Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Katselmukset

Katselmukset

 

Rakennusaikaiset katselmukset tulee tilata viimeistään viikkoa ennen ja aloituskokous sekä loppukatselmus viimeistään 2 viikkoa ennen niiden toimittamista.

Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä katselmuksissa.

Rakentajan tulee huolehtia, että työmaan tarkastusasiakirja on rakennuspaikalla katselmuksen suorittajan tarkastettavissa ja/tai allekirjoitettavissa.

Aloitusilmoitus ja aloituskokous
Rakennustöiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Tällöin tarkistetaan, että lupapäätöksessä vaaditut suunnitelmat on toteutettu ja kaikki työnjohtajia koskevat päätökset ovat kunnossa. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia rakennushankkeita.

Ennen rakennustyöhön ryhtymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee yleensä järjestää aloituskokous. Aloitusilmoitus voidaan tehdä aloituskokouksen yhteydessä. 

Rakennuslupapäätöksessä on maininta, mikäli aloituskokous tarvitaan.

Kokoukseen osallistuvat rakennustyöhön ryhtyvä, vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija, rakennusvalvontaviranomainen ja mahdollisesti muita asianosaisia. 

Aloituskokoukseen tulee varata mukaan lupapäätös ja rakennuslupapiirustukset.

Rakennuspaikan -ja korkeusaseman mittaaminen
Rakennuksen sijainti ja korkeusasema merkitään maastoon hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti ennen rakennustyön aloittamista.

Toimituksen tilauksen yhteydessä sovitaan, mitkä rakennuksen nurkkapisteet maastoon merkitään. Toimituksesta perittään maksu, joka sisältää neljän nurkkapisteen merkitsemisen.

Sen ylittävältä määrältä peritään lisämaksua. Sijainnin merkinnän yhteydessä rakennuspaikalle tuodaan virallinen korkeustaso, josta rakentaja voi määrittää luvan määräämän lattiakoron.

Rakentaja tilaa toimituksen Karkkilan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimistosta Pekka Väisäseltä puh 044 467 5266

Pohjakatselmus
Vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmusta rakennusvalvonnasta siten, että se voidaan suorittaa ennen kuin rakennuspohjan täyttötöitä ryhdytään tekemään.

Pohjakatselmuksen suorittaminen edellyttää, että tarvittavat asiakirjat perustuspiirustukset, pohjatutkimus ym. on toimitettu rakennusvalvontaan.

Pohjakatselmuksessa tulee esittää paalutuksen osalta paalutussuunnitelma. Paalutuspöytäkirja mahdollisine PDA- mittauksineen tulee toimittaa paalutuksen jälkeen rakennusvalvontatoimistoon. 

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus suoritetaan, kun rakennuksen perustus on valmis, ja viimeistään ennen loppukatselmusta.

Sijaintikatselmuksen tarkoituksena on todeta, että rakennus on luvan mukainen ja luvan mukaisessa paikassa. Sijaintikatselmus tilataan Karkkilan kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimistosta Pekka Väisäseltä puh 044 467 5266

Rakennekatselmus
Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet ovat valmiina ja yhä näkyvissä, ennen lämpöeristys- ja levytystöitä.

Rakennekatselmuksen suorittaminen edellyttää, että tarvittavat asiakirjat: kantavien rakenteiden piirustukset, detaljipiirustukset ja laskelmat ym. on toimitettu rakennusvalvontaan. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. 

Savuhormien katselmus
Vastaava työnjohtaja pyytää hormikatselmusta, kun hormi on muurattu, mutta ei vielä rapattu, Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta.

Elementtihormeille ei tarvitse pyytää katselmusta, mutta käyttöönottokatselmuksessa tulee esittää tyyppihyväksyntätodistus; asennustyöt tarkistaa vastaava työnjohtaja.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus
Kvv- asennuksista tarkastetaan ulkopuoliset viemärit sekä pohja- ja kerrosviemärit ennen putkien peittämistä. Vesijohtojen painekoe tehdään putkiliitosten ollessa vielä näkyvissä.

Kvv- katselmusta eli kiinteistön vesi- ja viemärikatselmusta pyydetään vaiheittain vesi- ja viemäritöiden etenemisen mukaisesti Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta, lvi-tarkastajalta.

Viimeistään käyttöönottotarkastuksessa tulee toimittaa kopion painekoepöytäkirjasta lvi-tarkastajalle.

Ilmanvaihtolaitteiston tarkastus
Ilmanvaihtolaitteiden katselmusta pyydetään ilmanvaihtolaitteiden asennuksen yhteydessä vaiheittain, lvi-tarkastajalta. Viimeistään käyttöönottotarkastuksessa tulee toimittaa kopion ilmamäärien säätö ja – mittauspöytäkirjasta lvi-tarkastajalle.

Öljylämmityslaitteiston katsastus
Öljylämmityslaitteiston katsastus suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa öljylämmitysjärjestelmän käyttöönotosta. Rakentaja tilaa katsastuksen pelastus-viranomaiselta.

Sähköasennusten tarkastus
Sähköasennusten käyttöönottotarkastuksen hoitaa valtuutettu sähköurakoitsija itse.

Sähköurakoitsijan allekirjoittama sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjan-kopio tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönottokatselmuksen yhteydessä.

Paritaloa suuremmissa kohteissa tarvitaan lisäksi sähköasennusten käyttöönoton varmennustarkastus, joka tulee suorittaa kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

Varmennustarkastuksen suorittaa sähkölaitos tai siihen erikseen valtuutettu muu tarkastuslaitos.

Väestönsuojan tarkastus
Väestönsuojan tarkastusta pyydetään Länsi- Uudenmaan aluepelastuslaitoksen päivystävältä palotarkastajalta ennen rakennuksen käyttöönotosta.

Tarkastuksen yhteydessä on toimitettava pöytäkirjakopion tiiveyskokeesta palotarkastajalle.   

Palotarkastus
Palotarkastusta pyydetään Länsi- Uudenmaan aluepelastuslaitoksen päivystävältä palotarkastajalta ennen rakennuksen käyttöönottaa tai rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

Palotarkastus koskee kaikkia paritalo-, rivi- ja kerrostalorakennuksia sekä työpaikka- ja tuotantorakennuksia.

Sen lisäksi edellyttää pelletti- tai hakelämmitys- järjestelmän käyttöönoton palotarkastusta, myös omakotitalorakennushankkeissa tai lämmitysjärjestelmänmuutoksissa.

Käyttöönottokatselmus
Vastaava työnjohtaja pyytää käyttöönottotarkastusta (muutto-) eli osittaista lopputarkastusta, kun tarkastettavan rakennuksen osan ulkoyhteyksineen tulee olla turvallisesti käyttöön otettavissa.

Sähköasennusten tulee olla kunnossa ja sähköurakoitsijan vastuulla oleva käyttöönottotarkastus tehtynä.

LVI- katselmukset tullee olla tehtynä ja niistä tulee antaa kopiot katselmuksessa.

Haja- asutus alueella tulee jätevesijärjestelmän ja huoltosopimukset olla kunnossa. Huoltosopimuksesta tulee toimittaa kopion lvi-tarkastajalle.

Rakennuksen osoitenumeron tulee olla kiinnitettynä näkyvään paikkaan. Jätesopimus tulee olla tehty ja jäteastia on oltava kiinteistöllä. Käyttöönottokatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.

Loppukatselmus
Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus pihoineen on rakennuslupapäätöksen ja virallisten piirustusten mukaisesti rakennettuna täysin valmis.

Loppukatselmus on tilattava rakennusluvan voimassaoloaikana (rakennusluvan voimassaoloaika on 5 vuotta ja toimenpideluvan voimassaoloaika on 3 vuotta).

 Loppukatselmuksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat:
· rakennuslupapäätös ja hyväksytyt pääpiirustukset
· vahvistetut erityisalojen piirustukset
· pöytäkirjat ja tarkastustodistukset kohteessa suoritetuista katselmuksista ja tarkastuksista
· todistus hyväksytystä kaukolämpölaitteistojen loppukatselmuksesta tai öljylämmityslaitteiston katsastuksesta
· tarkastuspöytäkirja sähköurakoitsijan suorittamasta asennusten tarkastuksesta
· rakennustyön tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ja vastuullisten työnjohtajien allekirjoittamana
· rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje asianmukaisesti koottuna ja valmiina luovutettavaksi rakennuksen omistajalle

Loppukatselmus päättää viranomaisvalvonnan ja vastaavien työnjohtajien valvonta-vastuun.

 

Sivu päivitetty 16.11.2023 njs


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi