 Vattola II  (Taka-Vattola)

Vattola II alue sisältää pääosin Taka-Vattolan alueen, asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan täydennysrakentamista, mm. uusia pientaloja ja ajanmukaistamaan jo rakennetun alueen asemakaavaa siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen länsipuolella. Vattola I ja II ovat yhteensä noin 100 ha.

ALOITUSVAIHE:
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vattola II  nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018
SELVITYSVAIHE:
Luontoselvitys Pyhäjärven eteläpuoli - Karkkila 2017, Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto tmi 2017
Rakennusinventointi Vattola II asemakaava-alueella, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson 2019
IDEOINTIVAIHE: huhti-toukokuu 2019
LUONNOSVAIHE: kesä-lokakuu 2019
EHDOTUSVAIHE: marras-joulukuu 2019

215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6. ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alueen on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.
ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
   Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
   Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
   Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa
EHDOTUSVAIHE: syksy 2019 

216 Verälänsuoran yleisen alueen tontti 10. kaupunginosassa

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Fagerkullan kulttuuriympäristöön. Kaavan tavoitteena on muodostaa uusi tontti yleisellä alueella sijaitsevalle, vanhalle työväenasunnolle. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustasta lounaaseen. Kaava-alueen pinta-ala on ollut laajimmillaan noin 4,6 ha. Aluerajaus on tarkentunut suunnittelutyön kuluessa.

ALOITUSVAIHE: 
Osallistumis -ja arviointisuunnitelma nähtävillä  18.10.2017 – 27.11.2017 
LUONNOSVAIHE: kevät 2019
EHDOTUSVAIHE: kevät 2019

218 Nahkionranta

Nahkionrannan alueelle on valmistunut konsultin laatima asemakaavaluonnos. Asemakaavan laatiminen koskee noin 10,6 hehtaarin suuruista aluetta. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavan laatimisesta 15.5.2017. Kaupungin ja maanomistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus. Suunnittelualue sijaitsee Pumminmäen ja Nahkion välisellä alueella. Kaavassa on osoitettu uusia omakotitontteja sekä Pusulantien ja Vihdintien yhdistävä katuyhteys (Eteläinentie). Alueen luontoarvot Karjaanjoen ympäristössä huomioidaan kaava-aluerajauksin ja määräyksin.

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE:

Asemakaavan muutoksen luonnos ja
Asemakaavan muutoksen selostus nähtävillä 7.5. - 11.6.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

EHDOTUSVAIHE: kevät 2019

214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueella Huhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Siinä osoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016
ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017

Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuus on ratkaistu.


212 Salimäki: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti koko Asemanrannan suunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella. 

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013


211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012 – 11.1.2013


210 Vattola I  alue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0-1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE:  osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

 

209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE:  osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: 2019 yleisötilaisuus
EHDOTUSVAIHE: 2020


208 Puhdistamontien / motocrossradan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, energiahuollon alue, jätteenkäsittelyalue sekä moottoriurheilualue ja näihin liittyvä katualue. Karjaanjoen ja moottoriradan väliin suunnitellaan valimon jätehiekasta meluvallia. Kaava-alueen rajausta on muutettu.

ALOITUSVAIHE

 Asemakaavan muutoksen luonnos (vanha), selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012

LUONNOSVAIHE: kevät 2019 

 

184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-,  virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004§ 136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007 >> palautus uudelleen valmisteltavaksi

Jatkotoimenpiteet selvitetään vuoden 2019 aikana.

 

Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilan kylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8

Kaupunginhallitus hyväksyi Nuijajoen ranta-asemakaavan 12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin 25.2.2019 Helsingin hallinto-oikeudelle. Päätöstä odotetaan.

Lisätietoja antaa asemakaavan laatija DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE

Asemakaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.6. - 11.8.2015

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

EHDOTUSVAIHE: KV 12.11.2018 §70

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Selvitykset ja lausunnot:Liitteet

 ELY-keskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöstä odotetaan.


Sivua päivitetty 22.3.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi