Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Kaavoitusohjelman I prioriteetin asemakaavahankkeet 2020

221 Polarin pientaloalueen asemakaavamuutos - selvitysvaihe

Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoitusohjelmassa 2020. 
Alueen asemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen asemakaava siten, että hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneen pientaloalueen ominaispiirteet säilyvät. Kaavamuutoksella ohjataan täydennysrakentamista niin, että uudet rakennukset tai nykyisten rakennusten laajennukset huomioivat alueen mittakaavan ja kulttuurihistoriallisen arvon. Tavoitteena on säilyttää selkeät rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat, puutarhakaupungille ominaiset katu- ja piha-alueet. Alueelle laaditaan mahdollisesti rakentamisohjeet.

Asemakaavoitusta varten on tilattu kulttuuriympäristön esiselvitys yhdessä Kannaksen ja Korven pientaloalueiden kanssa. Kulttuuriympäristöselvitystä jatketaan aluekohtaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventoinnilla.

SELVITYSVAIHE:
KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KANNAKSEN, KORVEN JA POLARIN ALUEILLA, päivittyvä esiselvitys 1.0,
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Oy 8.6.2020 
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari


224 Viilarinkujan asemakaavamuutos - ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti asettaa 28.9.2020 §247 Viilarinkujan asemakaavaehdotuksen 14 vuorokaudeksi nähtäville. Kaavaehdotus on nähtävillä 14.10.-27.10.2020.

Viilarinkujan asemakaavamuutos 224 on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 2020. Viilarinkujan semakaavamuuksella muodostetaan SEW Oy:n tarpeisiin isompi tontti yhdistämällä nykyiseen tonttiin Viilarinkujan TKY-tontteja. Kaavamuutos ei muuta alueen liikennejärjestelyjä.

LUONNOSVAIHE:
Kaavaluonnos
Kaavaselostus

EHDOTUSVAIHE:
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

217 Vattola II - KV:n hyväksyttävänä 26.10.2020

Kaupunginhallitus ehdottaa 22.6.2020 §191 kaupunginvaltuustolle Vattola II:n asemakaavan hyväksymistä.

Vattola II alue sisältää pääosin Taka- ja Etu-Vattolan aluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään monipuolistamaan kaupungin tonttitarjontaa, puistojen käyttöä sekä mahdollistamaan täydennysrakentamista ja ajanmukaistamaan jo rakennetun alueen asemakaavaa siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä puutarhakaupunkimaisuus säilyvät. Vattola II on noin 80 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä tehtyjen selvitysten kautta voi tutustua kaavoitettavan alueen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.  Kaavoituksen eteneminen ja osallistumisen paikat selviävät  kaavoitusprosessin etenemiskaaviosta.

ALOITUSVAIHE:
Päivitetty OAS
Nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 ollut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vattola II

SELVITYKSET:
Luontoselvitys Pyhäjärven eteläpuoli - Karkkila 2017,
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto tmi 2017
Rakennusinventointi Vattola II asemakaava-alueella,
raportti suuren kokonsa takia kahdessa osassa:  OSA 1    OSA 2,
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson 2019
Vattolan kylätontti ja Mäkilänpuisto,
Historiallisen ajan kylätontin arkeologinen inventointi ja rakenteiden dokumentointi 28.1.2020,
Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut
Liistonpuiston luontolausunto 2020,
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto tmi 15.3.2020

IDEOINTIVAIHE: touko-kesäkuu 2019
Asukastilaisuus pidettiin 24.6.2019 klo 17.00-19.00.
Asukastilaisuuteen osallistui noin 30 keskustelijaa. Ohessa tilaisuuden muistio, jota on täydennetty jälkeenpäin tulleilla kommenteilla. Tilaisuus sai positiivista huomiota paikallislehdissä.

Asukastilaisuuden materiaali:
Asukastilaisuuden muistio 24.6.2019
Kaavamuutoksen idealuonnos 17.6.2019
Muutosalueiden kehittämisen periaatteita 17.6.2019
Lähtökohtia 8.5.2019
Kaavoituksen ohjausryhmän kaavakävelyevästykset

LUONNOSVAIHE: syys-marras 2019
Kaavaluonnos oli nähtävillä 20.11.2019 - 20.12.2019. Kaavaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus 27.11.2019 klo 17.00-19.00. Osallistujia oli noin 40. Alla luonnosvaiheen materiaalit ja muistiot.
Kaavaluonnos
Havainnekuva
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosa, jossa vaikutusten arvioinnit.
Yhteenveto ratkaisuista ja perusteluista
Aluekuvailut ja tutkitut vaihtoehdot 26.9.2019
Asukaspalautteen ratkaisut 26.9.2019
2. Asukastilaisuuden muistio ja vastaukset 27.11.2019

EHDOTUSVAIHE: tammi-kesäkuu 2020
Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot, ja niihin annetut vastineet:
Lausunnot ja vastineet 2020
Mielipiteet ja vastineet 2020

Nähtävillä 12.5.2020 – 11.6.2020
Havainnollinen kaavakartta
Ilmakuvaillustraatio
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosa
Suojeltujen rakennusten kartta
Suojeltujen rakennusten luettelo

HYVÄKSYMISVAIHE: syyskuu 2020
Ehdotuksesta annetut lausunnot ja muistutukset ja niiden vastineet:
Vastaukset lausuntoihin
Vastaukset muistutuksiin

Hyväksyttävä kaava:
Havainnollinen kaavakartta
Ilmakuvaillustraatio
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosa ja suojellut rakennukset ehdotusvaiheen mukaiset.


215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6. ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alue on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.

ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön valmistuttua

214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueellaHuhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Siinä osoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016

ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.5.2017

Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuus on ratkaistu.


212 Salimäki: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti koko Asemanrannan suunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan  asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013

211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012 – 11.1.2013

210 Vattola I alue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön jälkeen
EHDOTUSVAIHE: 


208 Puhdistamontien asemakaavamuutos - käynnistetty uudelleen  KH 31.8.2020 §224

Valtuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen 3.2.2020.
Valtuusto kumosi 18.5.2020 §32 kaavan hyväksymispäätöksen ja kaava palautuu uudelleen valmisteluun.
Valmistelua ja ympäristölupaa varten tilattiin Motocrossradan meluntorjuntaselvitys. Kaavan valmistelu jatkuu selvityksen tulosten pohjalta syksyllä 2020.

Karkkilan motocrossradan melusuojaus ja meluselvitys, SITO 2020
Uudet Melukartat

Kaavalla ei oteta kantaa jatkettavan maavallin materiaalivalintoihin. Käytetyille materiaaleille sallitut vaikutukset ratkaistaan ympäristöluvassa. Kaavalla määritellään maavallin paikka ja korkeus sekä ne rajat, joiden puitteissa alueen toimijat voivat toimintaansa kehittää. Koska alueen asemakaava on vanhentunut, ei alueen toimijoiden ympäristölupia ole voitu uusia. 
Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta, sekä Motocrossradan aluetta. 

Vuoden 2012-2019 kaavaprosessin valmistelumateriaalit

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilan motocrossradan meluselvitys, Karkkilan moottorikerho ry, SITO 2017
Karkkilan Mansikin moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemus, Luontoselvitys, SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:
Asemakaavan muutoksen luonnos ,
selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. –16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KH 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuuden muistio
Luontoselvitys

HYVÄKSYTTY KAAVA KV 9.12.2019 §90, valitus HHO 3.2.2020, hyväksyminen kumottu KV 18.5.2020 §32
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva

184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007 >> palautus uudelleen valmisteltavaksi.

Bremerinpelto on osa Asemanrannan kaavarunkotyötä, ja sen jatkosta päätetään osana tätä työtä.


Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoenranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos
käynnistetty uudelleen KH 31.8.2020 224

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilankylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Kaupunginhallitus hyväksyi Nuijajoen ranta-asemakaavan 12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin 25.2.2019 Helsingin hallinto-oikeudelle. HHO ei hyväksynyt lisäystä vaan edellytti myös tarkentamaan kaavan vesihuoltoselvityksiä. UPM-kymmene haki valituslupaa HHO:n päätökseen KHO:lta. Kaupunki ei lausunut asian suhteen. Valituslupapäätös ei ole vielä tullut.

Lisätietoja antaa asemakaavan laatija DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE:
Asemakaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.6. - 11.8.2015

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

EHDOTUSVAIHE:

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

HYVÄKSYMINEN: KV 12.11.2018 §70

ELY-keskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus purki kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen.
Maanomistaja UPM-Kymmene on tehnyt valituslupahakemuksen Kho:lle.
Kho hylkäsi valituksen ja säilytti kaavan kumoamispäätöksen.
Kaava kuulutetaan uudelleen vireille ja kaava-aineistoa täydennetään.


Sivua päivitetty 19.10.2020/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi