Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu

Hoitoaikaperusteiseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun siirtyminen 1.8.2016 alkaen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 29.3.2016 § 27 

Hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Hoitoaika varataan koko toimintakaudeksi 1.8. – 31.7. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennakkovarausten perusteella. Muutoksista tulee ilmoittaa kunkin kuukauden 5. päivään mennessä varhaiskasvatuksen toimistoon.

Mikäli toteutuneet tunnit ylittyvät työstä tai opiskelusta johtuvista yllättävistä muutoksista tulee niistä ilmoittaa välittömästi varhaiskasvtustoimistoon esim. sähköpostitse  varhaiskasvatus@karkkila.fi.  . Tällöin poikkeuksellisesti laskutetaan käytettyjen tuntien mukaisen seuraavan korkeamman maksuluokan mukaan. Mikäli ylitys toistuu, tuntiperusteista sopimusta on tarkistettava.

Hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu määräytyy seuraavasti: 

Varattu hoitoaika h/kk             Varaus keskimäärin h/pv             % kokopvhoidon kk-maksusta 

84                                                                        4                                                        50

85 - 126                                                             6                                                       60                       

127 - 147                                                            7                                                        70

148 - 168                                                            8                                                        80

169 - 188                                                            9                                                        90

189 -                                                                    yli 9                                                  100

 

Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan.

 Poikkeavat maksut

·      Maksua ei peritä heinäkuulta mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.

·      Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään yli­tys­kuu­kau­del­ta automaattisesti todellisen käytetyn tuntiportaan mukainen mak­su.  

·      Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden peräkkäisen kuu­kau­den ajan, siirtyy lapsi pysyvästi korkeamman hoitoajan mu­kai­sel­le maksuportaalle.

·      Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.

·      Huoltajien tulee ilmoittaa lapselle kullekin viikolle varatut var­hais­kas­va­tuk­sen päivät ja hoitoajat viimeistään edellisen viikon maa­nan­tai­na klo 12 mennessä hoitopaikkaan. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja va­rauk­sen mukaisesti.

·      Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta il­moi­tet­tu­na vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi ei­kä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Ennalta il­moi­tet­tu­na vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoi­to­tun­te­ja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.

·      Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen lo­ma-ajat) varattu hoitoaika noin kuukautta aikaisemmin.

  • Tilapäisestä hoidosta, jolla tarkoitetaan hoitoa enintään viitenä päivänä kuukaudessa peritään osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia/pv) 20 €/kerta ja kokopäivähoidosta yli 5h – alle 8 h/pv 30€/kerta, yli 8h/pv 40€/kerta.

                Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana: 

·      Maksua ei peritä kesäkuulta, mikäli 1.5. mennessä on il­moi­tet­tu, että lapsi on poissa kaikki kesä- ja heinäkuun toi­min­ta­päi­vät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä. 

·      Maksua ei peritä kesäkuulta, heinäkuulta eikä elokuulta mi­kä­li 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki ke­sä-, heinä- ja elokuun toimintapäivät eikä paikkaa to­si­asial­li­ses­ti käytetä. 

·      Muilta osin noudatetaan asiakasmaksulain ja -asetuksen mää­räyk­siä.  

·      Maksuttomaan esiopetukseen osallistuminen ei poista oi­keut­ta maksuhyvitykseen päivähoidon osalta.

Päivähoitomaksu peritään 11 kuukaudelta toimikaudessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa päivähoidossa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä päivähoidossa Karkkilan sivistystoimen alueella kunnalliseen päivähoitoon siirtymiseen saakka. Heidän tulee toimittaa päivähoitotoimistoon tieto tällaisesta päivähoitosuhteesta.

  • Jos hoitosuhde on alkanut esim. lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu, vaikka lapsi olisi hoidossa vain pari päivää.
  • Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Päivähoitomaksun tarkistaminen

Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Maksun perusteena olevat tulot kuitenkin tarkistetaan toimikausittain ja uusi maksu määritellään kunkin toimikauden alusta. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon toimikauden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä päivähoitotoimistoon.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan sosiaalityöntekijän kanssa.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin liian alhaisiin  tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Uuden hoitosuhteen alkaessa perheelle toimitetaan hoitopaikkapäätöksen mukana tuloselvityslomake tulojen ilmoittamista varten.

Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen kuukausimaksu

Perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvan lapsen kuukausimaksu määrätään 1.8.alkaen ja 31.5. saakka. 1.6. alkaen koulun aloittamiseen saakka määritellään uusi kuukausimaksu  ennalta varattujen tuntien mukaan.


Sivua päivitetty 13.5.2019/mm


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi