Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Tiedote 2.6.2021: Aluehallintovirasto antoi Karkkilan kaupungille toimintaohjeita työsuojelun kehittämiseksi

2.6.2021

Aluehallintovirasto (AVI) toteutti Karkkilan kaupungille pyyntöperusteisen työsuojelutarkastuksen 28.4.2021. Työsuojeluvaltuutettu teki työsuojelutarkastuspyynnön psykososiaalisesta kuormituksesta ja häirinnästä työsuojeluviranomaiselle (AVI) maaliskuussa. Tarkastuksessa olivat paikalla kahden AVI:n tarkastajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi, kaupunginjohtaja Tuija Telén, työsuojelupäällikkö Eero Soinio, työsuojeluvaltuutettu Markku Tikkanen sekä työterveyshuollosta ylilääkäri Tommi Komulainen ja työterveyshoitaja Sinikka Nordman. Tarkastuksesta on annettu kaupungille tarkastusraportti 24.5.2021. Se sisältää tarkastuksella ilmenneet asiat sekä antaa Karkkilan kaupungille toimintaohjeita työsuojelun kehittämiseksi. Työpaikalle tehdään työsuojeluviranomaisen seurantatarkastus kevään 2022 aikana.

Tarkastuksella käsiteltiin muun muassa työterveyshuollon työpaikkaselvityksiä, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, psykososiaalista kuormitusta sekä häirintää ja epäaasiallista kohtelua.

Työpaikkaselvitykset ja vaarojen arvioinnit tulee saada ajan tasalle

Työpaikkaselvitysten osalta AVI:n raportissa todetaan, että vuonna 2015 laadittu työpaikkaselvitys ei ole ollut työpaikalla työntekijöiden nähtävillä. Raportissa todetaan myös, että työterveyshuolto on tehnyt suunnatun selvityksen kesällä 2020 ja että seuraava työpaikkaselvitys on sovittu toteutettavaksi kesällä 2021. AVI:n toimintaohje kehottaa työnantajaa huolehtimaan, että työterveyshuollon kirjallinen työpaikkaselvitys on ajan tasalla ja työntekijöiden nähtävillä.

Työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin osalta AVI:n tarkastuksella ilmeni, että työnantajalla ei ole työpaikalle suunnattua vaarojen selvitystä ja arviointia, joka sisältäisi riskien ja niiden terveydellisen merkityksen arvioinnin ja jonka perusteella työnantajan olisi siten mahdollista tehdä ratkaisut tarvittavista toimenpiteistä. Tältä osin AVI ohjaa työnantajaa riittävän järjestelmällisesti selvittämään ja tunnistamaan työstä, työajoista, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä poistamaan niitä ja arvioimaan niiden merkityksen työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Selvittämisen ja arvioinnin tulee huomioida myös työn psykososiaaliset kuormitustekijät. Vaarojen selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla.

Työnantajan ryhdyttävä toimiin psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi

Psykososiaalisen kuormituksen osalta AVI:n raportissa todetaan, että työpaikalla esiintyy haitallisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Raportissa todetaan aiemmat asiassa tehdyt selvitykset; kesällä 2020 työterveyshuollon tekemä kohdennettu työpaikkaselvitys sekä syksyllä 2020 ulkoisen asiantuntijan (Työterveyslaitos) tekemä työyhteisöselvitys. AVI:n raportissa todetaan, että kaupunginhallitus on laatinut tammikuussa 2021 suunnitelman kehittämistoimenpiteistä kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden vähentämiseksi, ja että toimenpiteet ovat tarkastushetkellä vielä kesken sekä osittain suunnitteilla. Raportti toteaa, että kyseiset toimenpiteet sekä loppuvuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet koskien tehtävänkuvien ja roolitusten tarkastelua sekä toimintaprosessien kehittämistä, työaikajohtamisen ja sijaisjärjestelyjen järjestämistä sekä käytäntöjen laatimista työtä häiritsevien keskeytysten varalle kohdistuvat haitallista kuormitusta aiheuttaviin tekijöihin. AVI:n raportissa todetaan kuitenkin, että suunnitellut toimenpiteet eivät ole riittäviä siltä osin, kun kyse on koko työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvistä kuormitustekijöistä.

Aluehallintoviraston tarkastusta edelsi kaupungintalon työntekijöille (huhtikuu 2021) tehty työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä selvittävä kysely. Sen tulosten sekä tarkastuksen perusteella AVI toteaa, että työnantajan toimenpiteet ovat kohdistuneet tähän mennessä vain osittain haitallista kuormitusta aiheuttaviin kuormitustekijöihin eivätkä ole olleet riittäviä suhteessa kuormitustekijöiden aiheuttamaan haittaan. AVI:n toimintaohjeena Karkkilan kaupungille on, että työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi.

Häirintään liittyviä tekijöitä tulee vähentää ja häirinnän syntymistä ehkäistävä

Aluehallintoviraston tarkastusraportissa todetaan aiemmin vuonna 2020 häirintää selvittäneet asiat (työterveyshuollon kohdennettu työpaikkaselvitys sekä Työterveyslaitokset työyhteisöselvitys) sekä niiden pohjalta käynnissä ja suunnitteilla olevat toimenpiteet. Raportissa todetaan, että työpaikalla on olemassa menettelytavat epäasiallisen kohtelun tilanteiden käsittelyyn, mutta ne ovat vaikeasti löydettävissä. Lisäksi raportti toteaa, että työpaikalla saattaa olla epäselvää, mitä häirinnällä tarkoitetaan tai minkälaista menettelyä voidaan pitää työturvallisuuslaissa tarkoitettuna häirintänä.

Tarkastusraportissa todetaan, että vaikka työpaikalla on menettelytavat koskien epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteita sekä ne tapaukset, joista on ilmoitettu, on pääosin käsitelty, ei työnantaja ole tehnyt riittäviä toimenpiteitä epäasiallisen kohtelun tai häirinnän välttämiseksi ja vähentämiseksi. Lisäksi todetaan, että työpaikalla on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä, jotka kohdistuvat erityisesti epäasiallisen kohtelun tai häirinnän syntymisen estämiseen.

AVI:n toimintaohjeena kaupungille on, että työnantajan on toteutettava häirintään liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden välttämiseksi ja vähentämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Toimenpiteiden tulee ensisijaisesti kohdistua häirinnän syntymisen estämiseen ja lopettamiseen. Työnantajan tulee lisäksi antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta häirinnän välttämisestä ja työpaikalla esiintyvän terveyttä vaarantavan häirinnän ilmoittamisesta työnantajalle.

AVI:n toimintaohjeet odotettuja

-        Aluehallintoviraston havainnot ovat hyvin samansuuntaisia kuin työnantajan havainnot, ja annetut toimintaohjeet ovat aivan odotustemme mukaisia, toteaa kaupunginjohtaja Tuija Telén.

Kuten Aluehallintoviraston tarkastusraportissa todetaan, on kaupungilla tällä hetkellä menossa toimenpiteitä kuormitustilanteen ja työilmapiirin kehittämiseksi. Näistä on päätetty kaupunginhallituksessa tammikuussa 2021 vuonna 2020 esiin nousseiden haasteiden perusteella. Kaupunginhallitus saa raportin toimenpiteiden etenemisestä ja niiden vaikuttavuudesta kokoukseensa 7.6.2021. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus linjaa aiemmin suunnitellusti tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

-        On hyvä, että asioita on tutkittu laajasti eri asiantuntijoiden toimesta. Ongelmat ovat nyt erittäin hyvin tiedossa, joten niihin on voitu myös puuttua. Vuonna 2021 työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen on yksi kaupungin johdon tärkeimmistä tehtävistä, kertoo Telén.  

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583