Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi

Kehä V - yhteistyöhanke
Etusivu Karkkila › Hankinnat

Karkkilan kaupunki julkaisee tällä sivulla tietoja käynnissä olevista hankinnoista


Karkkilan kaupungin julkiset hankinnat

Tarjouspyyntö: Karkkilan kaupungin markkinoinnin asiantuntijapalvelut
Tarjouspyyntö on voimassa 21.11.-15.12.2015

Karkkilan kaupungin elinkeinopalvelu pyytää tarjousta MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 - 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017 erillisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Vuoden 2017 optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin ja mahdollisesti muiden kuin tarjouspyynnössä mainittujen palvelujen tuottamiseen. Option käyttämisestä päätetään erikseen. Hankinta ylittää tavara- ja palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.
Hankinnan kohteet ovat:
Visuaaliset elementit ja ilme, graafinen ohjeistus kampanjointia varten
Valittujen markkinointivälineiden suunnittelu ja toteutus
Imagokampanjoiden ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus
Markkinoinnin seurannan ja tulosten mittaaminen
Hankinnan kohteet on yksilöity tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevassa hinnoittelutaulukossa (hintaerittely).

Linkki julkisten hankintojen Hilma-palveluun.

Markkinoinnin asiantuntijapalveluiden tarjouspyyntö
Liite, hintaerittely

 

.....................................................................

Suomen hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. EY:n lainsäädännöllä tarkoitetaan sekä EY:n perustamissopimusta että direktiivejä. Lainsäädännön soveltamisalasta, keskeisistä menettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa.
Hankintalakia sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta kaikkiin hankintoihin.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Kynnysarvon eli tietyn euromäärän ylittävissä hankinnoissa on noudatettava asetuksella säädettyjä erityisiä ilmoitusmenettelyjä ja velvoitteita. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii markkinaoikeus.

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Avoimuuden periaate mm. edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti.

Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.
Työ- ja elinkeinoministeriö - Julkiset hankinnat
Työ- ja elinkeinoministeriö - Kynnysarvot

 

Karkkilan kaupunki

Karkkilan kaupunki ilmoittaa kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintansa  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Julkiset hankinnat – HILMAn sivuilla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

HILMA:n sivuilta on linkit palveluihin, joilla hankinnoista kiinnostunut yritys voi ilmoittautua sivujen seuraajaksi ja yrityksellä on näin mahdollisuus saada ilmoittamiensa kriteerien mukaisista hankinnoista tiedon suoraan yrityksen omaan sähköpostiin.

Alla olevista liitteistä saatte lisätietoa Karkkilan kaupungin ja Hiiden alueen kuntien hankintamenettelyistä sekä kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa että pienemmissä hankinnoissa.
 
Liitteet ja linkit
Karkkilan kaupungin hankintaohje v. 2011
Hankinnat.fi
Jyse 2009 tavarat
Jyse 2009 palvelut

 

 Sivu päivitetty 21.11.2014/bh

Ajankohtaista
Matkailijan Karkkila
Karkkilan kaupunki
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi