Valikko Etsi
Karkkila / Hankinnat

Karkkilan kaupunki julkaisee tällä sivulla tietoja käynnissä olevista hankinnoista
Yleistietoa julkisista hankinnoista

Suomen hankintalainsäädäntö perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön. EY:n lainsäädännöllä tarkoitetaan sekä EY:n perustamissopimusta että direktiivejä. Lainsäädännön soveltamisalasta, keskeisistä menettelyyn liittyvistä periaatteista sekä oikeusturvakeinoista on säädetty julkisista hankinnoista annetussa laissa. Hankintalakia sovelletaan hankinnan arvosta riippumatta kaikkiin hankintoihin.

Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen sekä tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Kynnysarvon eli tietyn euromäärän ylittävissä hankinnoissa on noudatettava asetuksella säädettyjä erityisiä ilmoitusmenettelyjä ja velvoitteita. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii markkinaoikeus.

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita ovat hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Avoimuuden periaate mm. edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti.

Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017

Tasavallan Presidentti on vahvistanut 29.12.2016 lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Ohessa linkki lakiesitykseen: Valtioneuvoston päätös uudesta hankintalaista

Karkkilan kaupunki on laatimassa uutta hankintaohjetta vuoden 2017 vuoden aikana. Sitä ennen tulee noudattaa kaupungin ja uuden hankintalain lakiesitystä.

Yksi olennainen muutos on kansallisten kynnysarvojen muuttuminen, jotka 1.1.2017 alkaen ovat seuraavat:
- Tavarat ja palvelut 60 000 € (v. 2016 30 000 €)
- Sosiaali- ja terveyshankinnat 400 000 € (v.2016 100 000 €)
- Muut erityiset palveluhankinnat 300 000 €
- Rakennusurakat 150 000 €

Kynnysarvojen alapuolella olevat hankinnat jäävät hankintalain ulkopuolelle mutta niiden osalta noudatetaan kaupungin omaa hankintalakiohjeistusta.

Lisätietoa julkisista hankinnoista ja uudistuksesta: http://www.hankinnat.fi

 

Karkkilan kaupunki

Karkkilan kaupunki ilmoittaa kaikki kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintansa  Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä Julkiset hankinnat – HILMAn sivuilla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

HILMA:n sivuilta on linkit palveluihin, joilla hankinnoista kiinnostunut yritys voi ilmoittautua sivujen seuraajaksi ja yrityksellä on näin mahdollisuus saada ilmoittamiensa kriteerien mukaisista hankinnoista tiedon suoraan yrityksen omaan sähköpostiin.

Alla olevista liitteistä saatte lisätietoa Karkkilan kaupungin ja Hiiden alueen kuntien hankintamenettelyistä sekä kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa että pienemmissä hankinnoissa.
 
Liitteet ja linkit
Karkkilan kaupungin hankintaohje v. 2011
Hankinnat.fi
Jyse 2014 tavarat
Jyse 2014 palvelut

 
Sivua päivitetty 2.5.2017/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi