Valikko Etsi
Yrittäminen / Työllisyyspalvelut / Rekrytointilisä

KARKKILAN KAUPUNGIN REKRYTOINTILISÄ

Rekrytointilisän tavoitteena on edistää karkkilalaisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä madaltamalla työnantajan rekrytointikynnystä.

Tuella palkattavaa henkilöä koskevat edellytykset

Rekrytointilisää myönnetään karkkilalaiselle yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle, joka työllistää karkkilalaisen työttömän työnhakijan. Lisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin, ei palkkakustannuksiin.

Rekrytointilisän saaminen ei saa olla ehto työsuhteen solmimiselle.

Lisää voidaan myöntää jos:
• työllistettävä on karkkilalainen ja työnhakijana TE-toimistossa.
• työllistettävä on pitkäaikaistyötön (ollut työnhakijana vähintään vuoden,
aktivointitoimenpiteisiin (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta) osallistuminen ei
katkaise laskentaa)
• työllistettävälle on maksettu työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 300 päivää.
• työaika on vähintään 18h/viikko ja kesto vähintään 35 viikkoa (palkansaajan työssäoloehdon kertyminen palkkatuetussa työssä).


Työnantajaa koskevat edellytykset

Rekrytointilisää voidaan maksaa Karkkilassa toimivalle rekisteröidylle yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle. Rekrytointilisää myönnetään harkinnanvaraisesti ja sitä voidaan myöntää kalenterivuoden sisällä.

Työllistävällä organisaatiolla tulee olla edellytykset toimia laadukkaana työnantajana.

Tuki ei saa johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita
työntekijöitään. Rekrytointilisää voidaan myöntää, jos työnantaja on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai
tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen, jotka tekevät osa-aikatyötä. Irtisanomiset ja
lomautukset eivät ole esteenä lisän myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijöille.

Työnantaja ei ole saanut laiminlyödä verojen ja lakisääteisten maksujen maksamista.

Työsuhteen aikana työnantajalta edellytetään työllistetyn asiakkaan aktiivista ohjausta ja
perehdytystä työsuhteen aikana.

Työllistettävälle henkilölle edellytetään maksettavan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Työllistettävän henkilön työsopimuksesta ilmenevän peruspalkan tulee olla vähintään 1350 €/kk ja työajan tulee olla vähintään 18h/viikko (tuntipalkkaiset: päivän palkka x 21,5 pv = laskennallinen kk-palkka). Työn keston on oltava vähintään 35 viikkoa (n. 8kk).

Rekrytointilisän määrä, kesto ja hakemisen edellytykset

Rekrytointilisää maksetaan työnantajalle 420 €/kk/työllistettävä 6 kuukauden ajan. Samalle henkilölle saman työnantajan palvelukseen tukea maksetaan vain kerran.

Hakemuksessa on annettava selvitys siitä, miten jaksolla edistetään työnhakijan osaamisen ja työllistymisedellytysten kehittämistä. Jakson lopuksi työnantaja raportoi jakson toimenpiteistä ja antaa arvionsa siitä, millaista tukea tai koulutusta työnhakija tarvitsee työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Raportointi tehdään työllisyyspalveluiden
osoittamalla tavalla. Raportointia ei edellytetä mikäli työllistetty työllistyy jakson jälkeen ilman tukia saman tai eri työnantajan palvelukseen.

Rekrytointilisää voidaan myöntää yhdistyksille ja säätiöille toiset kuusi kuukautta, mikäli
jatkojaksoon yhdistetään osaamisen kehittämistä tai muita työllistymistä edistäviä
toimenpiteitä. Toimenpide voi olla esimerkiksi työhönvalmennuksen tai koulutuksen
kytkeminen työllistettävän jatkojaksolle, tai tuella palkatun siirtämistä toisen työnantajan
tehtäviin.

Rekrytointilisän hakeminen

Rekrytointilisää haetaan sähköisellä lomakkeella. Lomake ja hakemista
koskevat ohjeet löytyvät: 

Yrityksen Rekrytointilisä 


Yhdistysten Rekrytointilisä

Hakemus tulee olla liitteineen perillä Karkkilan kaupungin työllisyyspalveluissa viimeistään
kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Hakemuksessa tulee kertoa tavoitteet
miten työnhakijan osaamista tukijaksolla kehitetään. Mikäli työsuhde, johon tukea haetaan,
jatkuu vuoden vaihteen yli, tulee alkavan vuoden osuudesta toimittaa uusi hakemus liitteineen.

Hakemuksen liitteet:
• kopio työsopimuksesta
• todistus TE-toimistosta työttömyyden kestosta (työnhakijan Oma Asiointi -
palvelusta tuloste)
• kopio/todistus työttömyyden perusteella maksetuista työmarkkinatukipäivistä (Kela)

Maksatustiedot
Yritysten Rekrytointilisän maksatus

Yhdistysten Rekrytointilisän maksatus


Rekrytointilisään sekä Rekrytointiseteliin liittyvissä asioissa
työllisyyskoordinaattori Päivi Lipasti, p.044 467 5480, paivi.lipasti@karkkila.fi


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi