Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Yleiskaavat

Yleiskaavat

Karkkilan kaupungin alueella on voimassa yksi oikeusvaikutteinen osayleiskaava, Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava vuodelta 2014. Tämä yleiskaava kumoaa alueelle laaditut aikaisemmat yleiskaavat. Yleiskaavaprosesseja ei ole käynnissä.

Karkkilan alueelle on laadittu myös oikeusvaikutuksettomia yleiskaavoja, jotka löytyvät vain paperiversiona Kaavoituksen palveluyksiköstä:

  • Karkkilan yleiskaava: kv 1980
  • Läntisen järvi- ja lampialueen rantayleiskaava: kv 1984
  • Harjuosayleiskaava Ahmoon, Haaviston ja Vaskijärven kylien maa-ainesten ottoa varten: kv 1990, YM kummonnut osin 1994

Keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava 2014

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan 5.9.2011 MRL 42 §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavasta tuli lainvoimainen 10.4.2014. Kaava ei ole tarkoitettu MRL 44§:n mukaiseen rakennuslupien suoraan myöntämiseen, vaan asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tarvitaan suunnittelutarveratkaisu.

Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavan selvitysmateriaaliin kannattaa tutustua!

- kaavakartta
kaavamerkinnät 1 ja kaavamerkinnät 2
kaavamääräykset
- kaavaselostus
- liikenneselvitys
- luontoselvitys
- täydennetty luontoselvitys 5/10
maisemaselvitys
- arkeologinen inventointi
rakennettu kulttuuriympäristö
- ilmakuvia

Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan yleiskaavaprosessi ja valmisteluaineisto

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavan 5.9.2011. Kaava käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti. Hyväksytystä kaavasta voi valittaa valitusaikana 14.9. -13.10.2011 Helsingin hallinto-oikeudelle (os. PL 120, 00521 Helsinki) ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osayleiskaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan voimaantulo siirtyy valitusten käsittelyajan. 


Kaavaehdotusaineisto uudelleen nähtävillä

Kaupunginhallitus päätti 14.3.2011 asettaa Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 §:n mukaisesti uudelleen nähtäville. Kaavaehdotus käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 11.4.–13.5.2011 Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä. Kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 13.5.2011 klo 15.00 mennessä.

- täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta - keskusta, itä, länsi, kaakko
- kaavamerkinnät
- kaavaselostus - 1. osa, 2. osa
- lomakepohja kirjallisen muistutuksen antamiseksi osayleiskaavaehdotukseen.

Kaavaehdotusaineisto

Ympäristölautakunta käsitteli 2.6.2010 § 43 yleiskaavaehtotuksen asiakirjat ja esitti ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi. Kaupunginhallitus päätti asettaa Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja  maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus käsittää keskustaajaman alueen, Pyhäjärven ympäristön, Haukkamäen selänteen, Toivikkeen selänteen, Ahmoon kylän sekä Porintien varren keskustaajamasta kaakkoon kaupungin rajalle asti.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.6. - 31.8.2010. Kirjalliset muistutukset tuli toimittaa 31.8.2010 klo 15.00 mennessä Karkkilan kaupungille. Muistutukset ja lausunnot käsiteltiin yleiskaavan ohjausryhmässä lokakuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Viranomaisneuvottelu pidettiin marraskuussa 2010, ympäristölautakunta käsitteli yleiskaavaehdotusta maaliskuussa 2011. Kaavaehdotus oli uudelleen nähtävillä keväällä 2011.  

- täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta - ja merkinnät
- kaavaselostus
- maisemaselvitys
- luontoselvitys
- rakennettu kulttuuriympäristö
- arkeologinen inventointi

Lomakepohja kirjallisen muistutuksen antamiseksi osayleiskaavaehdotukseen.

Kaavaluonnosaineisto

Ympäristölautakunta päätti 20.5.2009 § 45:n mukaisesti asettaa nähtäville Karkkilan keskustan yleiskaavan ja kaakkoisen osayleiskaavan luonnosvaiheen aineiston 3.6. - 5.8.2009. Kaupungin jäsenillä ja muilla osallisilla oli oikeus jättää mielipiteensä yleiskaavaluonnoksesta 5.8.2009 klo 15.00 mennessä.

Kaavaluonnosaineisto:

täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- kaavakartta s1
- kaavakartta s2
- kaavakartta s3
- kaavamerkinnät
- selostus A-osa
- selostus B-osa
- selostus C-osa
- määräykset ja suositukset
- luontoselvitys
- maisemaselvitys
- rakennettu kulttuuriympäristö
- arkeologinen inventointi

 
Sivua päivitetty 15.4.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi