Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakentamisen edellytykset

Rakennusluvan edellyttämä poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun saaminen ei ole itsestään selvää. Yleispiirteiset kaavat voivat rajoittaa rakentamista tai jopa estää sen, jos alue on kaavassa osoitettu muuhun käyttöön kuin asumistarkoitukseen. Joskus rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta tai alueelta ei saa liittymälupaa yleiselle tielle. Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta kun rakennuspaikka on varmistunut.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisun hakemisessa on syytä varata riittävästi aikaa lupakäsittelyyn. Se voi kestää kaikkine selvityksineen jopa puolesta vuodesta vuoteen.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamislupa
Kaupunki tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnon-suojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentaminen edellyttää poikkeamispäätöstä, ellei kyse ole asemakaava-alueesta, olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta, vähäisestä laajentamisesta tai olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamisesta.

Poikkeamista haetaan erillisellä hakemuksella. Mikäli asia kuuluu kaupungin toimivaltaan, asian päättää Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Jos asia kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, asian päättää Uudenmaan ympäristökeskus (Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta antaa ympäristökeskukselle lausunnon asiasta).

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Suunnittelutarveratkaisu
Asemakaava-alueen ulkopuolella maankäytön suunnittelu on yleispiirteisempää. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Rakentamisen sijainti, määrää, ja käyttötarkoitusta ei ole määrätty sekä jätevesijärjestelmä joutuu hoitamaan omalla kiinteistöllä.

Haja-asutusalueella, jossa rakentamispaine on vähäistä, saattaa rakennusluvan saada ilman suunnittelutarvepäätöstä. Suunnittelutarvepäätöstä ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Lupahakemuksen käsittelyaika
Poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittelyaika on enintään 3 kuukautta lupahakemuksen jättämisestä edellyttäen, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja asianmukaiset. Lupahakemuksen päätösvalta ollessaan alueellisella ympäristökeskuksella, käsittelyaikaan on lisättävä ympäristökeskuksen käsittelyaikaa. 

Suunnittelutarvealueen laajuus karttaliitteenä

Suunnittelutarvealue on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2008 ja tullut voimaan 1.1.2009.


Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

1 kpl hakemus

Saatavana Karkkilan kaupungin rakennusvalvontatoimistosta, Valtatie 26 D (PL  50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743
Hakemuksen palautusosoite: Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila

Karttapaketti on tilattava mittaustoimistosta (paketti on maksullinen), pakettiin kuuluu;
- Ote peruskartasta 1:10000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Rajanaapurien tiedot
 
Tilattavissa mittaustoimistosta
Mittausmies Rami Salonen 09 4258 3708, toimitusinsinööri Nina Kallio 09 4258 3732.

 
3
kpl asemapiirros 1:500 tai 1:1000, ympäristöministeriön antamien Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 2002 mukaisesti laadittuna (rajanaapureiden nimet näkyviin). Asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Tarvittaessa hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, 1 kpl kutakin. 

Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta (viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit, lausunnot _ kpl)


Sivua päivitetty 29.5.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi