Valikko Etsi
Palvelut / Koulutus ja opiskelu / Somehanke alle 18-vuotiaille

Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ja houkuttelun ennaltaehkäisy ja estäminen digitaalisessa mediassa some- ja pelialustoilla

Karkkilan kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä hakeavustusta sosiaalisessa mediassa tapahtuvan seksuaaliväkivallan ja houkuttelun eli groomingin ennaltaehkäisyyn. Hankeaika on 1.1.2020-31.5.2021. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala vastaa hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta. Hankepäällikkönä toimii terveydenhoitaja ja seksuaalineuvoja Hannamari Auvinen.

Hankkeen aikana on tarkoitus vahvistaa erityisesti nuorten turvataitoja sekä kykyä tunnistaa, milloin itse tai kaveri on vaarassa joutua seksuaalisen houkuttelun piiriin tai siitä mahdollisesti seuraavaan seksuaalisen teon kohteeksi. Vahvistamalla nuorten minäkuvaa, identiteettiä ja kykyä tunnistaa ilmiö, on mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisevästi näiden epämieluisten ja nuoren kehitykselle haitallisten tilanteiden syntymiseen riittävän ajoissa.


Lasten ja nuorten seksuaalinen houkuttelu on yleistynyt internetissä

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja sen ympärillä tapahtuva houkuttelu ovat ajankohtaisia ja kasvavia ilmiöitä, joista on saatu kattavaa tietoa myös viimeisimmässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamassa Kouluterveyskyselyssä 2019. Yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista tytöistä joka kolmas oli kokenut vuoden aikana jonkinlaista seksuaalista häirintää ja joka kymmenes seksuaalista väkivaltaa. Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokeminen on lisääntynyt kahdessa vuodessa, ja internetistä on tullut aiempaa selvemmin seksuaalisen häirinnän kanava. Internetin käyttö aloitetaan nykyisin entistä nuorempana ja usein jo ennen alakouluikää digitaalisten laitteiden käytön yleistyttyä kodeissa ja lasten sekä nuorten arjessa.

Yhteistyötä yläkoulun ja Ankkuri -poliisin kanssa oppituntien suunnittelussa

Hankkeen aikana toteutetaan seksuaalikasvatus- ja turvataitotunnit Karkkilan 7lk:lle yhdessä Lohjan Ankkuripoliisin kanssa. Korona-ajan vuoksi oppituntien käytännön toteuttamista on jouduttu siirtämään syksystä 2020 kevääseen 2021. Terveydenhoitajan oppitunnilla keskitytään nuoren seksuaalisuuteen, turvataitojen opetteluun sekä minäkuvan ja identiteetin vahvistamiseen. Nuorille kerrotaan suojaikärajoista ja oikeudesta oman kehon koskemattomuuteen suhteessa aikuisiin ja itseä selkeästi vanhempiin henkilöihin. Poliisi kertoo seksuaalirikoslainsäädännöstä siltä osin kuin sen voidaan ajatella koskettavan nuoria. Oppitunneilla pureudutaan myös siihen, miten kuva- ja videotallenteita toisesta ihmisestä saa pitää hallussa ja milloin niiden lähettäminen kolmannelle osapuolelle on rikos. 

Myös seurusteluväkivalta on yleistynyt nuorten keskuudessa. On tärkeää, että nuoret tietävät, mikä seurustelussa on sallittua ja mikä menee rikoslain alle. Niin henkistä, fyysistä kuin seksuaalista pahoinpitelyä voi tapahtua jo nuorten välisissä suhteissa. Siksi on tärkeää, että nuoret ymmärtävät, ettei väkivalta missään muodossa kuulu terveeseen parisuhteeseen. Lisäksi nuorilla on usein hatara käsitys siitä, miten toisen ihmisen kuva- tai videomateriaalia saa käsitellä ja että sitä ei tule jakaa eteenpäin ilman asianosaisen lupaa. Oppitunneilla nuorille opetetaan someturvataitoja sekä kiinnittämään huomiota mobiili- ja internetalustoilla toimivien älysovellusten yksityisyysasetuksiin sekä henkilökohtaisen tiedon suojaamiseen, sekä sosiaalisessa mediassa että pelialustoilla.

Oppitunnit on tarkoitus pitää interaktiivisina siten, että nuoret voivat itse osallistua mahdollisimman paljon keskusteluun mm. case-työskentelyn ja pelien kautta sekä esittämällä kysymyksiä luennoitsijoille nimettömästi. 

Opetusmateriaalin tuottaminen yläkoululaisille ja apua tarjoavat kansalaisjärjestöt huoltajien tietoisuuteen

Hankkeen aikana tuotetaan lisäksi seksuaalikasvatus- ja turvataitoihin liittyvää opetusmateriaalia 7. luokille. Tulossa on mm. oppilaille jaettava opaslehtinen seksuaalikasvatus- ja turvataitoihin liittyen painottuen erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan lasten ja nuorten seksuaaliseen houkutteluun. Nuoria ohjataan, mistä voi saada apua tilanteeseensa niin perustason palveluista kuin yksityisiltä toimijoilta. Yksityisiä alan toimijoita ovat mm. MLL, Pelastakaa Lapset ry, Väestöliitto, Rikosuhripäivystys ja Valtakunnallinen Kriisipuhelin. Arjen turvataitoja on osata kertoa asiasta turvalliselle aikuiselle, kotona, tai koulussa opettajalle, kouluterveydenhoitajalle, kuraattorille tai psykologille. Peruskansalaistaitoihin kuuluu osata tehdä rikosilmoitus silloin, kun epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi. Myös lastensuojelu auttaa tarvittaessa. 

Tärkeintä on viestiä lapsille ja nuorille, että seksuaalinen häirintä netissä tai mobiilisti on asia, josta voi ja pitää puhua. Asioiden salailu on juuri sitä, mitä houkuttelijat ja pedofiiliringeissä mukana toimivat henkilöt haluavat ylläpitää. Näin he saavat jatkaa toimintaansa saaden aina uusia uhreja. Nyt on aika puhkaista tuo kupla ja antaa lapsille ja nuorille lupa puhua kokemuksistaan ilman pelkoa häpeästä ja syyllisyydestä. Me aikuiset voimme olla niitä, jotka antavat aikaansa, ovat läsnä ja kuuntelevat. Juuri sinun lähelläsi saattaa olla nuori, joka on ahdistunut somessa tapahtuneesta loukkauksesta, ja jolle sinä voit olla tukena.  

Informaatiota huoltajille ja kaupunginvaltuutetuille grooming-ilmiön arkipäiväisyydestä

Myös huoltajia ja kaupungin päättäjiä halutaan informoida ilmiön yleisyydestä ja arkipäiväisyydestä ja heille on tarkoitus järjestää oma huoltaja-/päättäjäilta keväällä 2021. Opetus- ja terveyden- sekä sosiaalihuoltohenkilökuntaa on tarkoitus kouluttaa tunnistamaan ilmiötä entistä paremmin ja tulemaan tietoisemmaksi siitä, kuinka usein kyseessä on myös järjestäytynyt rikollisuus ja toisaalta, miten usean lapsen elämää grooming-ilmiö koskettaa tavalla tai toisella, joko omakohtaisesti tai kaveripiirin kautta. On tärkeää, että myös ammattilainen osaa toimia oikein tilanteessa, kun saa tiedon lapseen tai nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäyttöepäilystä tai groomauksesta, joka on edennyt nettiä pidemmälle. Myös siihen paneudutaan, miten ammattilaisen tulee toimia ja mistä hän saa apua lapsen, nuoren ja perheen ohjaamiseen. 

Grooming-ilmiöstä on nykyisin jo kuitenkin hyvin kattavasti tietoa saatavilla, mutta se on vielä hajallaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda tämä tieto ja sosiaalinen turvaverkko kansalaisten tietoisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatava cc-lisenssi hankkeessa tuotettavien opetusmateriaalien vapaaseen käyttöön opetuksessa on yksi hankkeen valtakunnallisista tavoitteista kansalaiskeskustelun ja ilmiön julkisen esiin tuomisen lisäksi. 

Huoltajien kasvatustehtävä on lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja seksuaalisen kehityksen suojeleminen, mutta myös huoltajat tarvitsevat riittävästi oikeanlaista informaatiota tämän päivän kasvatushaasteista liittyen lasten henkilökohtaisen koskemattomuuden suojelemiseen ja somen informaatiotulvaan. Tehtävä on haasteellinen, mutta mahdollisuus onnistumiseen on olemassa, etenkin kun lapset, nuoret, koti ja koulu sekä oppilashuolto tekevät asiassa tiivistä ja hyvää yhteistyötä. 


Sivua päivitetty 6.11.2020/ns 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583