Valikko Etsi

Kokoelmapolitiikka

Sivua on päivitetty 2.6.2021

1. Johdanto

Karkkilan kaupunginkirjasto toteuttaa lakisääteisenä peruspalveluna kunnan tehtäväksi kirjastolaissa määriteltyä yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelua. Kirjasto on osa Lukki-kirjastokimppaa, johon kuuluvat Karkkilan lisäksi vuoden 2013 alusta Lohjan ja Vihdin kirjastotoimet. Karkkilan kaupunginkirjasto kuuluu Uudenmaan maakuntakirjastoalueeseen.

Karkkilan kaupunginkirjasto valikoi, hankkii ja tuo maksutta käytettäväksi pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta, lehtiä ja musiikki- ja kuvatallenteita ym. sekä digitaalista aineistoa. Kirjasto toimii kunnallisena tietopalvelukeskuksena ja osana kansallista kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. Kirjasto toteuttaa kokoelmapolitiikassaan kirjastolain tavoitetta edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Asiakkaiden käytössä tulee olla uusiutuva kirjastoaineisto. (Kirjastolaki 4.12.1998/904)

Kokoelmapolitiikka kuvaa Karkkilan kaupunginkirjaston kokoelmia, aineiston hankintaa, varastointia ja poistoja. Se toimii henkilökunnan tukena ja tiedonlähteenä kokoelmia käsiteltäessä sekä ohjaa ja auttaa kokoelmien kehittämisessä. Vastuu kokoelmapolitiikasta, sen toimivuudesta ja päivittämisestä on kirjastonjohtajalla yhdessä kokoelmista vastaavien henkilöiden kanssa. Kokoelmapolitiikkaa päivitetään tarvittaessa.

2. Kokoelma

Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle. Tavoitteena on aktiivisessa käytössä oleva, lainaamaan houkutteleva, helppokäyttöinen, elävä ja uusiutuva kokoelma, jolla on laajuutta ja ajallista syvyyttä.

Pääsääntöisesti kaikki aineisto on asiakkaiden vapaasti lainattavissa. Poikkeuksen tekevät Karkkila-kokoelmaan hankitut teokset, joista osa on käytössä vain kirjastossa. Kirjasto noudattaa kuvaohjelmien lainaamisessa kuvaohjelmalakia, (Kuvaohjelmalaki 7.12.2011/710), jossa määritellään elokuvien ja televisio-ohjelmien tarjoamista koskevat rajoitukset.

Karkkilan kaupunginkirjaston kokoelma on osa Lukki-kirjastojen yhteistä kokoelmaa. Kirjastoilla on yhteiset asiakas-, lainaus- ja kokoelmatietokannat. Karkkilan kaupunginkirjaston asiakkaat voivat käyttää kaikkien Lukki-kirjastojen kokoelmia. Omien ja Lukki-kirjastojen kokoelmien lisäksi asiakkaille voidaan tilata maksullisina kaukolainoina aineistoa muista kirjastoista.

Valinta: yleisperiaatteet

Kirjastoaineiston valinnassa otetaan huomioon kaupungin väestö- ja elinkeinorakenne sekä alueella tarjottavat koulutus- ja harrastusmahdollisuudet. Erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä huomioivalla aineistonvalinnalla tarjotaan mahdollisuus monipuolisen maailmankuvan luomiseen.

Yksittäisen nimekkeen valintaan vaikuttaa sen arvioitu kysyntä, hinta, laatu, ajanmukaisuus, suhde olemassa olevaan kokoelmaan ja soveltuvuus kirjastokäyttöön. Valinnassa painotetaan kotimaista ja paikallista aineistoa. Kokoelmaan hankitaan pääasiassa suomenkielistä aineistoa. Ruotsin- ja vieraskielistä aineistoa hankitaan harkinnan mukaan. Yksittäistä nimekettä hankitaan pääsääntöisesti yksi kappale, mutta useampia kappaleita voidaan hankkia kysynnän mukaan.

Kirjasto voi harkintansa mukaan ottaa vastaan lahjoituksia. Kappalekohtaisten tekijänoikeusmaksujen takia kirjasto ei voi ottaa vastaan elokuvateoksia eikä tietokoneohjelmia. Lahjoitettu aineisto on kirjaston omaisuutta ja päätösvalta sen käsittelystä on jatkossa kirjastolla. Kirjasto ottaa vastaan myös hankintaehdotuksia. Lahjoituksia ja asiakkaiden hankintaehdotuksia koskevat samat kokoelmanhoidolliset periaatteet kuin muutakin aineistoa.

Aikuisten kirjallisuus

Kaunokirjallisuutta hankitaan laaja-alaisesti, kuitenkin niin, että kotimainen kaunokirjallisuus huomioidaan erityisesti. Kokoelmaan hankitaan pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta.

Tietokirjallisuuden valinnassa kiinnitetään huomio teoksen asiasisältöön ja ajankohtaisuuteen. Tietokirjallisuutta hankitaan pääasiassa suomenkielisenä laajasti ja monipuolisesti tyydyttämään asiakkaiden tiedon tarpeita. Kurssi- ja ammattikirjallisuutta hankitaan harkinnan mukaan. Vieraskielistä kirjallisuutta hankitaan harkinnan mukaan pääasiassa niiltä aloilta, joilta suomenkielistä ei ole saatavana.

Kirjastoon hankitaan myös karttoja, isotekstisiä kirjoja, selkokielisiä kirjoja, äänikirjoja ja e-kirjoja.

Karkkila-kokoelma

Karkkila-kokoelmaan hankitaan nykyisen Karkkilan kaupungin aluetta käsittelevää aineistoa sekä alueella syntyneiden ja/tai pitkään vaikuttaneiden henkilöiden tuottamaa aineistoa. Kokoelman pääpaino on tieto- ja kaunokirjallisuudella, mutta kokoelmaan voidaan hankkia ja vastaanottaa lahjoituksina lisäksi ääni- ja kuvatallenteita, lehtiä, karttoja sekä käsikirjoituksia ja pienpainatteita.

Lasten ja nuorten aineisto

Kokoelmaan hankitaan monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattua ja heille so­veltuvaa, pääasiassa suomenkielistä kauno- ja tietokirjallisuutta sekä äänikirjoja ja moniviestimiä kysynnän mukaan.

Kaunokirjallisuuden osalta hankitaan taaperoille ensikirjoja sekä kuva- ja satukirjoja, lukemaan opetteleville hankitaan tavutettuja sekä helppolukuisia kirjoja. Sujuvasti lukeville lapsille ja nuorille hankitaan kaunokirjallisuutta huo­mi­oiden eri kirjallisuuden lajit. Tietokirjallisuutta hankitaan kaiken ikäisille ja kaikilta tiedon aloilta las­ten ja nuorten tarpeiden mukaan.

Nimeketarjonta pidetään monipuolisena huomioiden kysyntä, mutta myös kokoelman tarkoituksenmukaisuus pidemmälläkin ajalla.

Musiikkiaineisto ja kuvatallenteet

Musiikkiaineistoa (ääni- ja kuvatallenteita, nuotteja sekä tietokirjallisuutta) hankitaan valikoiden eri musiikinaloilta. Äänite- ja nuottihankintojen pääpaino on uudessa populaari- ja viihdemusiikissa, erityisesti lasten- ja kotimaisessa musiikissa. Kokoelmaa täydennetään hankkimalla vanhempia klassikkoja. Nuotteja ja soitonoppaita hankitaan kysynnän mukaan. Musiikkikirjallisuuden osalta noudatetaan muun tietokirjallisuuden hankintaperiaatteita. Lukki-kirjastoilla on Naxos-musiikkikirjastolisenssejä. Pääosin klassista musiikkia, jonkin verran myös jazzia ja etnomusiikkia tarjoava sähköinen palvelu käsittää yli 1 200 000 raitaa sekä tietoaineistoa säveltäjistä, kappaleista, orkestereista ja esittäjistä. Naxos täydentää musiikkikokoelmaa.

Elokuvatallenteita (dvd ja blu-ray) hankitaan valikoiden eri lajityypeistä. Hankinnan painopisteenä ovat kotimaiset elokuvat, klassikot, laajalti palkitut uudemmat elokuvat sekä lasten- ja nuortenelokuvat. Hankittavilla elokuvatallenteilla tulee olla lainausoikeudet. Tietoteoksia dvd- tai blu-ray-muodossa hankitaan silloin kun liikkuva kuva kertoo enemmän kuin painettu teos (esim. tanssikurssit).

Kirjastoon hankitaan myös muuta digitaalista aineistoa (mm. tietokone- ja konsolipelejä, verkkopalveluita). Markkinoille tulevat uudet, kirjastokäyttöön soveltuvat sähköiset aineistot huomioidaan hankinnassa.

Lehdet

Sanomalehdistä tilataan joko painettuna tai sähköisesti valtakunnalliset päälehdet  sekä valikoima paikallislehtiä. Aikakauslehdistä tilataan suosittuja yleislehtiä ja eri alojen päälehtiä kysyntä ja harrastukset huomioiden.

 

3. Arviointi

Kokoelmien arvioinnin tarkoituksena on seurata ja varmistaa, että kokoelma täyttää sille kokoelmapolitiikassa asetetut tavoitteet. Kokoelmien arvioinnissa käytetään esimerkiksi tilastoja, asiakaskyselyjä sekä asiakaspalautetta. Kokoelmia arvioidaan jatkuvasti myös käytännön työssä: hyllytyksessä, lainauksessa, palautuksessa ja varausten seurannassa sekä hankinta- ja poistotilanteissa. Muita arviointimenetelmiä käytetään tarpeen mukaan. Arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan (Kirjastolaki 4.12.1998/904 6 §)

 

4. Varastointi

Aineistoa ei pääsääntöisesti varastoida. Poikkeuksen tekevät Karkkila-kokoelmaan hankitut teokset. Muuta aineistoa voidaan varastoida harkinnan mukaan.

 

5. Poistot

Poistoperusteita ovat aineiston vähäinen käyttö, katoaminen, loppuun asti viety laskutus ja perintä, sisällön vanheneminen, huono kunto, sekä jatkuvajuonisen sarjan puutteellisuus, jos sitä ei voida tai sitä ei vähäisen käytön vuoksi kannata täydentää. Kokoelmasta poistetaan vähäisen käytön perusteella yli viisi vuotta vanhat teokset; merkittävistä klassikkoteoksista säilytetään kuitenkin yksi kappale. Viisi vuotta tuoreemman aineiston osalta voidaan poistaa vuosittain ilmestyviä julkaisuja (esim. vuosikirjat), erittäin vähälle käytölle jääneitä nimekkeitä sekä nimekkeitä, joita on useampi kappale ja joiden lainaaminen on vähentynyt.

Sanomalehtiä säilytetään pääsääntöisesti noin kuukausi ja aikakauslehtiä noin vuosi. Poikkeuksia ovat Karkkila-kokoelmaan liitettävät paikallislehdet Karkkilan Tienoo ja Karkkilalainen, jotka säilytetään pysyvästi, sekä eräät aikakauslehdet, joilla on kysyntää pidempään (mm. käsityölehdet).

Hyväkuntoista poistettua aineistoa lahjoitetaan esim. työväenopistolle, päiväkodeille, nuorisotiloihin ja kouluille. Muu aineisto myydään, lahjoitetaan tai hävitetään.


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi