Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Vireillä olevat asemakaavahankkeet

Kartta löytyy pdf-muodossa täältä.

Lisätietoja asemakaavahankkeista antaa tekninen johtaja Kari Setälä,

 p. 044 7674830 tai s-posti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi


Asemakaavan ja sen muutoksen laadinta Vattola II (Taka-Vattolan) alueelle

Vattola II alue sisältää pääosin Taka-Vattolan alueen, asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan täydennysrakentamista, mm. uusia pientaloja ja ajanmukaistamaan jo rakennetun alueen asemakaavaa siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen länsipuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 100 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vattola II

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 Karkkilan kaupungintalon palvelupisteen Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos Karkkilan kaupungin 1., 6. ja 10. kaupunginosiin
Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa

Vuohimäkeä ja Asemanrannan lounaisosaa koskeva asemakaava- ja sen muutosluonnos

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alueen on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.

Vuohimäki ja Asemanranta luonnos

Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa

Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osaAineisto oli nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 Karkkilan kaupungintalon palvelupisteen Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla
www.karkkila.fi.

 

Asemakaavamuutoksen laatiminen Karkkilan kaupungin 12. kaupunginosaan

Asemakaavan muutos koskee Keskinummen kortteleita 44 ja 47 sekä erityis-, katu- ja virkistysalueita

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan länsipuolella ja etäisyys keskustaan (tori) on noin 2,5 km. Kaava-alueen pinta-ala on noin 3,2 ha.

Muutoksen kohteena olevissa Keskinummen kortteleissa 44 ja 47 on voimassa kohtuullisen tuore asemakaavan muutos (vuonna 2012), jossa alueelle muodostettiin aiempaa enemmän pieniä tontteja teollisuus- ja varasto-käyttöön. Nyt on tarve huomattavasti suuremmalle tontille kuin alueelle on kaavoitettu.  Kaavamuutoksen tavoitteena on yhdistää neljä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus ja varastoiminnalle osoitettua tonttia yhdeksi isommaksi tontiksi. Uuteen noin 2,8 hehtaarin suuruiseen tonttiin tarvitaan lisäksi osia kaavan mukaisesta katu- ja virkistysalueesta.

Kaava on edennyt ehdotusvaiheeseen:

Asemakaavan muutoksen ehdotus

Asemakaavan muutoksen selostus

Kaavamuutoksen ehdotus ja selostus oli nähtävillä 7.5. - 11.6.2018 palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi. Asiasta saa lisätietoja vt. tekninen johtaja Tapio Jokelalta, p. 044 5533 421 tai s-posti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla oli oikeus jättää muistutus kortteleita 44 ja 47 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 31.7.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki PL 50, 03601 Karkkila tai sähköpostina osoitteella kirjaamo@karkkila.fi

 

Aikaisemmat vaiheet

Luonnosvaiheen asiakirjat:

Asemakaavan muutoksen luonnos

Asemakaavan muutoksen selostus


Kaavamuutoksen luonnos ja selostus oli nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä Valtatie 26 2. krs, sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi.


 

Karkkilan kaupungin 10. kaupunginosan museoaluetta ja sen lähiympäristöä koskeva asemakaavan muutos  (216)

 

Asemakaavamuutoksen laatiminen Verälänsuoran lähiympäristöön

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Fagerkullan kulttuuriympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustasta lounaaseen. Alue sijoittuu pääasiassa Verälänsuoran ja Fagerkullankadun ympäristöön. Kaava-alueen pinta-ala voi olla laajimmillaan noin 4,6 ha. Alue rajaus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa.  

Asemakaavan ja sen muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.10.2017 – 27.11.2017 Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi. 

Osallistumis -ja arviointisuunnitelma
 

Asemakaavan ja sen muutoksen laatinen Nahkionrannan alueelle (217)

 

Nahkionrannan alueelle on valmistunut konsultin laatima asemakaavaluonnos. Asemakaavan laatiminen koskee noin 10,6 hehtaarin suuruista aluetta. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen kaavan laatimisesta 15.5.2017. Kaupungin ja maanomistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus. Suunnittelualue sijaitsee Pumminmäen ja Nahkion välisellä alueella. Kaavassa on osoitettu uusia omakotitontteja sekä Pusulantien ja Vihdintien yhdistävä katuyhteys (Eteläinentie).

Asemakaavan muutoksen luonnos

Asemakaavan muutoksen selostus

 

Asemakaava ja sen selostus oli nähtävillä 7.5. - 11.6.2018 palvelupiste Serverissä sekä kaupungin internetsivuilla www.karkkila.fi. Asiasta saa lisätietoja vt. tekninen johtaja Tapio Jokelalta, p. 044 5533 421 tai s-posti: etunimi.sukunimi@karkkila.fi 21.6.2018 saakka.

Kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on ollut oikeus antaa mielipiteensä asemakaavasta ja sen muutosluonnoksesta 31.7.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköpostina osoitteella kirjaamo@karkkila.fi

 

Aikaisempi aineisto

Karkkilan kaupunki käynnistää asemakaavan laatimisen tilalle Nahkionranta RN:o 12:2. Kyseisen tilan omistaja on pyytänyt Karkkilan kaupunkia käynnistämään asemakaavan laatimisen em. tilalle. Asemakaavan laatimista on pyydetty noin 7,7 hehtaarin alueelle. Kaupungin ja maanomistajan välillä laaditaan maankäyttösopimus. Asemakaavan ja sen muutoksen laatii maanomistajan palkkaama konsultti. Maanomistaja vastaa myös kustannuksellaan kaavatyössä tarvittavista selvityksistä.   

Suunnittelualue sijaitsee Pumminmäen ja Nahkion välisellä alueella. Riittävän kokonaisuuden vuoksi ja osittain kaavateknisistä syistä kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 10,6 hehtaaria, josta osa on siis asemakaava-aluetta: virkistys- ja katualuetta. Kaavan laatimisen tavoitteena on tutkia em. aluetta asumispainotteisesti. Alueen suunnittelussa selvitetään mm. mahdollisuudet sijoittaa Eteläisentien varteen pientaloasutusta. Alueen luontoarvot Karjaanjoen ympäristössä tutkitaan ja ne huomioidaan kaava-aluerajauksin ja määräyksin.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Korttelia 33 ja osaa Syrjänharjun aluetta koskeva asemakaavamuutos (214)

Korttelin 33 ja osa Syrjänharjun (Nyhkälän harjun) aluetta koskevan asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu Karkkilan kaupungin toimesta. Vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin kaavoituskatsauksessa 2016.

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueella Huhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan toriin ja liikekeskukseen ja länsireunaltaan seurakuntatalon alueeseen. Suunnittelualue sisältää korttelissa 33 olevan Nyhkälän koulun ja Pyhäjärven kunnantuvan. Alueen itäpuolella kaavamuutokseen sisältyy Harjun pallokenttä ja virkistysaluetta lähes vesitornille saakka. Kaava-alueen pinta-ala on noin 4,9 ha. 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pyhäjärven kunnantuvan siirtäminen nykyisestä paikastaan sille erikseen osoitetulle tontille. Kunnantuvan uusi paikka tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Kaavamuutoksessa huomioidaan kaavamuutosalueen länsipuolella suunnitteilla olevan Nyhkälänharjun lähiliikuntapaikan suunnitelmat ja mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valtatien alueen asemakaavan muutos (205)

Takkointie-Valtatien alueen asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2011. Suunnittelualueen koko on noin 8 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustassa Valtatien ympäristössä rajoittuen pohjoisessa Turuntiehen, idässä Keskuskatuun, etelässä Karjaanjoen puistoalueeseen sekä kaupungintalon kortteliin ja lännessä kaupungintalon kortteliin sekä Pikkupässin ratapohjan kuiluun. Kaava-alue on nykyisellään rakennettua, liikenne- ja pysäköintijärjestellyiltään jäsentymätöntä kaupunkitilaa, jossa sijaitsee Karkkilan keskustan palveluja ja puistoalue. Alueen asemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä sekä säilyttämään alueen kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja tarkistetaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja.

Takkointien, Valtatien ja Pusulantien lähiympäristöä koskeva asemakaava ja asemakaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 18.10. - 27.11.2017 palvelupiste Serverissä Valtatie 26 B 2. krs.

Asemakaavan selostus

Kaavaehdotus

Liitteet

 

Asemakaavan muutos koskee Salimäkeä: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet (212)

Salimäen alueen asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2013.

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella. 

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty virallisesti nähtävänä 9.4 - 8.5.2013.

 Asemakaavan muutos koskee Palvelukeskusta: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet (211)


Palvelukeskuksen alueen asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta, Vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2011.


Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus.

Alueen asemakaavaa ajanmukaistetaan hankekaavana. Kaupungin sosiaali- ja terveysyksiköt yhdistetään toiminnallisesti ja yksiköitä rakennetaan lisää väestön ikääntymisestä johtuen. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.


Asemakaavan muutoksen
osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 63 §:n mukaisesti virallisesti nähtävänä 12.12.2012 – 11.1.2013.


Vattolan I alueen asemakaavan ja asemakaavan muutos (210)

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulo on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0-1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty virallisesti nähtävänä 19.9. – 18.10.2012.

Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutos (209 ja 215)

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty virallisesti nähtävänä 11.6. – 16.8.2012


Puhdistamontien alueen asemakaavan muutos (208)


Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, energiahuollon alue, jätteenkäsittelyalue sekä moottoriurheilualue ja näihin liittyvä katualue.
Asemakaavan muutoksen luonnos, selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti virallisesti nähtävänä 11.6. – 16.8.2012.

 

Bremerinpellon ja Lautatarhan asemakaava ja –muutos

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu,- ja virkistys- ja suoja-alueita
- vireilletulo kaavoituskatsauksessa 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004§ 136
-
kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRA 30§:n mukaisesti nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
-
kaavaehdotus esitelty 15.1.2007 kh:lle, joka on palauttanut kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Kaavaan liittyvät lisäselvitykset ja tarkentava valmistelu ovat edelleen työn alla.

Ranta-asemakaavat:

Nuijajoen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilan kylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 §:n mukaisesti ja luonnos (kaavakartta ja merkinnät, kaavaselostus, alueen luontoselvitys ja selostuksen liitteet: liite 1, liite 2 ja liite 3 sekä muinaisjäännösinventointi) on pidetty MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n säännösten mukaisesti yleisesti nähtävänä 10.6. - 11.8.2015.


Asemakaavaluonnos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteet

Lisätietoja antaa asemakaavan laatija DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

Nuijajoen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Asemakaavaehdotus selostusosineen ja liitteineen on nähtävillä 10.8. - 11.9.2017  palvelupiste Serverissä arkisin 9 - 12 ja 13 - 15. Aineistoon on mahdollista tutustua myös alla olevista linkeistä, sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla .

Kirjalliset muistutuksen voi osoittaa kaavoitukselle viimeistään 11.9.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki tekninen toimiala, PL 50, 03601 Karkkila tai kirjaamo@karkkila.fi

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Liitteet

 


Sivua päivitetty 4.1.2019/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi