Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Poikkeaminen asemakaavasta

Poikkeaminen asemakaavasta

Poikkeamiseen tarvitaan erityinen syy

Asemakaavamääräyksistä poikkeaminen tarvitsee MRL171§:n mukaisen poikkeamisluvan. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy, eikä silloinkaan poikkeaminen saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, luonnon- tai rakennetun ympäristön suojelulle, eikä olla vaikutuksiltaan merkittävää. Hyvin perusteltu poikkeaminen asemakaavasta voidaan myöntää, jos muutos on vähäinen. Suuremmissa poikkeuksissa tarvitaan asemakaavan muutos.

Poikkeamisluvan saa selkeissä tapauksissa noin 1kk:ssa. Kaavamuutosprosessi kestää vähintään ½ -vuotta. Pienet poikkeukset esim. katon suunnassa tai kerrosalassa voidaan myöntää rakennusluvan yhteydessä.

Ranta-asemakaavasta poikkeamiset on käsitelty rantapoikkeuslupien kohdassa.

Muutosta ei yleensä voida pitää vähäisenä, jos kysymyksessä on:
* tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen muuttaminen
* puistojen tai lähivirkistysalueiden supistaminen
* rakennusoikeuden tai -korkeuden merkittävä nostaminen
* rakennetun tai luonnon ympäristön arvojen säilymisen heikentyminen
Näissä tapauksissa tarvitaan yleensä kaavamuutos, jos muut edellytykset ovat olemassa.

Selvitä poikkeamislupahakemuksessa tarkkaan, mistä haluat poikkeamista ja mitkä ovat erityiset syyt poikkeamiseen.
Keskustele poikkeamisen edellytyksistä ensin kaavoituspäällikön tai rakennustarkastajan kanssa. He auttavat poikkeamisen määrittelyssä ja hakemuksen tekemisessä.

Ennen naapurien kuulemista on syytä tarkastuttaa hakemuskaavake, suunnitelmat ja kuultavat naapurit kaavoituspäälliköllä.

Poikkeamisluvan asemakaavasta valmistelee ja myöntää kaavoituspäällikkö.
Lupa on voimassa 2 vuotta ja rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Hakemukset

Hakemuskaavake

Paperisia hakemuskaavakkeita saa Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta, Valtatie 26 D (PL 50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743

Hakemuksen palautusosoitteet: Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila
sähköisesti: kirjaamo@karkkila.fi  viite KAAVOITUS
tiedoksi kaavoituspäällikölle: etunimi.sukunimi@karkkila.fi

HAKEMUKSEN LITTEET:

Karttapaketti
- Ote peruskartasta 1:10000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Naapurien yhteystiedot

Karttapaketti on tilattavissa mittaustoimistosta (hinta noin 90€).
Paikkatietoinsinööri Jani Hallenberg 09 4258 3708, toimitusinsinööri Nina Kallio 09 4258 3732.

Asemapiirrokset: alkuperäinen ja pdf 
1:500 tai 1:1000, ympäristöministeriön antamien Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 2002 mukaisesti laadittuna (rajanaapureiden nimet näkyviin). Asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Julkisivupiirustukset: pdf
Rakennuksen julkisivupiirustukset tarvitaan erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla ja muilla tapauskohtaisesti.

Muut asiaa havainnollistavat selvitykset
Hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä, 1 kpl kutakin.

Naapurien kuulemiset
Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta hakemuskaavakkeessa olevien ohjeiden mukaan (viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit). Naapurit voidaan kuulla myös kaupungin toimesta á 60€/kpl.

Poikkeamisluvan hinta
Karkkilan kaupungin kaavoitustaksan (1.3.2017) 5§:n mukaan poikkeamispäätöksen hinta on 500€, jos se käsittää vain yhden rakennuksen.

Päivitetty 8.9.2020/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi