Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Asemakaavahankkeet on kaavoitusohjelmassa aikataulutettu kahteen prioriteettiin: I prioriteetti 2019-2020 II prioriteetti 2020-2023


217 Vattola II (Taka-Vattola) - ideointivaihe!

Ideointivaiheen asukastilaisuus pidetään ma 24.6.2019 klo 17.00-19.00 kokoushuone Formarissa kaupungintalolla. Kaupungintalon etuovesta pääsee sisään klo 17.15 saakka. Kaavahanketta esittelee alueen kaavoittaja, arkkitehti Kristina Karlsson. Alla ideointivaihe -kohdassa on asukastilaisuuden ennakkomateriaali. Luonnosvaiheessa syksyllä pidetään toinen asukastilaisuus luonnoksesta.
TERVETULOA!


Vattola II alue sisältää pääosin Taka-Vattolan aluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan täydennysrakentamista, mm. uusia pientaloja ja ajanmukaistamaan jo rakennetun alueen asemakaavaa siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen länsipuolella. Vattola II on noin 80 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä tehtyjen selvitysten kautta voi tutustua kaavoitettavan alueen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.
Kaavoituksen eteneminen ja osallistumisen paikat selviävät  kaavoitusprosessiin etenemiskaaviosta.

ALOITUSVAIHE:
Päivitetty OAS 1.6.2019 
Nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 ollut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vattola II

SELVITYSVAIHE:
Luontoselvitys Pyhäjärven eteläpuoli - Karkkila 2017,
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto tmi 2017
Rakennusinventointi Vattola II asemakaava-alueella, raportti suuren kokonsa takia kahdessa osassa:  OSA 1    OSA 2, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson 2019

IDEOINTIVAIHE: touko-kesäkuu 2019
Asukastilaisuuden ennakkomateriaali
Kaavamuutoksen idealuonnos 17.6.2019
Muutosalueiden kehittämisen periaatteita 17.6.2019
Lähtökohtia 8.5.2019
Kaavoituksen ohjausryhmän kaavakävelyevästykset

LUONNOSVAIHE: elo-lokakuu 2019
Luonnosvaiheessa 2. asukastilaisuus, jossa mahdollisuus kertoa mielipiteensä!
EHDOTUSVAIHE: marras-joulukuu 2019


215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6. ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alue on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.

ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: syksy 2019


216 Verälänsuoran korttelia 3 koskeva asemakaavamuutos - luonnosvaihe!

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 §136 päättänyt asettaa Verälänsuoran kaavan 216 muutosluonnoksen nähtäville. Asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 17.6.2019-2.8.2019 ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä siitä 2.8.2019 klo 15.00 mennessä Karkkilan kaupungin osoitteeseen tai kirjaamo@karkkila.fi.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Fagerkullan kulttuuriympäristöön. Kaavan tavoitteena on muodostaa uusi tontti Verälänsuora 1:ssä yleisellä alueella sijaitsevalle, vanhalle työväenasunnolle. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustasta lounaaseen. Kaava-alueen aluerajaus on tarkentunut suunnittelutyön kuluessa käsittämään vain korttelin 3 yleisen alueen tontin.

ALOITUSVAIHE: Osallistumis -ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.10.2017 – 27.11.2017

LUONNOSVAIHE: kesä 2019
Muutosluonnos
Kaavaselostus

EHDOTUSVAIHE: kevät 2019


218 Nahkionranta - ehdotusvaihe!

Kaupunginhallitus (27.5.2019 §122) on päättänyt asettaa Nahkionrannan asemakaavaehdotuksen nähtäville.
Noin 11ha:n asemakaava-alue sijaitsee Pumminmäen, Nahkion ja Vihdintien välisellä alueella. 17 uuden pientalon alue on varattu kivitalojen ja modernien puutalojen rakentamiseen. Nahkion ja Pumminäen välille on osoitettu kevyenliikenteenväylä. Alueen tiestö yhtenäistetään Nahkioteemaiseksi. Kaavan on laatinut arkkitehti Olli Kumpulainen maanomistajan tilaamana. Kaupungin ja maanomistajan välille laaditaan maankäyttösopimus.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 6.6. - 7.8.2019 (ei 1.7. - 31.7.) Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä sekä alla olevista ehdotusvaiheen linkeistä. Lisätietoja kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpää p. 044 467 5458 tai etunimi.sukunimi@karkkila.fi.

Kaupungin asukkailla ja muilla osallisilla on oikeus jättää muistutus 7.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Karkkilan kaupunki, PL 50, 03601 Karkkila tai sähköpostina osoitteella kirjaamo@karkkila.fi.

ALOITUSVAIHE:
Nahkionrannan asemakaavoitus on tullut vireille maanomistajan aloitteesta kaupunginhallituksen päätöksellä 15.5.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017

SELVITYSVAIHE:
Kasvillisuus- ja liito-oravaselvitys, Nahkionranta, Karkkila 2017
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto 2017

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 7.5. - 11.6.2018
Asemakaavan muutoksen luonnos ja Asemakaavan muutoksen selostus 

EHDOTUSVAIHE: nähtävillä 6.6. - 7.8.2019
Kaavakartta
Havainnekuvat
Kaavaselostus
Luonnoslausuntojen vastineet


214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueellaHuhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Siinä osoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016

ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.5.2017

Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuus on ratkaistu.


212 Salimäki: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti koko Asemanrannan suunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan  asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013


211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012 – 11.1.2013


210 Vattola I alue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: 2019 yleisötilaisuus

EHDOTUSVAIHE: 2020


208 Puhdistamontien / motocrossradan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, energiahuollon alue, jätteenkäsittelyalue sekä moottoriurheilualue ja näihin liittyvä katualue. Karjaanjoen ja moottoriradan väliin suunnitellaan valimon jätehiekasta meluvallia. Kaava-alueen rajausta on muutettu.

ALOITUSVAIHE:Asemakaavan muutoksen luonnos (vanha),
selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. –16.8.2012

LUONNOSVAIHE: kevät 2019

184 Bremerinpelto jalautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007 >> palautus uudelleen valmisteltavaksi.

Jatkotoimenpiteet selvitetään vuoden 2019 aikana.Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoenranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilankylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Kaupunginhallitus hyväksyi Nuijajoen ranta-asemakaavan 12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin 25.2.2019 Helsingin hallinto-oikeudelle. Päätöstä odotetaan.

Lisätietoja antaa asemakaavan laatija DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE:
Asemakaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.6. - 11.8.2015

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

EHDOTUSVAIHE: KV 12.11.2018 §70

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

ELY-keskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Päätöstä odotetaan.


Sivua päivitetty 6.6.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi