Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Suunnittelutarveratkaisut ja rantapoikkeusluvat

Haja-asutusalueelle rakentaminen

Koska tarvitaan suunnittelutarveratkaisu tai rantapoikkeuslupa?

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää ennen rakennusluvan myöntämistä lupaharkintaa.

Rannat


Ranta-alueilla, joissa ei ole ranta-asemakaavaa, edellytetään rantapoikkeuslupa silloin, kun laajennetaan, rakennetaan uutta tai korvaavaa asuinrakennusta. Vähäiset laajennukset ja talousrakennusten luvat myöntää rakennustarkastaja rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Jos rakennusjärjestyksen määräyksistä on tarve poiketa, tarvitaan rantapoikkeuslupa. Rantapoikkeuslupa tarvitaan myös ranta-asemakaava-alueella, jos on tarvetta poiketa asemakaavamääräyksistä.

Rantapoikkeusluvat myöntää kaupunginhallitus silloin, kun kysymys on rakentamattomasta rakennuspaikasta. Valitusaika on 30pvä. Jo rakennettujen rantarakennuspaikkojen rantapoikkeusluvat myöntää kaavoituspäällikkö.

Maaseutu

Rantavyöhykkeiden ulkopuolella maaseutu on jaettu haja-asutusalueeseen ja suunnittelutarvealueeseen.

Haja-asutusalueella rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja suoraan kantatilalaskelman ja rakennusjärjestyksen perusteella.

Suunnittelutarvealuetta on koko Karkkilan keskustaajaman- ja kaakkoisosan osayleiskaava (10.4.2014) sekä rakennusjärjestyksessä 2018 osoitettu alue. Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan ns. kantatilamitoituksen lisäksi rakennuspaikan ympäristölliset ja maankäytölliset edellytykset. Kantatilalaskelman / emätilalaskelman mitoitusperiaatteet löytyvät Karkkilan Maapoliittisesta ohjelmasta. 

Suunnittelutarveratkaisuissa rakentamisen kriteerit tulevat OYK2014:n määräyksistä kyläasutuksen AT-1 ja maatalouden tilakeskusten AM alueilla. Muissa suunnittelutarveratkaisukohteissa rakentamisen kriteerit tulevat rakennusjärjestyksestä (29§). 

Suunnittelutarveratkaisut myöntää kaavoituspäällikkö. Valitusaika on 14pvä.

Luvat

Lupakäsittelyyn on syytä varata aikaa 3-6kk. Hyvin valmistellut hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Lupaharkinnassa tutkitaan:

 • Onko rakennuspaikalla kantatilan rakennusoikeutta?
 • Onko kiinteistön rannalla jäljellä muunnellun rantaviivaperiaatteen mukaisia rakennuspaikkoja?
 • Onko haettu käyttötarkoitus yleispiirteisemmän kaavan mukainen?
 • Täyttääkö rakennuspaikka OYK2014:n tai rakennusjärjestyksen rakennuspaikalle asettamat vaatimukset?
 • Saako rakennuspaikalle liittymän yleiselle tielle?
 • Onko rakentamisella Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 171§ tai 137§) mukaisia edellytyksiä?

Rantapoikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana.

Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta, kun rakennuspaikka on varmistunut.

Lisätietoja luvan tarpeesta ja edellytyksistä suunnittelutarveratkaisualueilla ja rantavyöhykkeillä saa kaavoituspäälliköltä ja muulla haja-asutusalueella rakennustarkastajalta. Lupakäytännön hallinnollinen prosessi selviää tästä lupamarssijärjestyskaaviosta.

Hakemukset

Hakemuskaavake

Paperisia hakemuskaavakkeita saa Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta, Valtatie 26 D (PL 50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743 

Hakemuksen palautusosoitteet:
Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila
kirjaamo@karkkila.fi 
tiedoksi kaavoituspäällikölle: etunimi.sukunimi@karkkila.fi

HAKEMUKSEN LITTEET:

Karttapaketti
- Ote peruskartasta 1:10 000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Rajanaapurien tiedot
Karttapaketti on tilattavissa mittaustoimistosta (hinta noin 90€)
Paikkatietoinsinööri Jani Hallenberg 09 4258 3708, toimitusinsinööri Nina Kallio 09 4258 3732.

Asemapiirrokset: 1 paperikappale tai pdf-liite 
1:500 tai 1:1000, ympäristöministeriön antamien Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 2002 mukaisesti laadittuna. Asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi:

 1. rajanaapurit
 2. rakennuspaikan koko ja rajojen pituudet
 3. säilytettävien ja purettavien rakennusten paikat, koot/m2 ja kerroskorkeus
 4. rakennettavien rakennusten paikat, koot/m2, kerroskorkeus, etäisyydet rajoihin, rantaan ja muihin rakennuksiin
 5. rakennuspaikan tieliittymä
 6. kunnallistekninen ratkaisu
Asemapiirustuksen täydentämistarve pitkittää lupaprosessia 1kk > ½-vuoteen!

Muut asiaa havainnollistavat selvitykset
Hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, 1 kpl kutakin.

Naapurien kuulemiset
Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta hakemuskaavakkeessa olevien ohjeiden mukaan (viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit). Naapurit voidaan kuulla myös kaupungin toimesta á 60€/kpl. Tämä tulee pyytää hakemuksessa.

Hinta
Kaavoitustaksan §5 (1.3.2017):
MRL171§:n rantapoikkeuslupa ja MRL 137§:n suunnittelutarveratkaisu: 500€ yhdeltä rakennukselta.
Jos suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan rantapoikkeuslupa tai päätös koskee useampaa kuin yhtä rakennusta: 750€


Sivua päivitetty 23.4.2020/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi