Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Rakennusluvan käsittely

Lupamenettely

 

Asemakaava-alueella
Asemakaava määrittelee korttelialueiden rajat sekä käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden, rakennusalan ja kerrosluvun. Asemakaava sisältää myös muita rakentamista koskevia määräyksiä. Lisäksi rakentamista ohjataan kaupungin rakennusjärjestyksellä.
Asemakaavaan ja muihin määräyksiin on syytä tutustua huolella rakennushankkeen alussa ennen sitovien sopimusten tekemistä esimerkiksi talotehtaan kanssa. Mikäli rakennushanke sijoittuu rakennuskieltoalueelle, on rakentamismahdollisuus ja rakennuspaikan sopivuus aiottuun tarkoitukseen aiheellista selvittää etukäteen. Rakennustarkastajat neuvovat ja opastavat asiaan liittyvissä menettelytavoissa.
Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä saattaa olla Uudenmaan ympäristökeskuksen tai Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan myöntämä poikkeamispäätös. Yksinkertaisinta rakentaminen on, jos seuraa asemakaavan ja muiden ohjeiden asettamia rajoituksia.

Asemakaava-alueen ulkopuolella
Rakentamista määrittelevät muun muassa maakuntakaava, yleiskaava, osayleiskaavat ja kaupungin rakennusjärjestys.
Asemakaava-alueen ulkopuolella edellytetään usein suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä. Hankkeen alussa ennen sitovia sopimuksia on syytä olla yhteydessä kaavoitustoimeen tai rakennusvalvontaan sekä varata hankkeen toteamiselle riittävästi aikaa.

Mitä rakennushanke vaatii rakennuslupaa?
Uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävä käyttötarkoituksen muutos on esim. liike- tai lomarakennuksen muuttaminen pysyvään asumiseen. Rakennuslupaa haet rakennusvalvonnasta.
Rakentamisen voi aloittaa, kun rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Töiden aloittamisesta on sovittava aloituskokouksessa tai pienehköissä hankkeissa aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Karkkilan rakennusjärjestyksessä on taulukkomuodossa esitetty toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn vaatimat hankkeet.

RAKENNUSJARJESTYS (Linkki avaa PDF – tiedoston.) 

Naapureiden kuuleminen
Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Naapureiksi luetaan rakennuspaikan viereiset ja vastapäiset tontit. Heille esitellään rakennuslupahakemus piirustuksineen, jonka jälkeen he täyttävät ja allekirjoittavat lomakkeen jolla tieto kuulemisesta toimitetaan rakennusvalvontaan. Allekirjoitus tarvitaan kaikilta, joilla on tonttiin omistus tai hallintaoikeus.
Mikäli suunnitelmissa on vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista säännöistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, on näihin saatava suostumus myös naapureilta. Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnan kanssa. Naapureiden kuulemisen voi jättää myös viranomaisen tehtäväksi, jolloin hakemuksen käsittelyaika pitenee vähintään kahdella viikolla ja siitä peritään maksu. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan myös rakennuspaikalle sijoitettavalla ilmoituksella. Ilmoituksen tulee sisältää rakennushankkeen laatu ja rakentaja sekä tämän yhteystiedot. Sama ilmoitus voi myöhemmin toimia myös opaskylttinä tavarantoimittajille.

Lupahakemuksen käsittelyaika
Rakennus-, toimenpide-, maisematyölupa- ja purkamislupien käsittelyaika on tällä hetkellä noin 8 viikkoa lupahakemuksen jättämisestä edellyttäen, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja asianmukaiset.

Rakennuslupahakemus
Seuraavassa on esitelty omakotitalon rakennusluvan liitteet. Rakennushankkeesta tai rakennuspaikasta johtuen voidaan vaatia lisäselvitystä, esim. katunäkymä, väestösuojan selvitys, palotekninen selvitys, ym. Talous- tai saunarakennuslupahakemukseen sen sijaan ei vaadita U-arvojen selvitystä eikä energiatodistusta.

Rakennusluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:
(Linkki avautuu kaupungin verkkosivuilla uuteen ikkunaan.) 

· Rakennuslupahakemus
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Rakennuslupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Pääpiirustukset (kolmena sarjana)
Pätevän suunnittelijan laatimat, ympäristöministeriön määräysten mukaiset kolmena (3) arkistokelpoisena sarjana seläkkeinä.

· Rakennusluvan liite- ja karttapaketti (mittaustoimistolta, katso kohta karttojen tilaaminen)

· Selvitys naapureiden kuulemisesta

· Rakennushankeilmoitukset
RH 1, väestörekisterikeskuksen tilastolomake, jokaisesta erillisestä rakennuksesta
RH 2, asuinhuoneiston-tilastolomake, mikäli rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto
RK-9, purkamisilmoituslomake, mikäli rakennuspaikalta puretaan rakennuksia
Rakennushankeilmoituksessa on oltava rakennuksen omistajien henkilötunnukset / Y-tunnus.

· Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Rakennuspaikan pinnan muodot, maaperän kantavuus ja routivuus, pohjavesiolosuhteet, kalliopinnan asema, maaperän vedenläpäisykyky ja radonkaasun esiintymät tulee esitellä selvityksessä.

· Energiatodistus
Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua rakennuslupaa uudisrakentamista varten on hakemukseen liitettävässä energiaselvityksessä oltava pääsuunnittelijan antama rakennuksen energiatodistus. Energiatodistus kirjoitetaan ympäristöministeriön asetuksessa määritellyllä tavalla.

· Ulkoväriselvitys

· Vesihuoltolaitoksen liitoslausunto (asemakaava-alueella)
Liitoslausunto esitetään liityttäessä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

· Jätevesien käsittelysuunnitelma tai selvitys jätevesien johtamisesta  (haja- asutusalueella). Esitetään, jos rakennetaan oma viemärijärjestelmä.

· Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
Esitetään toimenpiteen edellyttäessä poikkeamisluvan hakemista

· Suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
Tarvitaan kun lupaa haetaan suunnittelutarvealueelle.

Muut mahdolliset liitteet:
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta, joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

· Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija

· Kaupparekisteriote

· Tieliittymälupa
Mikäli liitetään yleiselle tielle tai tieliittymän käyttötarkoitus muuttuu, esim. maatalousliittymä muuttuu asuinrakennuspaikan tieliittymäksi, tulee tiehallinnosta hakea lupaa.

 
Sivu päivitetty 19.9.2022/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi