Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Kaavoitusohjelman I prioriteetin asemakaavahankkeet 2021

225 Kannaksen ja Massakosken asemakaavamuutos - selvitysvaihe

Kannaksen 70-vuotta vanha asemakaava on vanhentunut ja osoitettu kaavoitusohjelmassa 2020 asemakaavan päivityskohteeksi. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kulttuurihistoriallisen inventoinnin valmistuttua. Kaavan laatijasta järjestetään tarjouskilpailu. Kaavasta järjestetään useita asukastilaisuuksia.

SELVITYSVAIHE

Kannaksen alueelle on valmistunut kulttuurihistoriallinen selvitys ja inventointi. Selvityksen on tehnyt  Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson.

Raportti Kannaksen ja Massakosken alueen rakennushistoriallinen selvitys 2021 on pilkottu osiin sen suuren koon takia: luku 1 ja 2, luku 3.1-3.4, luku 3.5 - 3.11, luku 4-5

226 Jokipuiston asemakaavamuutos - luonnosvaihe

Ajankohtaista
Hankkeen osallistumis- ja arviontisuunnitelma, tehdyt selvitykset ja luonnokset olivat nähtävillä 15.3.-16.4.2021 (KH 1.3.2021 §36). Nähtävilläoloaikana järjestettiin kuulemistilaisuus Teamsissa 23.3.21 klo 17.00 sekä kaavoittajan vastaanottoja/puhelinaikoja 24.-26.3. Hankkeesta saatiin runsaasti palautetta, ja sen lopettamiseksi on tehty kuntalaisaloite.Tekninen lautakunta linjaa hankkeen jatkosta palautteen pohjalta.

Jokipuistoon, ravintola Rinteen viereen on käynnistynyt asemakaavamuutos kerrostalotontin kaavoittamiseksi kaupungin omistamalle maalle. Kohde on osayleiskaavan 2014 mukainen ja tullut viereille kaavoitusohjelmassa 2020.

Alueella on liikuttu ja tehty maaperätutkimuksia ja puustokartoitusta sekä luontoselvitys. Selvityksiä varten puihin kiinnitettiin ja spreijattiin merkkejä. Niitä voidaan tarvita vielä jatkotutkimuksissa. Maalit haalistuvat vesisateessa pois. Mitään puunkaato- tai raivaustöitä ei alueella tehdä asemakaavamuutokseen liittyen!

SELVITYKSET
Maaperän rakennettavuusselvitys / GeoUnion Oy
Puustokartoitus / GeoUnion Oy
Luontolausunto / YS-enviro Oy
Talvieläininventointi / YS-enviro Oy 2021
Alustavan liito-oravaselvityksen luonnos 2021

OAS JA LUONNOSVAIHE
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (teklassa 18.2.2021, KH 1.3.2021)
Luonnokset A ja B (teklassa 18.2.2021, KH 1.3.2021)
Asukastilaisuuden 23.3.2021 muistio

Yhteenveto: kuuleminen lausunnot mielipiteet vastineet
Infrastruktuurikustannukset ja tontin myyntihintakatearvio

Tarkennettu ja vierasparkkipaikat lisätty luonnokset A ja B 30.3.2021 


221 Polarin pientaloalueen asemakaavamuutos - selvitysvaihe

Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoitusohjelmassa 2020. Alueen asemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen asemakaava siten, että hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneen pientaloalueen ominaispiirteet säilyvät. Kaavamuutoksella ohjataan täydennysrakentamista niin, että uudet rakennukset tai nykyisten rakennusten laajennukset huomioivat alueen mittakaavan ja kulttuurihistoriallisen arvon. Tavoitteena on säilyttää selkeät rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat, puutarhakaupungille ominaiset katu- ja piha-alueet. Alueelle laaditaan mahdollisesti rakentamisohjeet.


Asemakaavoitusta varten on tilattu kulttuuriympäristön esiselvitys yhdessä Kannaksen ja Korven pientaloalueiden kanssa. Kulttuuriympäristöselvitystä jatketaan aluekohtaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventoinnilla.

SELVITYSVAIHE

Esiselvitys KULTTUURIYMPÄRISTÖ KANNAKSEN, KORVEN JA POLARIN ALUEILLA
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Oy 8.6.2020 
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari

227 Asemanrannan kaavastrategia - selvitysvaihe

Asemanrannan kaavastrategiassa rajataan rakentamiseen soveltuvat alueet ja tehdään alueelle kehittämisvisio, jonka pohjalta priorisoidaan käynnistettävät kaavahankkeet. Vireillä olevista kaavoista A:ll merkityt kuuluvat Asemanrannan kaavastrategiakokonaisuuteen. Niiden kaavoitus etenee vasta, kun kaavastrategiatyössä alueen kehittämisestä on saatu kokonaiskuva suhteessa Karkkilan realistisiin kasvunäkymiin, kysyntätekijöihin ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteisiin.

Alueen selvitykset, rakentamista rajoittavat tekijät ja vireillä olevat kaavasuunnitelmat on koottu yhteen. Lisäksi on tehty alueen rakentamiskelpoisten kohteiden aluekuvailut. Karttakokoelman pohjalta laadittavat kehittämisvisiot tehdään yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa.

Asemanrannan kaavarunkotyö: Lähtötietojen koonti - karttakokoelma 18.2.2021 (tekla 18.3.2021)

A 215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6. ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alue on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.


ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön valmistuttua

214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueella Huhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Siinä osoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016
ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.5.2017
Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuus on ratkaistu.


A 212 Salimäki: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti koko Asemanrannan suunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan  asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013

211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012 – 11.1.2013

A 210 Vattola I alue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

A 209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön jälkeen
EHDOTUSVAIHE: 


208 Puhdistamontien asemakaavamuutos - käynnistetty uudelleen  KH 31.8.2020 §224

Valtuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen 3.2.2020.
Valtuusto kumosi 18.5.2020 §32 kaavan hyväksymispäätöksen ja kaava palautuu uudelleen valmisteluun.
Valmistelua ja ympäristölupaa varten tilattiin Motocrossradan meluntorjuntaselvitys. Kaavan valmistelu jatkuu selvityksen tulosten pohjalta syksyllä 2020.

Karkkilan motocrossradan melusuojaus ja meluselvitys, SITO 2020
Uudet Melukartat

Kaavalla ei oteta kantaa jatkettavan maavallin materiaalivalintoihin. Käytetyille materiaaleille sallitut vaikutukset ratkaistaan ympäristöluvassa. Kaavalla määritellään maavallin paikka ja korkeus sekä ne rajat, joiden puitteissa alueen toimijat voivat toimintaansa kehittää. Koska alueen asemakaava on vanhentunut, ei alueen toimijoiden ympäristölupia ole voitu uusia. 
Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta, sekä Motocrossradan aluetta. 

Vuoden 2012-2019 kaavaprosessin valmistelumateriaalit

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilan motocrossradan meluselvitys, Karkkilan moottorikerho ry, SITO 2017
Karkkilan Mansikin moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemus, Luontoselvitys, SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:
Asemakaavan muutoksen luonnos ,
selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. –16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KH 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuuden muistio
Luontoselvitys

HYVÄKSYTTY KAAVA KV 9.12.2019 §90, valitus HHO 3.2.2020, hyväksyminen kumottu KV 18.5.2020 §32
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva

A 184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007 >> palautus uudelleen valmisteltavaksi.

Bremerinpelto on osa Asemanrannan kaavarunkotyötä, ja sen jatkosta päätetään osana tätä työtä.


Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos
käynnistetty uudelleen KH 31.8.2020 §224

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilankylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nuijajoen ranta-asemakaavan 12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin 25.2.2019 Helsingin hallinto-oikeudelle. HHO ei hyväksynyt lisäystä vaan edellytti myös tarkentamaan kaavan vesihuoltoselvityksiä. UPM-kymmene haki valituslupaa HHO:n päätökseen KHO:lta. Kaupunki ei lausunut asian suhteen. KHO antoi valitusluvan mutta hylkäsi valituksen ja piti voimassa kaavan kumoamispäätöksen. UPM-Kymmene halusi, että kaava käynnistetään uudelleen. Kaava tuli uudelleen vireille KH:n päätöksellä 31.8.2020. Kaavaprosessi alkaa alusta ja seuraavaksi kuulutetaan osallistumis- ja arvointisuunnitelma ja kaavan valmistelumateriaali, josta voi lausua mielipiteensä.

Lisätietoja antaa asemakaavakonsultti DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE:
Asemakaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.6. - 11.8.2015

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

EHDOTUSVAIHE:

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

HYVÄKSYMINEN: KV 12.11.2018 §70

ELY-keskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus purki kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen.
Maanomistaja UPM-Kymmene on tehnyt valituslupahakemuksen Kho:lle.
Kho hylkäsi valituksen ja säilytti kaavan kumoamispäätöksen.
Kaava kuulutetaan uudelleen vireille ja kaava-aineistoa täydennetään.


Sivua päivitetty 21
.4.2021/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi