Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Suunnittelutarveratkaisut ja rantapoikkeusluvat

Haja-asutusalueelle rakentaminen

 

Koska tarvitaan suunnittelutarveratkaisu tai rantapoikkeuslupa?

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää ennen rakennusluvan myöntämistä lupaharkintaa.

Ranta-alueilla, joissa ei ole ranta-asemakaavaa, edellytetään rantapoikkeuslupa silloin, kun laajennetaan, rakennetaan uutta tai korvaavaa asuinrakennusta. Vähäiset laajennukset ja talousrakennusten luvat myöntää rakennustarkastaja rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Jos niistä on tarve poiketa, tarvitaan rantapoikkeuslupa. Rantapoikkeuslupa tarvitaan myös ranta-asemakaava-alueella, jos on tarvetta poiketa asemakaavamääräyksistä.

Rantavyöhykkeiden ulkopuolella maaseutu on jaettu suunnittelutarveratkaisualueeseen ja haja-asutusalueeseen.
Haja-asutusalueella rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja suoraan kantatilalaskelman ja rakennusjärjestyksen perusteella. Suunnittelutarvealueella ratkaisun tekee kaavoituspäällikkö.

Suunnittelutarvealuetta on koko Karkkilan keskustaajaman- ja kaakkoisosan osayleiskaava (10.4.2014) sekä rakennusjärjestyksessä 2018 osoitettu alue. Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan kantatilaperiaatteen lisäksi rakennuspaikan ympäristölliset ja maankäytölliset edellytykset. Kantatilalaskelman / emätilalaskelman mitoitusperiaatteet löytyvät Karkkilan Maapoliittisesta ohjelmasta 2008. Lupaharkintaan on syytä varata aikaa 3kk-6kk.

Rantapoikkeusluvat valmistelee kaavoituspäällikkö ja myöntää kaupunginhallitus. Valitusaika on 30pvä.
Suunnittelutarveratkaisut valmistelee ja myöntää kaavoituspäällikkö. Valitusaika on 14pvä.

Lupakäsittelyyn on syytä varata aikaa 3kk-6kk. Hyvin valmistellut hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Lupaharkinnassa tutkittuja edellytyksiä ovat:

 • Onko rakennuspaikalla kantatilan rakennusoikeutta?
 • Onko kiinteistön rannalla muunnellun rantaviivaperiaatteen mukaisia rakennuspaikkoja?
 • Onko haettu käyttötarkoitus yleispiirteisemmän kaavan mukainen?
 • Täyttääkö rakennuspaikka OYK2014:n tai rakennusjärjestyksen rakennuspaikalle asettamat vaatimukset?
 • Saako rakennuspaikalle liittymän yleiselle tielle?
 • Onko rakentamisella Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 171§ tai 137§) mukaisia edellytyksiä?

Suunnittelutarveratkaisuissa rakentamisen kriteerit tulevat OYK2014:n määräyksistä kyläasutuksen AT-1 ja maatalouden tilakeskusten AM alueilla. Muissa suunnittelutarveratkaisukohteissa rakentamisen kriteerit tulevat rakennusjärjestyksestä (29§). 

Rantapoikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana.

Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta, kun rakennuspaikka on varmistunut.

Lisätietoja luvan tarpeesta ja edellytyksistä suunnittelutarveratkaisualueilla ja rantavyöhykkeillä kaavoituspäälliköltä ja muulla haja-asutusalueella rakennustarkastajalta. Lupakäytännön hallinnollinen prosessi selviää tästä lupamarssijärjestyskaaviosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§:än ja 137§:n kriteerit

Rantapoikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisulla myönnetty rakennuspaikka eivät saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista tai virkistystarpeita koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Rakentamisen on oltava sopivaa maiseman, yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta.

Poikkeusta tai rakennuspaikkaa ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentaminen edellyttää aina poikkeamispäätöstä, ellei kyse ole ranta-asemakaavan mukaan rakentamisesta, olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta, vähäisestä laajentamisesta tai olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamisesta.

Hakemukset

Hakemuskaavakkeita saa Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta, Valtatie 26 D (PL 50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743 tai rakennusvalvonnan lomakkeet -linkistä. 
Hakemuksen palautusosoitteet:
Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila
kirjaamo@karkkila.fi 
tiedoksi kaavoituspäällikölle: etunimi.sukunimi@karkkila.fi

HAKEMUKSEN LITTEET:

Karttapaketti
- Ote peruskartasta 1:10 000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Rajanaapurien tiedot
Karttapaketti on tilattavissa mittaustoimistosta (hinta noin 90€)
Paikkatietoinsinööri Jani Hallenberg 09 4258 3708, toimitusinsinööri Nina Kallio 09 4258 3732.

Asemapiirrokset: 1 paperikappale tai pdf-liite 
1:500 tai 1:1000, ympäristöministeriön antamien Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 2002 mukaisesti laadittuna. Asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi:

 1. rajanaapurit
 2. rakennuspaikan koko ja rajojen pituudet
 3. säilytettävien ja purettavien rakennusten paikat, koot/m2 ja kerroskorkeus
 4. rakennettavien rakennusten paikat, koot/m2, kerroskorkeus, etäisyydet rajoihin, rantaan ja muihin rakennuksiin
 5. rakennuspaikan tieliittymä
 6. kunnallistekninen ratkaisu
Asemapiirustuksen täydentämistarve pitkittää lupaprosessia 1kk > ½-vuoteen!

Muut asiaa havainnollistavat selvitykset
Hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, 1 kpl kutakin.

Naapurien kuulemiset
Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta hakemuskaavakkeessa olevien ohjeiden mukaan (viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit). Naapurit voidaan kuulla myös kaupungin toimesta á 60€/kpl. Tämä tulee pyytää hakemuksessa.

Hinta
Kaavoitustaksan §5 (1.3.2017):
MRL171§:n rantapoikkeuslupa ja MRL 137§:n suunnittelutarveratkaisu: 500€.
Jos suunnittelutarveratkaisun lisäksi tarvitaan rantapoikkeuslupa tai päätös koskee useampaa kuin yhtä rakennusta: 750€


Sivua päivitetty 23.4.2020/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi