Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi

Kehä V - yhteistyöhanke
Etusivu Karkkila › Hankinnat

Karkkilan kaupunki julkaisee tällä sivulla tietoja käynnissä olevista hankinnoista


Karkkilan kaupungin julkiset hankinnat

Tarjouspyyntö: Karkkilan kaupungin markkinoinnin asiantuntijapalvelut
Tarjouspyyntö on voimassa 21.11.-15.12.2015

Karkkilan kaupungin elinkeinopalvelu pyytää tarjousta MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 - 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017 erillisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Vuoden 2017 optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin ja mahdollisesti muiden kuin tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen tuottamiseen. Option käyttämisestä päätetään erikseen. Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.
Hankinnan kohteet ovat:
Visuaaliset elementit ja ilme, graafinen ohjeistus kampanjointia varten
Valittujen markkinointivälineiden suunnittelu ja toteutus
Imagokampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus
Markkinoinnin seurannan ja tulosten mittaaminen
Hankinnan kohteet on yksilöity tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa hinnoittelutaulukossa (hintaerittely).

Linkki julkisten hankintojen Hilma-palveluun.

Markkinoinnin asiantuntijapalveluiden tarjouspyyntö
Liite, hintaerittely

 
VASTAUKSET MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNNÖN LISÄTIETOPYYNTÖIHIN, päiv. bh 10.12.2014

K: Tarjouspyynnössä mainitaan:
"Mikäli ostatte / käytätte kuvia, kuvituksen pitää sisältyä käyttöoikeuksineen tarjotun materiaalin hintaan. Kuitenkin. Kuvien käyttöä, niiden laatua tai määrää on mahdotonta arvioida ennen visuaalisen ilmeen / kulloisenkin markkinointivälineen suunnittelua.
- Onko mahdollista, että muotoilette tuon kuvien käyttöä koskevan osion uudelleen?
Esimerkiksi: "Käytettävät kuvat tai infografiikka tilaajalta tai erillisen arvioinnin ja sopimuksen mukaan"
V:  Karkkilan kaupungilla on käytössä omia kuvapankkikuvia ja mahdollisuus hankkia lisäkuvia myös itse. Kuitenkin pyytäisimme myös tarjoajia hinnoittelemaan kohtien 3.a, 3.b, 3.c, ja 3.f, julkaisujen kuvituksen, kuvien hankinnan ja/tai valokuvaamisen käyttöoikeuksineen erikseen joko tarjoukseen tai lisäämällä hintaerittelylomakkeeseen rivin ao. kohtaan, viite kohtaan Hinnat.

K:  Saako tarjoajalla olla verovelkaa, josta on tehty verottajan hyväksymä maksusuunnitelma ja se voidaan toimittaa tarjouksen liitteenä yhdessä muiden vaadittujen todistusten kanssa?

V: Tarjouksen liitteinä tulee olla verovelkatodistus ja vakuutusyhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna ja ne on toimitettava myös mahdollisista alihankkijoista. Tarjouksen tilaaja voi pyytää täydentämään tai toimittamaan näitä asiakirjoja. Jos verovelkaa on olemassa, on syytä liittää tarjousasiakirjoihin verottajan hyväksymä maksusuunnitelma. Tilaaja voi sulkea tarjouskilpailusta pois hankintalain mukaisesti sellaisen ehdokkaan tai tarjoajan, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjoaja voi siis jättää tarjouspyynnön, mutta päätöksen tarjouksen hyväksymisestä mukaan tarjousvertailuun muiden tarjousten kanssa tekee tilaaja.

K: Tarjouspyynnössä mainitaan, että osatarjoukset ovat mahdollisia.
 Voiko tarjoaja siis valita vapaasti, mitä osakokonaisuuksia hän tarjouspyynnöstä tarjoaa? Vai tuleeko osatarjoukseen sisältyä vähintään jotkut tietyt kohdat tarjouspyynnöstä?
V: Tarjoaja voi vapaasti valita ne osatarjousalueet, jotka löytyvät omana palveluna/tuotteena hintaerittelyliitteestä.

K: Kuinka vertailette hintojen osalta tarjouksia, joista jotkut
 koskevat kaikkia tarjouspyynnön osa-alueita ja jotkut vain tiettyjä osa-alueita? Miten menettelette, jos esimerkiksi hintalomakkeessa ei ole annettu hintaa kaikille osa-alueille? Tällöinhän kokonaishinta jää tietysti pienemmäksi kuin sellaisessa tarjouksessa, joka kattaa kaikki osa-alueet, mutta hinnat eivät ole vertailukelpoisia.
V: Tarjouksen jättöajan jälkeen voimme tarvittaessa pyytää tarjoajia täydentämään tarjoustaan niiden tietojen osalta, jotka tarjousasiakirjassa ovat jääneet puutteellisiksi. Puutteelliset tiedot merkitään tarjoustenavauspöytäkirjaan ja ne otetaan huomioon kokonaisvertailussa.

K: Kohdalle 3.1 (Visuaaliset elementit ja ilme, sisältäen graafisen
 ohjeistuksen) ei ole hintataulukossa omaa kohtaa. Eikö ilmeen suunnittelun hintaa vertailla tarjoajien kesken lainkaan?
V: Kyllä vertaillaan, visuaalisten elementtien ja ilmeen sekä graafisen ohjeistuksen suunnittelun hinnat voitte ilmoittaa tarjouksessanne erikseen kohtana 3.1. tai lisätä hintaerittelylomakkeeseen.

K: Markkinointimateriaalien hintaerittelylomakkeessa pyydetään tarkkoja
 hintoja eri materiaaleille, mutta ei määritellä tarkemmin materiaalien laajuutta tai muita vaatimuksia. Voitteko täsmentää markkinointimateriaalien hintaerittelylomakkeen jokaista kohtaa, jotta tarjoajat voivat antaa vertailukelpoiset hinnat näihin kohtiin? Esim.
 kohdan 1.1 esitteestä olisi syytä määritellä vähintään esitteen koko ja sivumäärä. Jos jokainen tarjoaja määrittelee itse hintaerittelylomakkeessa mainittujen materiaalien tarkemmat vaatimukset, hinnat eivät ole missään määrin vertailukelpoisia.
V: Tarjoajan tulee itse ilmoittaa julkaisun hinnan yhteydessä minkä kokoisesta esitteestä ja sivumäärästä on kyse, josta osaamme arvioida yhden sivun a-hinnan. Emme tässä vaiheessa halua määritellä vielä etukäteen julkaisujen kokoja ja sivumääriä.
Kustakin julkaisusta voi antaa malliesimerkin nelisivuisen A-4 kokoisen esitteen hinnaksi ja hintaarvion esitteiden lisäsivuista. Ja jos tarjoajalla on ehdotus muunlaisesta esitetaitosta ja muodosta niin mallihintaesimerkki myös tästä.

K: Tarjouspyynnön kohdassa 3.2 b mainitaan yleisesitteen painomäärät ja
 jakelukanavat. Tuleeko näihin liittyvien ehdotusten valmistelu sisällyttää hintaerittelytaulukossa kohdan 1.1 riville Yhteydet, projektin koordinointi ja valvonta?
V: Kohdan 3.2.b sisältö liittyy suunnitteluun, eli arvio työmäärästä/hinnasta joka käytetään sopivien painomäärien ja jakelukanavien suunnitteluun, näytetään eriteltynä hintaerittelyn  kohdassa 1.1 suunnittelu.

K: Tarkoitetaanko kohdan 3.2. e viittaus henkilöstökirjeen pohjaan sähköistä uutiskirjepohjaa? Vai painettua?
V: Kyseessä on sähköinen uutiskirje.

K: Tarjouspyynnön kohdassa 3.2 e on kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnittelu koko kampanjan osalta. Mitä tässä tarkoitetaan kampanjalla? Kohdan 3.2 materiaaleja sekä optiohankinnan kohtia g-m ja muita mahdollisia tarjoajan ehdottamia materiaaleja ja toimenpiteitä? Vai yleensä kaikkea kaupunkimarkkinointia vuosina 2015-2017?
V:  Kyseessä on Karkkilan kaupungin asumisen ja yrittämisen yleismarkkinointikampanja vuosille 2015 - 2017, jonka tavoitteet esitellään tarjouspyynnön kohdassa 2. Taustaa ja tavoitteet. Kampanjan osa-alueet on esitelty kohdissa 3.2 ja 3.3

K: Kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnittelusta tulee antaa tarkka hinta. Tätä varten tarvitaan myös tarkennusta, että tuleeko palvelun tuloksena syntyä ylätason suunnitelma (mm. kohderyhmät, viestit, kanavat, aikataulu…) vai hyvin tarkka suunnitelma, jossa jokainen toimenpide on määritelty täsmällisesti (mm. mediavalinnat, ilmoitusten koot, jne).  Tämä vaikuttaa suuresti tarjottavaan hintaan.
V:  Kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnittelun tuloksena riittää ylätason suunnitelma, mutta tarjoaja voi halutessaan antaa myös tarkennetun tarjouksen, mikä välttämättä ei ole vertailukelpoinen muiden tarjousten kanssa, mutta antaa osviittaa hankintapäätökseen.

K: Mitä palveluhakemiston ja yritysjulkaisun ilmoitusmyynnin tulee pitää sisältää? Tuleeko tarjoajan tai hänen käyttämänsä alihankkijan ainoastaan markkinoida ilmoitustilaa ilmoittajille esim. mediakorttien avulla vai tuleeko palveluun sisältyä esim. henkilökohtainen yhteydenotto potentiaalisiin ilmoittajiin? Mistä tässä tapauksessa saadaan yhteystiedot yhteydenottoja varten, tulevatko ne kaupungilta?
V: Ilmoitusmyynti sisältää sekä mediakorttien laadinnan ja markkinoinnin että henkilökohtaisen myyntityön eli suoran kontaktoinnin asiakkaisiin. Osoiterekisteri yhteydenottoja varten tulee tilaajalta, ja tämä osoitteisto on tarkoitettu ainoastaan kaupungin omia toimeksiantoja varten.

K: Kohdan 3.2 optiohankinnassa on lueteltu muita mahdollisia markkinointivälineitä. Toivotte, että tarjoaja ottaa kantaa niiden tarpeellisuuteen ja tekee ehdotuksia muista välineistä. Tarkistan, että eihän ole tarkoitus, että tarjoaja ottaa itse tarjouksessa kantaa näihin välineisiin, vaan vasta yhteistyön mahdollisesti alettua? Tarjouspyynnössä ei ole riittävästi taustatietoa, jotta tarjoaja voisi ottaa harkitusti kantaa eri välineiden käyttöön, eikä se liene tarjouksessa tarkoituksenmukaista.
V: Tarjouksessa voi mainita kuuluuko kohdassa 3.2 luetellut optiohankinnan markkinointivälineet tarjoajan suunnitteluvalikoimiin ja onko tarjoajalla jokin muu tuote mikä kannattaisi hankkia optiona. Markkinointivälineet voidaan hinnoitella hintaerittelyliitteessä kohdassa 1.6. ja 1.13.

K: Hintavertailun kohdassa 1.13 mainitaan ”A-ständi ja muu ulkomainonta”. Pitääkö tämä sisällään tarjouksen kohdat 3.2 (optiohankinta): i, j ja k? Vai ainoastaan kohdan j?
V: Hintavertailun kohtaa 1.13 tulee laittaa optiohankinnoista hinta-arvio i, j ja k. Tarvittaessa voi hintavertailun excel-taulukkoon lisätä oman rivin kunkin osahankinnan kohdalle (i, j, k).

K: Tarjouspyynnön kohdassa 4 mainitsette, että tarjoajan tulee antaa hinta kustakin osa-alueesta. Hintaerittelylomakkeessa on kuitenkin vain osa tarjouspyynnön osa-alueista. Miten tämä ristiriitaisuus on tulkittava?
V: Tarjoaja voi lisätä hintaerittelylomakkeeseen ne puuttuvat osa-alueet, joista haluaa antaa tarjouksen. Osatarjoukset ovat myös mahdollisia.

K: Samoin tarjouspyynnön kohdassa 4 pyydetään erittelemään
 tarjouksessa alihankinnan kustannukset, ja esimerkkinä mainitaan painotyöt. Hintaerittelylomakkeessa puolestaan sanotaan, että painotyön kustannuksia ei tarvitse ilmoittaa. Mikä vaatimus on oikea? Painotyön kustannuksia on mahdoton selvittää tietämättä julkaisujen tarkkoja tietoja.
V:  Painotyön hintoja ei tarvitse tarjouksessa eritellä.

K: Tarjouspyyntö kattaa hyvin laajasti erilaisia markkinointiviestinnän osa-alueita. Lisäksi sopimuskauden aikana saattaa nousta esiin erityistarpeita, joita ei ole mainittu tarjouspyynnössä. Tämän vuoksi tarjoajana haluaisin nimetä tarjouksessani kattavan listan yhteistyökumppaneita tai mahdollisia alihankkijoita erilaistan mahdollisten tulevien tarpeidenne varalle.
V:  Tarjoukseen voi liittää listan alihankkijoista, alihankkijoiden kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin tarjoajan, ja toimittaja vastaa alihankkijan valmistamista tuotteista kuin omistaan.

K: Työnäytteiden osalta pyydätte esittelemään myös toteutuneet kustannukset. Tämä on siinä mielessä ongelmallista, että esimerkiksi kokonainen kampanja mediavalintoineen sisältää myös sellaista kustannustietoa, jota tarjoajan asiakas ei välttämättä halua julkiseksi. Tarkoitan esimerkiksi median kanssa sovittuja ilmoituskustannuksia, jotka perustuvat tarjoajan asiakkaan ja kampanjassa hyödynnetyn median väliseen sopimukseen. Voiko tässä kohdassa esittää ne kustannukset, jotka kohdistuvat tarjoajan työhön?
V:  Liikesalaisuuksiksi luokiteltavia yksityiskohtia ei tarjouksessa tarvitse mainita, työnäytteissä riittää maininta tarjoajan omista kustannuksista.

K: Tiimissämme on mukana graafinen suunnittelija, joka on toteuttanut graafisen ohjeistuksen eräälle eurooppalaiselle suurkaupungille. Ohjeistusta ei ole toteutettu suomeksi tai englanniksi, mutta tekstiä on vähän ja pääpaino visuaalisissa ohjeissa. Vaikuttaako graafisen ohjeistuksen kieli ohjeistuksen pisteytykseen?
V: Työnäytteet huomioidaan, jos ne ovat ymmärrettävässä muodossa. Kielikäännös vieraskielisessä sisällössä olisi silloin paikallaan.

K: 3.1. Visuaaliset elementit ja ilme, Asumisen markkinoinnin ja yritysten         sijoittumismarkkinoinnin, yleisesittelyjen ja visuaalisten elementtien ja ilmeen suunnittelu ja toteutus. Tässä siis iso kokonaisuus, jonka lopputulema on graafinen ohjeisto sähköisessä muodossa?
V:  Kyllä
K: 3.2. Markkinointivälineiden suunnittelu ja toteutus v. 2015-2016.
3.2.a) esim. asumisen asiakaslehden ja /tai tonttimarkkinointilehden suunnittelu ja toteutus. Lehden koko ja laajuus, sopivat painosmääräehdotukset, jakelukanavat.
Eli mitkä ovat koko, laajuus, painosmäärät?
V: Asumisessa ja tonttimarkkinoinnissa olemme julkaisseet esim. 16 ja 28 -sivuisia lehtiä.
Jakelualueina ovat valikoidusti ja vaihtelevasti tonttimarkkinoinnin kohderyhmät pääkaupunkiseudulla. Painosmäärät ovat vaihdelleet 1.500 – 20.000 kappaleeseen. Jakelukanavia ovat ilmaisjakelulehdet ja osoitteeton suorajakelu aluekohtaisesti.
K: 3.2.b) yleisesitteen suunnittelu ja toteutus, painomäärät, jakelukanavat
Sivumäärä, painosmäärä, kuvien määrä?
V: Karkkilan kaupungin viimeisin yleisesite on julkaistu v. 2008, sivumäärä oli 8 ja painosmäärä n. 5.000 kpl. Kuvia oli 8 kpl, kuvat olivat tuolloin kaupungin omasta kuvapankista, kuvat toimitettiin tilaustyönä yleisesitettä varten.

K: 3.2.c) yritysesitteen suunnittelu ja toteutus / Sivumäärä, painosmäärä, kuvien määrä?
V: Aikaisempi yritystonttiesite on ollut nelisivuinen, Karkkilan yrityslehti 28 –sivuinen. Tonttiesitteen painosmäärä on ollut 1.500 - 3.000 kpl, yrityslehden painosmäärä n. 10.000. Kuvia ollut vaihtelevasti.

K: 3.2. f) kaupungin yleisesittelyyn tarkoitetun videon suunnittelu ja toteutus. / Videon pituus? Kenelle suunnattu?
V: Videon pituus max 3 min, esitetään asumisen ja yrittämisen messutapahtumissa sekä kaupungin kotisivuilla.

K:  3.2.e)  kolmivuotisen kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnittelu koko kampanjan
osalta. Toteutuksesta päätetään erikseen. Tässä on eritelty kokolailla eri asioita kuin mitä on liitteenä olevassa excel-taulukossa? Suunnittelulle ja toteutukselle on mahdotonta antaa hintaa, mikäli esim. sivumääriä ei ole tiedossa. Esim. asumisen asiakaslehden sisällön laajuutta on mahdotonta arvioida ilman tarkempia keskusteluja asiakkaan kanssa. Yllämainitusta listasta realistisen hinta-arvion pystyy aidosti antamaan vain kohdasta d) palveluhakemisto, jossa määritelty laajuus painosmääriin saakka.
Jotta liitteenä oleva excel pystytään täyttämään, olisi hienoa, mikäli pystyisitte antamaan arvion alla olevista asioista:

K:  a) Karkkilan yleisesite, matkailuesite / sivumäärä, painosmäärä. Paljonko kuvia tuossa esitteessä halutaan olevan? Onko kuvapankkia, jota voidaan käyttää? Halutaanko käyttää kuvaajaa?
V: Kts. vastaus yllä olevasta kysymyskohdasta 3.2.b. Yleisesitteen sisällöstä ei ole tehty vielä päätöstä, tähän halutaan tarjousten ottavan kantaa. Karkkilan kaupungin kuvapankki on käytettävissä, myös kuvaajan käyttö tarjoajan kautta on mahdollista, kuvaajan käytöstä voi esittää tarjouksessa hinta-arvion.

K: b) Yritysten sijoitusmarkkinoinnin esite. Sivumäärä? Painosmäärä?
V: Kts. vastaus yllä olevasta kysymyskohdasta 3.2.c. Yritysesitteen koosta ja painosmäärästä ei ole vielä tehty päätöstä.

K: c) Yritysesitteen ja hakemiston kustannuslaskenta ja mediakortti / projekti? Mitä tämä pitää sisällään? Mikä tämä on?
V: Yritysesitteeseen ja palveluhakemistoon on mahdollista myydä yrityksille mainospaikkoja. Ilmoitusten hinnoittelemiseksi tulee laskea tuotteen valmistuskustannukset, ja hinnoitella maksulliset mainospaikat. Molemmista tuotteista (yritysesite ja palveluhakemisto) tehdään omat mediakortit. Näiden kustannusarviot esitellään hintaerittelyliitteessä omilla riveillään.

K:   d) Tonttimarkkinointi asuminen kampanjan suunnittelu ja toteutus 4 krt / vuodessa. Mitä materiaaleja tämän tulisi pitää sisällään? Millä laajuudella tämän kanssa edetään? Onko kaupunkilaiset tässä kohderyhmänä? Tästä toivoisi hieman tarkempaa infoa.
V: Asumisen kampanjan ja kaupungin tonttimarkkinoinnin kohderyhmässä ovat pääasiassa Karkkilan ulkopuolella asuvat potentiaaliset uudet asukkaat. Kampanja on sisältänyt osallistumisen omalla messuosastolla asumisen messutapahtumiin Karkkilan ulkopuolella, omat tonttimarkkinointitapahtumat Karkkilan kaupungin tonttialueilla, suoramarkkinoinnin valikoituihin kohderyhmiin sekä sähköisten medioiden että printin kautta sekä printtimainonnan pääkaupunkiseudun lehdissä.

K: e) Messuosastolle tms. suurtulosteet, mainoslahjat, kilpailulipukkeet. / Tässä olisi hyvä saada näkemystä materiaalien määristä.
V: Karkkilan kaupungilla on käytössä 3x9 m kokoisen messuosaston omat seinärakenteet. Näihin on uudistettu aina messukohtaisesti visuaalista ilmettä julistein ja painokankain.
Messuvieraita on kaupungin osastolla käynyt messuista riippuen 500 – 2500 henkilöä, jolle määrälle tulisi kilpailulipukkeet ja messujen jakotavara suunnitella. Karkkilan kaupunki osallistuu maaliskuussa 2015 Helsingin messukeskuksessa järjestettäville Kevätmessuille, jonka kokonaiskävijämäärä on noin 50. – 55.000 messuvierasta.

K: f) Karkkila.fi sivuston ja kaupungin facebook-sivuston visuaalinen muokkaus.
g)  Facebook- sisällön muokkaus. / Miten laajasta sisällön muokkauksesta on kysymys. Tässä voi antaa tuntiarvion tekstin tekemisestä.
V: Tähän kohtaan riittää tekstituotannon tuntihinta ja visuaalisen ilmeen suunnittelun tuntihinta sähköisissä medioissa.

K: h) Rautapäivät - kaupunkitapahtuma. / Ulkomainontaa, ilmoitus, esite, sosiaalisen median kanavat. Pitääkö tässä huomioida muuta?
V: Rautapäivän oman tapahtumajulkaisun – ohjelmaesitteen mediakortin laadinta maksullista ilmoitusmyyntiä varten, jos tapahtumalle tehtäisiin omat kotisivut – niiden valmistuksen hinta-arvio, kotisivujen ylläpito on kaupungin omana työnä.

K: i) Kesäajan iltatorit / Ilmoituspohja. Pitääkö tässä huomioida muuta?
V: Kesäajan iltatoreista tehdään mahdollisesti myös oma ohjelmaesite, jonka jakelualueena on Karkkila ja naapurikuntien lähikylät. Jakelumäärä 9.000 kpl esitteen koko A5 nelisivuinen.

K: j) Kausikampanja / yritysten sijoitusmarkkinointi? Mitä kaikkea tämä pitää sisällään?
V: Osallistuminen karkkilalaisten alihankintayritysten kanssa Tampereen alihankintamessuille syyskuussa 2015. Kaupungin mainosaineiston valmistus messuja varten.

K: k) Joulukampanja / Ilmoitus. Mitä muuta tässä pitää huomioida?
V: Kaupunki osallistuu Karkkilan kauppaliikkeiden yhteiseen joulukampanjaan nykyisin lähinnä kannatusilmoituksilla, mutta on ollut myös joinain vuosina tapahtuman koordinaattorina.

K:  l) A-ständijulisteet ja ulkomainonta. Mihin tämä liittyy?
V: Pyydetään a-hintaa Karkkilan kaupungin alueella tapahtuvan ulkomainonnan suunnittelusta, viestinä ulkomainonnassa mm. vaihtuvat kaupunkitapahtumat, asumisen markkinointikampanja. Ulkomainonnan suunnittelun voi eritellä omilla riveillään mm. maantiejättitaulut maantievarsimainontaan, banderollit kaupungin alueella, mainostaulut kaupungin alueella.


K: m) Kolmivuotinen kuntamarkkinointikampanja. / Hankala antaa hintaa ilman sisältöä, laajuutta, kohderyhmiä ja muuta suunnittelulle oleellista tietoa.
V: Kuntamarkkinoinnin yleissuunnittelu, jonka osa-alueita ovat yleis-, matkailu, asumisen yritys- ja tapahtumamarkkinointi. Tavoitteet on määritelty tarjouspyynnön kohdassa 2.

K: 3.2. markkinointivälineiden suunnittelu ja toteutus 2015-2016.
 Toteutetaanko kohtien a-c työt kertaluontoisina vai mahdollisesti useammin 2015-2016 vuosien aikana.
V: Yleisesitteen valmistus mahdollisesti kertaluonteisena toistaiseksi voimassa, asumisen ja yrittämisen erikoislehdet tuotetaan vuosittain, tämä riippuu kunkin vuoden kaupungin budjettitilanteesta ja valtuuston asettamista toiminnallisista tavoitteista.

K: Optiohankinta d) Matkailumarkkinointi
 Mikäli haluatte tähän kokonaishintaisen tarjouksen, voisitteko määritellä hieman missä laajuudessa ja muodossa tätä tehtäisiin.
V: Tähän toivotaan tarjouksessa otettavan kantaa, ajantasaista matkailuesitettä ei kaupungilla tällä hetkellä ole. Matkailuesitteen valmistus voidaan tehdä myös yhteistyössä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa, tällöin matkailuesitteen ilmoituspaikat olisivat yrittäjille maksullisia.

K: Onko olemassa tutkittua tietoa siitä, miten nykyiset ja potentiaaliset asukkaat  /
 yritykset näkevät Karkkilan muihin asuinpaikkoihin / yritysten sijoituspaikkoihin
 nähden? (Merkitystä markkinoinnin työmäärään / kuluihin.)
V: Ei ole tuoretta tutkimustietoa, yritysten osalta viimeisin potentiaalisten uusien yritysten sijoittumistutkimus on tehty v. 2009 - 2010.

K:  Elinkeino-ohjelman tavoitteisiin 2012 – 2016 liittyen tarjouspyynnön sivulla 2 mainitaan
 ”Kaupunkikeskustan tiivistäminen ja ajanmukaistaminen” ja ”Verkottumisen mahdollisuuksien kasvattaminen” . 2) Onko keskustan osalta tehty jo päätöksiä / aikatauluja / suunnitelmia?
V: Kaupungin omassa kaavoitustyössä nämä asiat tullaan ottamaan huomioon. Keskustan alueella on käynnissä ja käynnistymässä useita asemakaavamuutosehdotuksia, joissa keskusta-alueen ylläpitäminen ja vahvistaminen elinvoimaisena kuntakeskuksena on tavoitteena. Uusi Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava on vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja kaava on tullut voimaan 10.4.2014.

K: Entä mihin verkottumiseen tässä viitataan?
V: Kaupunkikeskustan toimijoiden verkottumisfoorumeihin, toimijoita ovat mm. kaupunki, kiinteistöjen omistajat, liikeyritykset ja asukkaat. Tällä hetkellä näiden toimijoiden keskustelufoorumina toimii Karkkilan kaupungin vetämänä Karkkilan kaupunkikeskustakehittämisen neuvottelukunta.
 
K: Onko kohdassa 3.2 mainittu palveluhakemisto päätetty tehdä, vai otetaanko siihen
 kantaa 3-v.-suunnitelmassa?
V:  Vuoden 2016 palveluhakemiston valmistus päätetään syksyllä 2015. Vuoden 2015 palveluhakemiston valmistus on käynnissä ja se tehdään erillisenä tilaustyönä.

K: Samassa kohdassa on option alla ”sähköiset kilpailut ja kyselyt”: tukevatko karkkila.fi -sivut näitä nykyisellään?
V: Karkkilan kaupungilla on valmius mm. webropol-kyselyjen toteuttamiseen omilla sivuillaan.
 
K: Mitä tarkoitetaan kohdassa 3.3 Rautapäivien markkinoinnilla tapahtuman järjestäjille?
V: Rautapäivien ohjelmalehtisen maksullisen ilmoitustilan myynti yrityksille, jotka ovat mukana Rautapäivien tapahtumissa. Rautapäivät on kesäkuussa järjestettävä nelipäiväinen kaupunkitapahtuma (11. – 14.6.2015), johon ei peritä osallistumismaksua. Maksullisia ovat yritysilmoitukset ohjelmalehtisessä.
 
K: Samaan kohtaan ja yritysaluekampanjointiin liittyen: Onko päätetty, että jotain
 (Asuntomessuja, Alihankkijaa…?) messuja käytetään yritysmarkkinoinnissa?
V: Karkkilan kaupunki osallistuu Alihankintamessuille syyskuussa 2015 ja tämä on osa alueellemme sijoittuvien uusien potentiaalisten yritysten yritysmarkkinointikampanjaa.
 
K:  Pyydätte ottamaan kantaa optiohankinnan alla välineisiin: paljonko näihin on
 budjetoitu (sopivat välineet riippuvat myös tästä)?
V: Optiohankintojen hinta riippuu tosiaan kaupungin vuosibudjetista sekä siitä kuinka paljon muiden markkinointitoimenpiteiden kustannukset ovat vuositasolla. Tätä on tilaajan vaikea tässä vaiheessa arvioida.
 
K: Entä paljonko 3-vuotisen kaupunkimarkkinoinnin toteuttamiseen on varattu. (Vaikuttaa suunnitteluun ja sen järkevään työmäärään)? 
V: Tähän vastataan myöhemmin.
 
K:   Excelissä on mainittu joulukampanja: Mikä sen tavoitteena on? 
V: Karkkilan kaupunkikeskustan ja liikeyritysten nostaminen esille houkuttelevana jouluostospaikkana, tavoitteena pitää kaupunkikeskusta kannattavana liikepaikkana ja turvata kaupallisten lähipalveluiden saatavuus sekä Karkkilan asukkaille että naapurikuntien lähikylien asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille.

K: Kuuluuko joulukampanjaan joku / jotkut näistä (onko päätetty tehdä?):
V: X    yrittäjien joulun avaus / Joulu Helinät, kuuluvat molemmat v. 2014, ensi vuonna myös todennäköisiä
 X    (lasten) kauneimmat joululaulut / jouluinen iltakonsertti, yhdistysten järjestämiä, joka vuosi toteutuneet, eivät ole kuuluneet varsinaiseen kaupungin elinkeinotoimen koordinoimaan kampanjaan
 x  Ruukin joulumarkkinat / jouluaaton toripäivä, yhdistysten järjestämä/jouluaaton toripäivä tori avoinna torikauppiaille, eivät ole kuuluneet varsinaiseen kaupungin elinkeinotoimen koordinoimaan kampanjaan.
 
K: Pitääkö kaikista käytössä olevista erityisosaajistamme, joita käytetään tarvittaessa alihankinta- ja asiantuntijatehtävissä, antaa verovelka- ja vakuutusselvitys nyt (vai vain siinä tapauksessa, että otetaan käyttöön)? Esim. valokuvaajan tarvetta ei tässä vaiheessa pysty täysin haarukoimaan. Vai annetaanko se tässä vaiheessa vain niistä alihankkijoista, joita tarjoamme osana tarjoustamme?
V: Verovelka ja vakuutusselvitykset annetaan tarjouksessa niistä alihankkijoista, jotka mainitaan tässä tarjouksessa nimeltä ja vastaavat jonkin tarjouksen osa-alueen toimittamisesta. Tarjouksen sisältöä voidaan täydentää tarvittaessa.

K: 1.1.Yleisesite/matkailuesite: Mikä on esitteen laajuus (sivumäärä ja koko)?
V: Karkkilan kaupungin viimeisin yleisesite on julkaistu v. 2008, sivumäärä oli 8 ja painosmäärä n. 5.000 kpl. Kuvia oli 8 kpl, kuvat olivat tuolloin kaupungin omasta kuvapankista, kuvat toimitettiin tilaustyönä yleisesitettä varten.

K: 1.2. Yritysten sijoittumismarkkinoinnin esite: Mikä on esitteen laajuus (sivumäärä ja koko)?
V: Aikaisempi yritystonttiesite on ollut nelisivuinen, A4, Karkkilan yrityslehti 28 –sivuinen, A4. Tonttiesitteen painosmäärä on ollut 1.500 - 3.000 kpl, yrityslehden painosmäärä n. 10.000. Kuvia ollut vaihtelevasti.

K: 1.4. Mitä tarkoitetaan kustannuslaskennalla? Pitääkö se sisällään ilmoitusmyynnin?
V: Lasketaan maksullisten ilmoituspaikkojen hinta ilmoitusmyyntiä ja mediakorttia varten, ja se sisältää ilmoitusmyynnin.

K: 1.5. Mikä on tonttimarkkinoinnin / asumisen kampanjan esitteiden laajuus (sivumäärä ja koko)? Onko esitteitä useampia? Annetaanko hinta yhdelle kirjeelle ja julisteelle vai useammalle (miten monelle)? Miten laajaa sosiaalisen median hyödyntämistä kampanjassa ajatellaan eli annetaanko hinta täysin uusien kanavien luomiselle vai esimerkiksi olemassa olevien kanavien päivityksille?
V: Asumisessa ja tonttimarkkinoinnissa olemme julkaisseet esim. 16 ja 28 -sivuisia lehtiä.
 Jakelualueina ovat valikoidusti ja vaihtelevasti tonttimarkkinoinnin kohderyhmät pääkaupunkiseudulla. Painosmäärät ovat vaihdelleet 1.500 – 20.000 kappaleeseen. Jakelukanavia ovat ilmaisjakelulehdet ja osoitteeton suorajakelu aluekohtaisesti.
 Sosiaalisen median hyödyntämisestä otetaan vastaan ehdotuksia, uusia sivustoja ja kanavia voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Näistä tarjoushinnan voi esittää hintaerittelyliitteessä kohdassa 1.7, sosiaalisen median kanavien sisällön päivitys tehdään pääsääntöisesti kaupungin omana työnä.

K: 1.6. Mitä on tarkoitus hinnoitella? Eli annammeko hinnan esim. yhdelle suurtulosteelle? Mainoslahjat voivat olla hyvin erilaisia, joten hinnoittelu etukäteen on vaikeaa.
V: Malliesimerkki suurtulosteen suunnittelun hinnasta on riittävä. Mainoslahjoista ei tarjouksia tässä vaiheessa.

K: 1.9. Pyydetäänkö tässä hintaa Rautapäivien kampanjan perussuunnittelulle (kampanjaidea, visuaalinen ilme, viestit, mediavalinnat) ja lisäksi yhden ilmoituksen tekemiselle?
V: kyllä, pois lukien tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnittelu, joka on tehty v. 2011.

K: 1.10. Sama kysymys kuin Rautapäivistä eli tarkoitetaanko suunnittelulla tässä koko kampanjan perussuunnittelua ja lisäksi pyydetään esimerkkihinta yhden ilmoituksen tekemisestä?
V: Kyllä, kesäajan iltatorikampanjassa valmistetaan lehti-ilmoitukset iltatoriohjelmaa varten sekä toriohjelmaesite koko kaudelle ja päätetään mediat, joissa ilmoitetaan tapahtumista.

K: 1.11. Sama kysymys kuin kaksi edellistä. Lisäksi haluaisimme tarkennuksen, annammeko hinnan sosiaalisen median suunnitelmalle vai jollekin yksittäiselle toimenpiteelle?
V: Kyseessä on koko yrityskampanjan perussuunnittelu teemoista ja ilmoitusvälineistä jakelukanaviin. Lisäksi pyydetään hintaesimerkkiä sosiaalisen median kanavien käyttöönoton yleissuunnittelusta ja näiden markkinointi-ilmeen suunnittelusta.

K: 1.12. Miten laajaa copy-työtä joulukampanjaan on ajateltu? Eli onko kyseessä esim. ilmoitustekstit (miten monta?), juliste tai sähköisten medioiden hyödyntäminen? Eikö joulukampanjaan tarjota visuaalista suunnittelua lainkaan?
V: Kaupunki osallistuu tällä hetkellä Joulukampanjaan lähinnä kannatusilmoituksilla, jolloin tapahtuman visuaalinen suunnittelu ja yhteisjulkaisun copy on toteutettu ulkopuolisena työnä keskustan kauppaliikkeiden tilaamana ja toteuttamana.


K: ”3. Hankinnan kohde
 Pyydämme tarjoustanne seuraavista markkinoinnin osa-alueista. Osatarjoukset ovat myös mahdollisia.” Tarkoitetaanko osa-alueille tarjouspyynnössä mainittuja kohtia 3.1, 3.2 jne., hintaerittelyssä olevia kohtia 1.1, 1.2 jne. vai tarjouspyynnössä mainittuja kohtia 3.1 a, 3.1 b jne.?
V: Osatarjoukset voivat olla myös kohdat 3.1.a, 3.1.b jne.

K: 2. Tarjouspyynnössä on: ”3.1. Visuaaliset elementit ja ilme. Asumisen markkinoinnin ja yritysten sijoittumismarkkinoinnin, yleisesittelyjen ja visuaalisten elementtien ja ilmeen suunnittelu ja toteutus. Graafinen ohjeistus, jossa huomioidaan Karkkilan olevan markkinointilogon käyttö suhteessa kaupungin vaakunaan sekä muihin visuaalisiin elementteihin:• typografia, tunnusvärit • pohjat kirjeille, lomakkeille, ilmoituksille, powerpoint-esityksille • kirjekuoret, kansiot”
Voitteko selventää mitä haluatte tarjottavan? Tarjotaanko asumisen markkinoinnin ilmeen suunnittelu, toteutus ja graafinen ohjeisto ja sijoittumismarkkinoinnin ilmeen suunnittelu, toteutus ja graafinen ohjeisto? Tarjotaanko yleisesittelyn visuaalisen ilmeen suunnittelu, toteutus ja graafinen ohjeistus? Mitä lomakepohjia (esim. Word-pohja, saate-pohja…) ja ilmoituspohjia (esim. lehti-ilmoituspohjat) halutaan tarjottavan? Voitteko tarkentaa, mitä kansioilla tässä tapauksessa tarkoitetaan?
V: Tarjouksessa voidaan eritellä kaikki yllä mainitut osa-alueet ja antaa niiden suunnittelusta hintatarjous jokainen osa-alue erikseen hinnoiteltuna tai sitten sisällyttää ne kaikki samaan tarjoukseen. Lomakepohjat ovat esim. yleiset ilmoituspohjat lehdistötiedotteissa, kaupungin lehti-ilmoituksissa, sisäisissä tiedotteissa, aineisto on helposti kaupungin omana työnä päivitettävissä. Kansiot ovat esitekansioita.

K: 3. Annetaanko hinnat hintaerittelytaulukossa oleville osa-alueille vai myös tarjouspyynnössä oleville osa-alueille, joita hintaerittelytaulukossa ei ole mainittu. Tarjouspyynnössä luetellut osa-alueet eivät ole yhtäpitäviä hintaerittelytaulukon kanssa, esim. ”Visuaaliset elementit ja ilme” -osa-aluetta ei ole ymmärtääksemme eritelty hintaerittelytaulukkoon. Voiko hintaerittelytaulukkoon lisätä riveinä tarjouspyynnössä mainitut osa-alueet, joita ei siinä ole vai miten ne tarjotaan? Voiko hintaerittelytaulukkoon myös määritellä esimerkkitoteutukset osa-alueista (esim. yleisesite, 8-sivuinen, 4-väri jne.)? Hintaahan on mahdoton määritellä ilman toteutuksen tarkempaa määrittelyä/rajaamista.
V: Hintaerittelytaulukkoon voi tarjoaja lisätä rivejä niiden töiden osalta joita ei taulukosta löydy valmiina. Myös esimerkkejä erilaisista esitetyypeistä voitte lisätä hintaerittelytaulukkoon.

K: 4. Tarjouspyynnössä on: ”a) esim. asumisen asiakaslehden ja /tai tonttimarkkinointilehden suunnittelu ja toteutus. Lehden koko ja laajuus, sopivat painosmääräehdotukset, jakelukanavat.” Sisältyykö tämä hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V: Sisältyvät taulukossa kohtaan 1.5.

K: 5. Tarjouspyynnössä on: ”c) yritysesitteen suunnittelu ja toteutus”
 Sisältyykö tämä hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin? Hintaerittelytaulukossa on ”yritysesitteen ja hakemiston kustannuslaskenta ja mediakortti / projekti”, yritysesitteen suunnittelua ja toteutusta ei ole siihen eritelty.
V: Sisältyy taulukossa kohtaan 1.2.

K: 6. Tarjouspyynnössä on: ”e) kaupungin sisäisen markkinoinnin välineiden suunnittelu ja toteutus, pohja henkilöstökirjeelle ja powerpoint-esityksille” Ovatko nämä välineet päätettävissämme vai ovatko nämä välineet nimenomaan: pohja henkilöstökirjeelle ja powerpoint-esityksille? Sisältyykö tämä hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V: Näistä välineistä voitte antaa myös oman ehdotuksen kautta tarjouksen, hintaerittelytaulukossa ei ole tälle valmista paikkaa, tämän voitte sinne lisätä.

K: 7.  Tarjouspyynnössä on: ”f) kaupungin yleisesittelyyn tarkoitetun videon suunnittelu ja toteutus.” Onko tämä sama video, kuin hintaerittelylomakkeen kohdassa 1.5 mainittu ”Muu kampanjamateriaali ja välineet, esim. videon valmistus”? Vai minne video suunnittelu ja toteutus tarjotaan? Tarjotaanko videosta minimitoteutushinta sillä ajatuksella, että videossa ei käytetä erikoiskalustoa, kuten ilmakuvausta, RED-kameraa yms.?
V: Kyllä hintatarjouksen videon valmistuksesta voitte antaa kohdassa 1.5. Videokuvaukset eri tavoin toteutettuna voitte halutessanne eritellä hintatietoineen tarjouksessa.

K: 8. Tarjouspyynnössä on: ”e) kolmivuotisen kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnittelu koko kampanjan osalta. Toteutuksesta päätetään erikseen.” Tarkoitetaanko tällä markkinointisuunnitelman tekemistä Karkkilan kaupungille, johon kirjataan kaikki kampanjat, markkinointi, sovellukset, kanavat jne. kolmelle vuodelle? Voimmeko eritellä tarkemmin myös tämän suunnittelu ja tuotannon ja niihin sisältyvät työvaiheet hintaerittelylomakkeeseen tai tarjoukseen?
V:  Kyllä tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen markkinointisuunnitelma kaupunkimarkkinoinnin yleissuunnitteluun. Tarjouksen eri työvaiheista voitte eritellä hintaerittelylomakkeen kohtaan 1.14.

K: 9. Tarjouspyynnössä on:”g) give away –tuotteiden ideointi ja suunnittelu
 h) liikuteltavat roll-up:it tai vastaavat) banderollit kaupungin alueella ja maantievarsilla ulkomainontaa varten j) A-ständi -julisteet) julisteet/viirit katuvalopylväisiin
 l) muu sähköinen materiaali (esim. valmiit Powerpoint- tai multimediaesitykset, sähköiset kilpailut ja kyselyt m) sosiaalisen median kanavat”
 Sisällytetäänkö tarjoukseen myös tuotteiden/ rakenteiden arvioitu hinta (give away -tuotteiden hinnat, roll up:ine jalustat/rakenteet jne.)? Kohdassa ”muu sähköinen materiaali” mainitaan useita erilaisia materiaaleja. Voidaanko näistä nostaa tarjoukseen esimerkkitoteutukset hintoineen osasta vai sisällytetäänkö kaikki tarjoukseen? Kaikkia kohtia g-m ei ole käsittääksemme eritelty hintaerittelylomakkeeseen. Voidaanko ne lisätä sinne omina riveinään?
V: Optiohankintoina mainituista tuotteista ei tarvitse tässä vaiheessa ilmoittaa niin valmistushintoja. Tuotteiden suunnitteluhinnan voitte laittaa hintaerittelylomakkeeseen ja lisätä tälle tarvittaessa oman rivin.

K: 10. Tarjouspyynnössä on:
 ”a) Asumisen kampanjointi messuilla 1-2 krt. /vuosi sisältäen kaupungin tonttimarkkinoinnin ja tapahtuma- sekä yleismarkkinoinnin. Messunäkyvyyden ja messuosaston suunnittelu ja toteutus yhdessä kaupungin kanssa.” Sisältyykö messunäkyvyyden ja messuosaston suunnittelu ja toteutus hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V: Messunäkyvyyden ja messuosaston suunnittelu ja toteutuskustannukset laitetaan hintaerittelytaulukon kohtaan 1.6.

K: 11. Tarjouspyynnössä on: ”b) Rautapäivät - kaupunkitapahtuman markkinointi tapahtuman järjestäjille, karkkilalaisille ja Karkkilan ulkopuolelle. Ulkomainonta, julkaisuvalmistus, ilmoitusvalmistus, sosiaalisen median kanavat.”
Mitä ulkomainonnan välineitä käytetään eli mitä niiden suunnitteluun ja toteutukseen sisältyy? Mitä julkaisuvalmistukseen sisältyy (esim. esite, flyer…)? Mitä ilmoitusvalmistukseen sisältyy (esim. tietty määrä lehti-ilmoituksia, lehti-ilmoituspohjia…). Mitä sosiaalisen median kanaviin ja niissä tehtävään suunnitteluun ja toteutukseen sisältyy? Voimmeko eritellä kaikki Rautapäivät-kaupunkitapahtuman markkinoinnin osa-alueet hintaerittelytaulukkoon?
V: Rautapäivien mainosvälineistä ei ole tehty vielä päätöstä, välineet riippuvat budjetista ja valmistushinnoista. Potentiaalisia ilmoitusvälineitä ovat lehti-ilmoitukset sekä Karkkilan alueella, naapurikunnissa että pääkaupunkiseudulla. Julisteet ja flyerit, sosiaalisen median kanavat ja mahdollisesti myös oman Rautapäivät www-sivun valmistus.
Tapahtuman osa-alueiden kustannukset voitte eritellä hintataulukon kohdassa 1.9.

K: 12. Tarjouspyynnössä on: ”c) Yritysalueiden ja toimitilojen kampanjointi kaupungin ulkopuolella. Yritysmessut, julkaisut.” Mitä materiaalia ja toimenpiteitä kampanjointiin sisältyy? Mitä asioita halutaan eriteltävän tarjoukseen (esim. messumateriaalit, sisällöntuotanto, julkaisujen suunnittelu)? Sisältyykö tämä hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V:  Yrityskampanjointi sisältyy hintaerittelytaulukossa kohtiin 1.2. ja 1.4. Tarjouksessa voitte hintatarjouksessa eritellä yritysesitteen valmistuskustannukset sisältäen suunnittelun, taiton, ilmoitusmyynnin, painoaineiston valmistuksen ja mahdollisesti kuvien käytön.

K: 13. Tarjouspyynnössä on: ”d) Muiden mahdollisten asukas- ja kaupunkitapahtumien ja tilaisuuksien markkinointitoimet, mm. kesäkauden iltatoritapahtumat.” Hintaerittelytaulukossa kesäajan iltatorit -tapahtumalle (kohta 1.10) on määritelty seuraavat osa-alueet: Suunnittelu, ilmoitusvalmistus, copy; tekstituotanto, painokuntoon toteutus ja sähköinen versio, yhteydet, projektin koordinointi ja valvonta. Mitä/minkä sovellusten suunnittelua ja toteutusta tässä pyydetään tarjottavan (esim. lehti-ilmoitusten suunnittelu ja toteutus)?
V: Kyseessä on kesäkauden iltatoritapahtumien markkinointitoimet kohderyhmänä Karkkilan asukkaat, naapurikuntien asukkaat ja vapaa-ajan asukkaat. Toimenpiteet sisältävät mm. lehti-ilmoitusten suunnittelu ja valmistus, yllä mainitulle kohderyhmälle jaettavan toriesitteen suunnittelu ja valmistus, yhteydenpito lehtiin ilmoitusten osalta.

K: 14. Tarjouspyynnössä on: ”OPTIOHANKINTA: Lisäksi pyydämme tarjoustanne seuraavista mahdollisesti hankittavien markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta: d) Matkailumarkkinointi” Tarkoitetaanko tällä matkailumarkkinoinnin kampanjan suunnittelua ja toteutusta? Voidaanko siihen nostaa esimerkkitoteutus ja sen hinnat? Esim. matkailumarkkinoinnin kampanja: sis. kampanjasuunnittelu, mediavalinnat, toteutus x… Sisältyykö tämä hintaerittelytaulukossa johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V: Kyseessä on matkailumarkkinoinnin kampanjasuunnittelu ja toteutus, ja tarjouksessa voi antaa hintaesimerkkejä tähän sisältyvistä toimenpiteistä. Tarjoustiedon voi lisätä omalle rivilleen hintaerittelytaulukkoon.

K: 15. Tarjouspyynnössä on: ”Pyydämme myös erittelemään tarjouksessa tai tarjouksen liitteissä mahdollisesti alihankintana tehtävän työn kustannukset (esim. painotyö).”  Hintaerittelylomakkeessa on: ”Hintoihin on sisällytettävä perustuotteen lisäksi kaikki  tarjottavat lisätyöt kuten yhteydet, kuvat sekä muut mainittavat työt; töihin ei lasketa painokuluja tms” Sisällytetäänkö tarjoukseen painotyö/-kulut vai ei? Kumpaa tarjousta tehdessä noudetaan, tarjouspyyntöä vai hintaerittelylomaketta?
V: Tarjouksessa ei tarvitse esittää painokuluja. Painatukset kilpailutetaan erikseen hankintakohtaisesti.  Tarjouksessa hinnat mainitaan ensisijaisesti hintaerittelylomakkeessa pyydettyjen tietojen mukaisesti.

K: 16. Tarjouspyynnössä on: ”Tarjouksen ja siinä ilmoitetun kokonaiskustannuksen tulee sisältää kunkin osa-alueen kustannukset sisältäen suunnittelun, toteutuksen, siihen liittyvät yhteistyöpalaverit, workshopit sekä projektin valvonta kaikkine henkilöstökuluineen.” Hintaerittelylomakkeeseen ei ole eritelty osa-alueisiin sisältyviä palavereja ja workshopeja. Voidaanko niiden määrä kirjata hintaerittelylomakkeeseen?
V: Hinta-arvio palaverien, workshopien ja projektien valvonnan osuudesta henkilöstökuluineen lisätään erittelyineen kampanjakohtaisesti hintaerittelytaulukon kohtaan: Yhteydet, projektin koordinointi ja valvonta.

K: 17. Tarjouspyynnössä on: ”8. Alihankinta Alihankintakumppanit ja sovitut vastuusuhteet on ilmoitettava tarjouksessa tai sen liitteissä. Toimittajan tulee ilmoittaa tehtävässä sopimuksessa, minkä osan sopimuksesta se aikoo antaa alihankintana kolmansille osapuolille sekä hyväksyttää mahdolliset tulevat alihankkijat ja sen ao. henkilöt tilaajalla. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä toimittajan käyttämät alihankkijat. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.” Tarvitseeko mahdollisesti käytettävää alihankkijaa ilmoittaa, jos alihankinta koskee erityisosaamisaluetta (esim. mahdollinen videon ilmakuvaaminen), mutta perustoteutukset voidaan tuottaa itsenäisesti?
V: Tarjouksessa tulee nimetä myös erityisosa-alueen alihankkijat, jos ne ovat jo tarjoushetkellä tiedossa. Näitä tietoja voidaan tarvittaessa myös täydentää myöhemmin.

K: 18. Tarjouspyynnössä on: ”Toimittajan tulee ilmoittaa hyvityskäytännöt, joita sovelletaan, kun sovitut toteutukset/tilaukset eivät ole käytettävissä, ovat myöhässä tai eivät vastaa laatuvaatimuksia tilaajasta riippumattomista syistä.” Tuleeko hyvityskäytännöt ilmoittaa jo tarjouksessa?
V: Kyllä tulee.

K: 19. Hintaerittelytaulukossa on: ”1.2 Yritysten sijoittumismarkkinoinnin esite” Sisältyykö tämä tarjouspyynnössä johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin?
V: Hintaerittelyn kohta 1.2 liittyy tarjouspyynnön kohtaan 3.2.c.

K: 20. Hintaerittelytaulukossa on: ”1.5 Tonttimarkkinointi/asuminen kampanja suunnittelu ja toteutus, materiaalit (n.4 krt/v.) Teksti- ja mahdollinen kuvasisältö tulevat tilaajalta”
 ”Kampanjasuunnittelu. Esitteet: taitto ja painokuntoon valmistaminen. Kirjeet: taitto ja painokuntoon valmistaminen. Julisteet: taitto ja painokuntoon valmistaminen. Muu kampanjamateriaali ja välineet, esim. videon valmistus”
 Suunnitellaanko kaikki materiaalit uudelleen 4 kertaa vuodessa vai tehdäänkö ne aiempien materiaalien pohjille? Tarjotaanko siis materiaalien tuotannosta hinta esim. vuodelle (esitteet x 4, kirjeet x 4, julisteet x 4) vai hinta per materiaalit (esitteet x 1, kirjeet x 1, julisteet x 1)? Kuinka monta erilaista esitettä, kirjettä ja julistetta taitetaan kerralla? Halutaanko tarjottavan hintaerittelytaulukkoon myös ”muu kampanjamateriaali ja välineet”? Mitä nämä muut materiaalit ovat ja miten ne merkitään hintaerittelytaulukkoon?
V: Ilmoitusaineistossa voidaan hyödyntää aikaisempia pohjia. Sisältö ja esitteen laajuus vaihtelee myynnissä olevien tuotteiden ja niiden kappalemäärien mukaan. Tarjouksessa riittää hinta/materiaali ja sitten tuntihinta aineiston päivitystä varten. Muut materiaalit ovat esim. asumisen messuilla näytettävä Karkkila-video, banderollit ja maantiejättitaulut.

K: 21. Hintaerittelytaulukossa on: ”1.8 facebook-sivujen sisältömuokkaus tarvittaessa.” Miten tämä halutaan tarjottavan? Tarjotaanko hinta yhdelle muokkaukselle tietyllä sisältömäärällä vai voitteko tarkentaa kuinka usein sisältöä muokataan, millaista sisältöä muokataan ja millaista sisältömäärää?
V: Tähän kohtaan riittää tekstituotannon tuntihinta ja visuaalisen ilmeen suunnittelun tuntihinta sähköisissä medioissa.

K: 22. Hintaerittelytaulukossa on: ”1.11 kausikampanja: yritysten sijoittumismarkkinointi”  Sisältyykö tämä tarjouspyynnössä johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin? Mitä materiaaleja, tuotantoja ja välineitä tähän sisältyy? Hintaerittelytaulukossa on mainittu ilmoitusvalmistus ja sosiaalinen media. Tarkoitetaanko tällä lehti-ilmoitusten suunnittelua? Mitä sosiaalisia medioita ja niihin liittyviä toimenpiteitä tähän sisältyy?
V: Sisältyy tarjouspyynnössä kohtaan 3.3.c. Ilmoitusvalmistus sisältää mm. lehti-ilmoitusten ja –ilmoituspohjien suunnittelun, julistesuunnittelun, banderollit, maantiejättitaulut.

K: 23. Hintaerittelytaulukossa on: ”1.12 kausikampanja: joulukampanjan markkinointi”
 Sisältyykö tämä tarjouspyynnössä johonkin osa-alueeseen? Jos sisältyy, niin mihin? Mitä materiaaleja, tuotantoja ja välineitä tähän sisältyy?
V: Sisältyy kohtaan 3.3.d, ilmoitusvälineitä mm. lehti-ilmoitukset, julisteet, banderollit.

K: Tarjouspyynnön sivulla 3 lukee seuraavasti: Palveluhakemiston ja yritysjulkaisun osalta pyydämme tarjoustanne myös projektien kustannuslaskennasta ilmoitusmyyntiä varten, projektien mediakorteista seko. ao. julkaisujen ilmoitusmyynnistä.
 Kysymys: Tarkoitetaanko tällä, että mainostoimiston tehtäviin sisältyy mainosten myyminen ko. julkaisuihin. Mikäli näin on, montako mainosta tulee myydä julkaisua kohden ja kuka määrittää mediahinnan?
V: Mainostoimisto voi antaa tarjouksen myös ilmoitusmyynnistä ja ilmoitusten hinnoitteluun liittyvästä kustannuslaskennasta.  Eli palveluhakemistossa ja yritysesitteessä lasketaan maksullisten ilmoituspaikkojen hinta ilmoitusmyyntiä ja mediakorttia varten, ilmoitusmyynnin hinta voidaan ilmoittaa esim. provision suuruudella prosentteina myynnistä.  Nämä tiedot tulevat hintaerittelyn kohtaan 1.4. Ilmoitusmyynnin provisiopalkan voi ilmoittaa omalla rivillä.


K: 4. Hinnat "Tarjoajan tulee antaa kustakin osa-alueesta arvioidut kokonaiskustannukset sekä mahdollisista lisätöitä varten tuntihinnoittelu". Kappaleen lopussa: "Liitteenä oleva hintaerittelylomake havainnollistaa ja täsmentää tilaajan tarvetta. Hinnat tulee ilmoittaa jaottelun mukaisesti ryhmiteltynä ko. hintaerittelylomakkeella."
 Kysymys: Tarkennuksena kysyisimme, että onko tarkoitus antaa hinnat ainoastaan liitteen hintaerittelylomakkeella, vai täytetäänkö sekä hintaerittelylomake, että annetaan hinta jokaisella tarjouksen osa-alueelle, esim. 3.1 Visuaaliset elementit (typografia, tunnusvärit, pohjat kirjeille, lomakkeille, ilmoituksille, powerpoint-esityksille, kuoret, kansiot -> näillä kokonaishinta)?
V: Kaikki hinnat tulee näyttää hintaerittelylomakkeessa, tarvittaessa lomakkeelle voi lisätä rivejä hintaerittelyjä varten.

K: "Tarjoukseen tulee liittää käyttämänne hinnasto, josta selviää lisätuntihinnat." 
Kysymys: Riittääkö lisätöiden osalta tuntihinnat, mainostoimistopalveluista on vaikea antaa varsinaista hinnastoa.
V: Tuntihintojen ilmoitus on riittävä lisätöiden osalta.

K: "Pyydämme myös erittelemään tarjouksessa tai tarjouksen liitteissä mahdollisesti alihankintana tehtävän työn kustannukset (esim. painotyö)." 
Kysymys: Painotöiden määrää ei ole tarkasti määritetty, miten ne on tarkoitus eritellä tarjouksessa?
V: Painotöistä ei tarvitse tässä vaiheessa ilmoittaa hintatietoja. Painotyöt kilpailutetaan erikseen hankekohtaisesti.

K: 5.3 Työnäytteet: Asiakaslehti Kysymys: Tarkoitetaanko asiakaslehteä, johon on tehty sekä tekstituotanto, että taitto?
V:  Kyllä, jos on tehty molempia, myös vain toisenkin osa-alueen työnäyte riittää, jos työn osuus on selvästi ilmoitettu.

K: Hintaerittelyliite
1.1 Karkkilan yleisesite/matkailuesite: Arvioitu laajuus sivumäärässä?
V: Laajuus esim. 8 sivua A4.

K: 1.2 Yritysten sijoittumismarkkinoinnin esite: Arvioitu laajuus sivumäärässä?
V:  Arvioitu laajuus esim. 8-12 sivua A 4

K: 1.4 Yritysesitteen ja hakemiston kustannuslaskenta ja mediakortti / projekti: Arvioitu laajuus sivumäärässä?
V: Yritysesitteen sivumäärä 8-12, joista ilmoitusten hinta lasketaan, mediakortin suunnittelu: 1 A4 kokoinen mediakortti, painomäärät arvioidaan erikseen.  Palveluhakemiston sivumäärä 100, joiden valmistuskustannuksista ilmoitusten hinta lasketaan. Mediakortin suunnittelu: 1 A4 kokoinen mediakortti.

K: 1.5 esitteet: taitto ja painokuntoon valmistaminen: Arvioitu määrä esitteitä ja niiden laajuudet sivumäärässä?
V: Tonttimarkkinoinnin esitteitä toteutetaan 2-4 krt vuodessa, esitekoko A4, sivumäärä 12-16 sivua.

K: 1.5 videon valmistus: Mitä tarkoitetaan, käsikirjoitusta, videokuvausta, jälkituotantoa, tuotantoa still-kuvista tms.?
V: Kaikki nämä mahdollisia.

 

.....................................................................

Yleistietoa julkisista hankinnoista

Suomen hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. EY:n lainsäädännöllä tarkoitetaan sekä EY:n perustamissopimusta että direktiivejä. Lainsäädännön soveltamisalasta, keskeisistä menettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa.
Hankintalakia sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta kaikkiin hankintoihin.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Kynnysarvon eli tietyn euromäärän ylittävissä hankinnoissa on noudatettava asetuksella säädettyjä erityisiä ilmoitusmenettelyjä ja velvoitteita. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii markkinaoikeus.

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Avoimuuden periaate mm. edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti.

Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.
Työ- ja elinkeinoministeriö - Julkiset hankinnat
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kynnysarvot

 

Karkkilan kaupunki

Karkkilan kaupunki ilmoittaa kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintansa  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Julkiset hankinnat – HILMAn sivuilla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

HILMA:n sivuilta on linkit palveluihin, joilla hankinnoista kiinnostunut yritys voi ilmoittautua sivujen seuraajaksi ja yrityksellä on näin mahdollisuus saada ilmoittamiensa kriteerien mukaisista hankinnoista tiedon suoraan yrityksen omaan sähköpostiin.

Alla olevista liitteistä saatte lisätietoa Karkkilan kaupungin ja Hiiden alueen kuntien hankintamenettelyistä sekä kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa että pienemmissä hankinnoissa.
 
Liitteet ja linkit
Karkkilan kaupungin hankintaohje v. 2011
Hankinnat.fi
Jyse 2009 tavarat
Jyse 2009 palvelut

 

 Sivu päivitetty 21.11.2014/bh

Ajankohtaista
Matkailijan Karkkila
Karkkilan kaupunki
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi