Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Palkkatuen hakeminen sähköistyy täysin – tutustu uudistukseen ja myös uuteen 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukeen, KEHA-keskuksen tiedote 23.11.2022

23.11.2022

KEHA-KESKUS tiedote 23.11.2022

Hallitus on lähettänyt eduskuntaan palkkatuen uudistamista koskevan esityksen, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä.

Uudistus yksinkertaistaa palkkatukisääntelyä. Tavoitteena on, että työnantajat pystyisivät ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi.

Uudistuksen on määrä astua voimaan siirtymävaiheella 1.1.2023.

Hallitus on esittänyt palkkatukiuudistuksen yhteydessä myös uutta työllistämistukea, jolla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työllistämistuen tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä.

Tutustu uudistukseen ja valmistaudu hakemaan palkkatukea asiointipalvelussa

Uudistuksen myötä työnantaja voi siirtää tuella palkatun toisen työnantajan (käyttäjäyritys) tehtäviin. Siirtoa pitää hakea jatkossa TE-toimistosta tai työllisyyden kuntakokeilusta nykyisen ilmoitusmenettelyn sijasta ja päätös annetaan kauppavaikutusten arvioinnin perusteella. Tuella palkatun siirtäminen toisen työnantajan palvelukseen ilmoitetaan tulostettavalla lomakkeella, jos palkkatuesta on annettu päätös ennen 1.1.2023. Myös ennen 1.1.2023 annettuihin palkkatukipäätöksiin voi tarvittaessa hakea maksatusta tulostettavaa lomaketta käyttäen. Suosittelemme kuitenkin sähköiseen asiointiin siirtymistä.

Vuodenvaihteeseen odotetaan poikkeuksellisen paljon liikkeenluovutustilanteita, kun henkilöstöä siirtyy esimerkiksi kunnista hyvinvointialueille. Mukana siirtyy myös palkkatuetussa työssä olevia työntekijöitä. Hallituksen esitys mahdollistaa palkkatuen jatkumisen hyvinvointialueelle sen jäljellä olevan keston mukaisesti, kun palkkatukipäätöksen siirtoa on haettu ennen 18.12.2022. Jos kuntaan työllistetty henkilö on palkattu työllistämisvelvoitteen perusteella, koskee velvoite kuntaa eikä hyvinvointialuetta. On suositeltavaa, että hyvinvointialueelle siirtyvissä tehtävissä työllistämisvelvoitteen perusteella työskentelevät henkilöt jatkaisivat työskentelyä hyvinvointialueella edelleen siirrettyinä kunnan työntekijöinä. Muutoin kunnan tulee osoittaa henkilöille muita soveltuvia työtehtäviä velvoitetyöllistämisjakson loppuajaksi.

Esityksen mukaan, työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei voisi jatkossa kattaa palkkatuella. Palkkatuki kohdennetaan palkkakustannuksiin ja sen määrä kasvaa. Lisäksi tukikelpoisiin kustannuksiin tehtäisiin muita muutoksia, jotta kansallista tulorekisteriä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin palkkatuen maksatuksessa.

Päätöksen palkkatuella korvattavista kustannuksista antaa KEHA-keskus. Päätös annetaan tiedoksi KEHA-keskuksen verkkosivuilla. KEHA-keskus keventää hakijan ilmoitusvelvollisuutta tuottamalla asiointipalveluun hakijan maksatushakemukselle tulorekisteristä saatavat tulotiedot palkanmaksukuukausittain. Eri pituisista maksatusjaksoista luovutaan ja jatkossa palkkatuki haetaan maksuun palkanmaksukausittain. Tuen maksatusta voi hakea kolme kuukautta palkkatukijakson päättymisestä sen vanhenematta. 

Tuen myöntäminen ja maksaminen

Sähköisten tukihakemusten vastaanottaminen asiointipalvelun kautta avataan 19.12.2022 ja samalla tulostettavien hakemuslomakkeiden käytöstä luovutaan kokonaan.

Palkkatukea haetaan Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta. Tuen hakijat kirjautuvat asiointipalveluun turvallisesti henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kirjautumisen jälkeen palvelu ohjaa hakijan uuteen asiointiin.

Hakija täyttää hakemuksen ja siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet ohjaavat hakijaa ja helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat hakijalle tietoa asioinnin eri vaiheista. Hakija voi sähköisesti asioimalla jättää hakemuksen, vastata täydennyspyyntöihin, täydentää hakemusta ja vastaanottaa asiaa koskevat päätökset.

Ennen uuden asiointipalvelun käyttöönottoa, 18.12.2022 mennessä haettujen palkkatukien viranomaiskäsittely toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä palkkatukijaksoihin, jotka alkavat viimeistään 15.1.2023. Palkkatukihakemus jätetään TE-toimistolle tai työllisyyden kuntakokeilulle käsiteltäväksi tulostettavalla lomakkeella, jos 15.1.2023 tai aikaisemmin alkavaa palkkatukijaksoa haetaan 18.12.2022 jälkeen. Palkkatukihakemuksia vastaanotetaan 1.1.2023 jälkeen vain sähköisesti asiointipalvelun kautta. Tulostetuilla lomakkeilla jätetyt palkkatukihakemukset palautetaan hakijalle asiointipalvelun kautta jätettäviksi.

Asiointipalvelun kautta vastaanotettujen hakemusten viranomaiskäsittely aloitetaan 9.1.2023 niihin hakemuksiin, joiden palkkatukijaksot alkavat 16.1.2023 tai myöhemmin. Palkkatukipäätösten käsittelyyn kohdentuu tietojärjestelmämuutoksesta johtuva katkos 2.–5.1.2023. 

Uudistuksen keskeiset muutokset

Palkkatukea voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Palkkatukea voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen, joka on määräaikainen työsuhde.

Tukea hakeva työnantaja vastaa siitä, että työsopimus on laadittu työsopimuslain mukaan. Palkkatuetulle työlle ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia työn keston tai työajan suhteen. Tukea ei kuitenkaan myönnetä työsuhteisiin, joiden työaika on määritelty tarvittaessa työhön kutsuttavaksi tai ns. nollasopimuksiin, joissa viikkotyöajaksi on määritelty esimerkiksi 0–40 tuntia viikossa. Palkkatukihakemuksella työnantaja vakuuttaa sitoutuvansa noudattamaan työsuhteeseen liittyviä ehtoja eikä työsopimuksen toimittamista tuen maksatuksen yhteydessä edellytetä jatkossa.

Tuen maksatusta haetaan päätöksen mukaisesti asiointipalvelussa. Sähköinen hakeminen sujuvoittaa etenkin kunnille myönnettyjen palkkatukien maksatusta, kun tulotiedot ja tiedot poissaolojaksoista voidaan antaa KEHA-keskukselle suoraan tulorekisteristä koottavaksi ilman erillistä hakemusta. Kunnat voivat siis halutessaan luopua erillisestä tuen maksatuksen hakemisesta valtuuttamalla KEHA-keskuksen yhdistelmään työllistetystä henkilöstä kalenterikuukausittain maksettavan palkkatuen automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen pohjalta.

Kunta saa asiointitililleen maksuilmoituksen jokaisesta palkkatuen maksatuksesta. Maksuilmoitukset helpottavat tietojen yhdistämistä kirjanpitoon. 

Asiointipalvelua käytetään valtuuksilla

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että hakemuksia valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta. 

Näin valtuutat

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia. 

1. Tunnistaudu Suomi.fi-palveluun henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella ja siirry valtuuksiin.

• Suomi.fi-valtuudet osoitteessa suomi.fi/valtuudet

2. Valitse Suomi.fi-valtuudet aloitussivulta, kenen valtuuksiin haluat siirtyä.

• Valitsemalla henkilökohtaiset valtuudet, voit itse pyytää asiointivaltuutta yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta. 

• Valitsemalla yrityksen valtuudet, voit valtuuttaa henkilön tai henkilöitä asioimaan yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta, kun sinulla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Valitse valtuuttava organisaatio ja siirry asiointipalveluun.

3. Osapuolet-osiossa valitaan tahot, joiden välille valtuus haetaan.

• Jos haet valtuutta henkilökohtaisesti, lisää yritys, yhdistys tai muu yhteisö, jolta haet valtuutta asioimiseen.

• Jos valtuutat olemassa olevalla valtuudella tai rekisteritietoihin perustuvalla oikeudella, lisää kohdassa ne henkilöt, jotka haluat valtuuttaa asioimaan yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta. Voit lisätä useamman valtuutettavan yhdellä kertaa.

• Jos valtuuden antaminen ei onnistu, hae virkailijavaltuutus Digi- ja väestötietovirastolta Suomi.fi-palvelussa annetun erillisen ohjeistuksen mukaan.

4. Valtuusasiat-osiossa tarkennetaan asia, johon valtuutta haetaan tai annetaan. Valtuusasia on nimeltään Palkkatuen hakeminen. Löydät sen kätevästi rajaamalla asiakaskategoriaksi "Valtionavustukset". Valitse oikea valtuusasia ja etene seuraavaan osioon.

5. Voimassaolo-osiossa määritellään valtuuden voimassaoloaika. Valitse valtuudelle haluamasi alku- ja loppupäivämäärä. Huomioithan eri asiointivaltuuksiin ja niiden tunnisteisiin liittyvät voimassaoloajat. Valtuus voi olla voimassa vähintään vuorokauden ja enintään 25 vuotta.

6. Tarkista asiointivaltuuden yhteenveto ja vahvista valtuuspyyntö tai annettava asiointivaltuus.

• Valtuuspyyntö muuttuu asiointivaltuudeksi vasta, kun pyynnön vastaanottaja on hyväksynyt sen.

• Annettu valtuus on voimassa alkupäivämäärästä lähtien sen jälkeen, kun se on vahvistettu.

Voimassa olevat valtuudet, valtuuspyynnöt ja päättyneet valtuudet ovat löydettävissä Suomi.fi-palvelun Valtuudet-kohdasta. 

Lisätietoja

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta HE 175/2022 (tem.fi)

Palkkatukiuudistus yksinkertaistaa sääntelyä ja edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä (valtioneuvosto.fi)

Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen (tem.fi)

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta (tem.fi)

Suomi.fi ohjeistus valtuuden antamiseen yrityksenä tai yhteisönä (suomi.fi)

KEHA-keskuksen verkkosivut (keha-keskus.fi)

Ajankohtaista KEHA-keskuksen maksatuksesta (keha-keskus.fi/hae-maksatusta/ajankohtaista-maksatuksesta)

• Palkkatuen maksatukseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa KEHA-keskuksen maksatusyksikkö osoitteessa palkkatuki.keha@ely-keskus.fi. 


Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi