Valikko Etsi
 
Tiedotteet

Karkkilan kaupunkistrategian sekä vuoden 2022 talousarvion esitykset julkistettu 10.12.2021

14.12.2021

Karkkilan kaupunkistrategian sekä vuoden 2022 talousarvion esitykset julkistetaan 10.12.2021

Karkkilan kaupunginvaltuusto on vuoden viimeisessä kokouksessaan 20.12.2021 tärkeiden tulevaisuusasioiden äärellä. Valtuusto saa käsittelyynsä sekä Karkkilan uuden kaupunkistrategian että vuoden 2022 talousarvion. Kaupunkistrategian luonnos sekä kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan 10.12.2021. Kaupunginhallitus käsitteli asiat kokouksessaan 13.12.2021.

Raudasta syntynyt kotikaupunki -kaupunkistrategia kunnioittaa historiaa ja katsoo rohkeasti tulevaisuuteen

Karkkilan kaupungin uusi kaupunkistrategia Raudasta syntynyt kotikaupunki linjaa Karkkilan kaupungin vision tulevaisuuteen sekä ohjaa kaupungin toimintaa vuosina 2022-2025. Kaupunkistrategian valmistelu käynnistettiin syksyllä uuden valtuustokauden alussa. Valtuusto on ohjasi strategian valmistelua kolmessa eri seminaarissa. Tavoitteena on ollut laatia Karkkilalle selkeä, yksinkertainen ja tiivis sekä onnistumiseen ohjaava strategia. Kaupun­ki­stra­tegian tavoitteiden määrää on vähennetty aiemmasta.

Kaupunkistrategia on laadittu haastavassa toimintaympäristössä, erityisesti Karkkilan taloustilanne on vaikea. Nämä realiteetit ovat määrittäneet strategian keskeisiä teemoja. Strategia on luonteeltaan muutosohjelma, joka nostaa esiin ne keskeiset asiat, joissa Karkkilan on onnistuttava lähivuosina.

Vuosien 2020-21 positiivinen kehitys ja karkkilalaisten vahva yhteistyö antavat strategiassa näkyvää luottamusta tulevaisuuteen. Strategia korostaa rohkeaa uudistumista ja ennakkoluulottomuutta. Hengeltään uusi kaupunkistrategia tavoittelee kotoisuutta ja vahvaa yhteistä sitoutumista. Tämä näkyy myös strategian kieliasussa, jossa on käytetty me-muotoa.

Karkkilan visio uuden kaupunkistrategian esityksessä on ´Karkkila - rohkeasti uudistuva mahdollisuuksien kotikaupunki´. Visio kertoo kaupungin yhteisen tahtotilan ja antaa suunnan kaikelle kaupungin toiminnalle ja tarvittaville muutoksille. Visio korostaa tahtotilaa Karkkilan tämänhetkisen positiivisen kehityksen jatkumiselle.

Uuden kaupunkistrategian yhteiset muutosteemat ovat: 1) kasvun ja elinvoiman edistäminen, 2) hyvinvoinnin vahvistaminen ja 3) jatkuvuuden ja toimintakyvyn turvaaminen.

Kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä on uudistettu myös kaupungin strategisten asiakirjojen kokonaisuus. Myös tässä pyrittiin selkeyteen ja yksinkertaisuuteen sekä asiakirjojen määrän vähentämiseen. Uuden asiakirjojen kokonaisuuden myötä kaupunki luopuu aiemmin käytössä olleiden useiden erillisohjelmien laatimisesta. Jo hyväksyttyjen ohjelmien (mm. elinkeino-ohjelma, hyvinvointisuunnitelma, henkilöstöpoliittiset linjaukset) keskeinen sisältö tuodaan joko kaupunkistrategiaan tai uusiin toiminta- ja kehityssuunnitelmiin. Uusi kaupunkistrategia ja asiakirjakokonaisuus korostavat toiminnan pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.

Kaupunkistrategia luo pohjan kaupungin toiminnalle ja asettaa tavoitteet toiminnan johtamiselle. Kaupunkistrategiaa konkretisoidaan vuoden 2022 toiminnallisiksi tavoitteiksi valtuuston talousarviossa sekä uusissa kaupunginhallituksen ja lautakuntien toiminta- ja kehityssuunnitelmissa. Nämä uudet suunnitelmat linjaavat toimielinkohtaisesti toimenpiteet vuosille 2022-2025.

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien toiminta- ja kehityssuunnitelmien raamina toimii hyväksytty kaupunkistrategia ja ne valmistellaan kevään 2022 aikana. Toiminta- ja kehityssuunnitelmien laadintaan osallistetaan niin kaupungin henkilöstö, keskeiset sidosryhmät kuin myös karkkilalaiset. Uuden kaupunkistrategian valmistelu on ollut korostetusti politiikan ja virkamiesvalmistelijoiden yhteisellä vastuulla ja sitä on tehty varsin karujen realiteettien valossa. Kaupunkilaiset ja yhteisöt pääsevät mukaan toiminta- ja kehityssuunnitelmien laatimiseen seuraavassa vaiheessa, kun valtuusto on hyväksynyt suunnittelukokonaisuuden. Tällä ratkaisulla kuntalaisten ja muiden sidosryhmien ideat ja aloitteet pystytään kytkemään asetettuihin kokonaistavoitteisiin.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys nostaa esiin useita tasapainottamistoimenpiteitä lähivuosille

Yhteiskunnallisten muutosten keskellä myös Karkkilan kaupungin talous on hyvin haastavassa tilanteessa. Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on kuitenkin oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä nostetaan esiin useita keinoja talouden tasapainottamiseksi vuosien 2022-2024 aikana.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu alkoi suunnitellusti keväällä 2021. Edellisen valtuustokauden lopulla laadittiin selvitys talouden tasapainottamisen toimenpidevaihtoehdoista. Kaupunginhallitus asetti 16.8.2021 kehyksen talouden suunnittelulle. Kaupunginvaltuustolle järjestettiin strategia- ja talousarvioseminaari 10.-11.9.2021. Kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien puheenjohtajien strategia- ja talousseminaari pidettiin 13.10.2021. Lautakunnat käsittelivät talousarvionsa loka-marraskuussa. Valtuusto piti talousseminaarin vielä 11.11.2021 sekä talousillan 24.11.2021. Pienen organisaation resursseille siirtyneiden kuntavaalien muokkaama aikataulu on ollut haasteellinen, eikä kaikista näkökulmista suinkaan optimaalinen. Lopputulosta vahvistaa kuitenkin yhteinen näkemys talouden suunnanmuutoksen välttämättömyydestä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu 10.12.2021. Talousarvioesityksessä on politiikan ohjauksessa haettu talouteen edelleen tiukennuksia suhteessa kaupunginhallituksen antamaan elokuun kehykseen.

 Karkkilan kaupungin taloustilanne oli erittäin heikko vuosina 2018-2019, mutta kääntyi vuonna 2020 parempaan suuntaan valtion myöntämien korona-tukien myötä. Tämän lisäksi Karkkila sai hakemaansa valtion harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta miljoona euroa. Vuoden 2020 tulos oli 1 643 798,56 euroa ylijäämäinen. Positiivisen tilikauden 2020 tuloksen jälkeen kaupungin taseessa on 1 098 278,14 euroa alijäämää.

Vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio oli 2,87 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lokakuun 2021 arvion perusteella alijäämää saadaan kurottua talousarviota huomattavasti pienemmäksi. Viimeisimmän vahvistamattoman arvion mukaan vuoden 2021 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioksi on 1 275 369 euroa alijäämäinen. Karkkilan kaupungin taloustilanne on positiivisen kehityksen sekä parantuneiden verotulojen myötä hieman parempi kuin vuotta aiemmin, mutta silti huolestuttava. Alijäämän keskeinen tekijä on sote-menojen huomattava kasvu. Oman toiminnan osalta lautakuntien toimintakatteisiin on saatu parannusta talousarvion valmistelun loppuvaiheissa. Hyvinvointialueuudistus vuoden 2023 alussa ei korjaa kaupungin taloutta, vaan sopeuttamiskeinojen toteuttamista on jatkettava myös tulevina vuosina.

Kaupungin lainakanta on noussut viime vuosina merkittävästi. Vuonna 2019 lainakanta oli 59,939 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 lopussa lainakanta oli 58,008 miljoonaa euroa, mikä on 6 670 €/asukasta kohden. Karkkilan kaupungin menoylitysten kattamiseen joudutaan käyttämään pääasiassa vierasta pääomaa. Tällä hetkellä vuosikate ei riitä vuosittaisiin lainojen lyhennyksiin.

Kaupungin tavoitteena on laskea lainakantaa tulevien vuosien aikana. Kaupungin on kyettävä suoriutumaan jatkossakin lainojen takaisinmaksuvelvoitteestaan, joten toimialojen suunnitelmavuosille kohdistuvien investointiesitysten tulee pysyä maltillisella tasolla. Vuoden 2021 talousarvion investointimäärä on 3 099 500 euroa ja vuoden 2022 talousarvion investointien kokonaissumma 2 479 000 euroa.

Taloussuunnitelmakaudella 2022-2024 Karkkilan on onnistuttava talouden tasapainottamisessa, jotta kaupungin taseeseen kertyvä alijäämä saadaan katettua. Keväällä 2021 laadittiin talouden tasapainotusohjelman taustaksi kokonaistarkastelu tasapainottamismahdollisuuksista. Tämän tarkastelun pohjalta toteutetaan toimenpiteitä sekä tulopohjan vahvistamiseksi että talouden tasapainottamiseksi vuosina 2022-2024. Keskeisen talouden tasapainottamistoimenpiteet on kuvattu talousarvioesityksen tekstiosassa.

Karkkilassa on viime vuosina panostettu eri tahojen yhteistyönä kaupungin vetovoiman ja tunnettuuden kehittämiseen. Karkkilan väestömäärä on aiempien negatiivisten vuosien jälkeen kasvanut vuonna 2021, millä on selkeä vaikutus kaupungin verotuloihin. Taloussuunnitelmakaudella 2022-2024 jatketaan edelleen suunnitelmallisia toimenpiteitä kaupungin kasvun ja elinvoiman edistämiseksi. Tähän työhön toivotaan myös kaupunkilaisilta ja muilta sidosryhmiltä aktiivista osallistumista.

Sekä Karkkilan uusi kaupunkistrategia vuosille 2022-2025 että kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2022 käsitellään kaupunginhallituksessa 13.12.2021 ja kaupunginvaltuustossa 20.12.2021.

Lisätiedot
Kaupunginjohtaja Tuija Telén
040 801 6009
tuija.telen@karkkila.fi

 

Matkailijan Karkkila »
Karkkilan kaupunki »
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi