Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennuspaikan luvat

 

Poikkeaminen voimassaolevan asemakaavan tai ranta-asemakaavan määräyksistä tarvitsee aina poikkeamisluvan.
Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella edellyttää myös lupaharkintaa. Ranta-alueille tarvitaan rantapoikkeuslupa ja haja-asutusalueen suunnittelutarvealueilla suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarvealueen ulkopuolisella haja-asutusalueella lupaharkinta tehdään rakennusluvan yhteydessä.

Rakennusluvan edellyttämän poikkeamisluvan, rantapoikkeusluvan tai suunnittelutarveratkaisun saaminen ei ole itsestään selvää. Yleiskaava ja maakuntakaava voivat rajoittaa rakentamista tai jopa estää sen, jos alue on kaavassa osoitettu muuhun käyttöön kuin asumistarkoitukseen. Joskus rakennuspaikalla ei ole rakennusoikeutta tai alueelta ei saa liittymälupaa yleiselle tielle. Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta, kun rakennuspaikka on varmistunut.

 

Poikkeamislupa asemakaavasta tai ranta-asemakaavasta

Kaupunki voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen asemakaavasta tai rakentamista koskevista muista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnon-suojelun tavoitteiden saavuttamista, eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.


Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Rantapoikkeuslupa

Rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentaminen edellyttää aina rantapoikkeuslupaa, ellei kyse ole asemakaava-alueesta, olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta, vähäisestä laajentamisesta tai olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamisesta.Suunnittelutarveratkaisu

Asemakaava-alueen ulkopuolella maankäytön kehitystä ohjataan yleispiirteisillä kaavoilla ja kantatilaperiaatteeseen perustuvalla rakennusoikeudella. Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan suunnittelutarvealueella erillinen suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Suunnittelutarveratkaisun tarvitsema alue näkyy rakennusjärjestyksen liitekartassa. Siihen kuuluvat mm. koko Karkkilan osayleiskaavan 2014 alue sekä vt2:n meluvyöhyke.

Suunnittelutarvepäätöstä ei tarvita olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamiseen tai olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen.

Suunnittelutarvealueen ulkopuolisella haja-asutusalueella, jossa rakentamispaine on vähäistä, lupaharkinta tehdään rakennusluvan yhteydessä. Lupaharkinta perustuu kantatilan rakennusoikeuteen. Sen arvioimiseksi etukäteen voi rakennustarkastajalta tilata rakennuspaikalle kantatilalaskelman (hinta noin 100€).Päätökset

Poikkeamiset asemakaavasta myöntää kaavoituspäällikkö.
Rantapoikkeusluvista päätöksen tekee kaupunginhallitus, silloin kun kohteena on rakentamaton kiinteistö, muulloin kaavoituspäällikkö.
Suunnittelutarveratkaisusta päättää kaavoituspäällikkö. 

Luvat ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Poikkeuslupiin ja suunnittelutarveratkaisuun ei voi hakea jatkoaikaa.

 

Hakemusten käsittelyaika

Asemakaavasta poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika on 1-3kk lupahakemuksen jättämisestä edellyttäen, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja asianmukaiset. Rantapoikkeuslupien käsittelyaika on 3kk-½vuotta.

Suunnittelutarvealueen laajuus karttaliitteenä
(Linkki avaa PDF - tiedoston.)

 

Hakemukset

Hakemuskaavake
(tulostettava PDF - lomake)

Ennen naapurien kuulemista ja hakemuksen jättämistä kannattaa tarkastuttaa hakemusasiakirjat ja naapurit kaavoituspäälliköllä tai rakennustarkastajalla.

Hakemuskaavakkeita saa Karkkilan kaupungin rakennusvalvontatoimistosta, Valtatie 26 D (PL  50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743

Hakemukset palautetaan:

 • Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila
 • kirjaamo@karkkila.fi  viite KAAVOITUS
 • tiedoksi kaavoituspäällikölle: etunimi.sukunimi@karkkila.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 1. haettu rakennushanke
 2. rakennushankkeen perustelut ja erityiset syyt poikkeamiseen
 3. rakennuspaikan tieliittymäratkaisu ja liittymisluvat
 4. rakennuspaikan kunnallistekninen ratkaisu ja liittymisluvat


Karttapaketti


Tilataan mittaustoimistosta (90€): 
- Ote peruskartasta 1:10 000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Rajanaapurien tiedot

Tilataan mittaustoimistosta:
Mittausmies Rami Salonen
puhelinnumero: 044 5535 326,
sähköpostiosoite: rami.salonen
@karkkila.fi  

 

 

Asemapiirros hakemukseen

 • 1:500 tai 1:1000
 • paperiversio mittakaavassa ja pdf-liite
 • asemapiirrosta varten tulee mittaustoimistosta tilata alueesta tarkin saatavilla oleva pohjakartta
 • ympäristöministeriön antamien Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 2002 mukaisesti laadittu
 • asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima
 • asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi:
 1. rajanaapurit
 2. rakennuspaikan koko ja rajojen pituudet
 3. säilytettävien ja purettavien rakennusten paikat, koot/m2 ja kerroskorkeus
 4. rakennettavien rakennusten paikat, koot/m2, kerroskorkeus, etäisyydet rajoihin, rantaan ja muihin rakennuksiin
 5. rakennuspaikan tieliittymä
 6. kunnallistekninen ratkaisu

Hakemuksen ja asemapiirustuksen täydentämistarve pitkittää lupaprosessia 1kk > ½-vuoteen!

 

Tarvittaessa hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä.

 

Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta
 • viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit
 • naapurit voidaan kuulla joko hakijan tai kaupungin toimesta (á60€)
 • ilmoitetaan hakemuksessa.


Sivua päivitetty 19.9.2022/ns

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi