Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Kaavoitusprosessi Karkkilassa

Kaavoitusprosessi Karkkilassa (yleis- ja asemakaavoitus)


Vireilletulo

Karkkilan kaupungissa kaavoitusta johtaa kaupunginhallitus, joka omasta, valtuuston tai maanomistajan aloitteesta tekee päätöksen kaavahankkeen vireilletulosta. Maanomistaja tai -haltija, joka haluaa hallussaan olevalle alueelle kaavamuutoksen voi hakea muutosta vapaamuotoisella, kirjallisella, Karkkilan kaupunginhallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija sekä hallintaperuste alueeseen, alue jolle muutosta haetaan, millaista muutosta alueelle toivottaisiin sekä perustelut muutoksen tarpeelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulon jälkeen valmisteilla olevasta kaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan laadittavan kaavan tai -muutoksen tarkoitus, lähtökohdat sekä se, kuinka osalliset voivat saada tietoa ja vaikuttaa kaavoitusprosessiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy myös ilmi kaavan laatija yhteystietoineen, jolle voi halutessaan antaa myös suoraan palautetta koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Osallisella on mahdollisuus maankäyttö- ja rakennuslain 64 § perusteella, ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville, esittää alueelliselle Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan hyväksynnästä koko kaavahankkeen ajan nähtävillä Karkkilan kaupungin verkkosivuilla. Tietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa myös kaavoituspäälliköltä.

Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta ilmoittaa kaavahankkeen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Vähäisissä kaavahankkeissa vireilletulosta ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksen yhteydessä. Tavallisimpia tapoja tiedottamiselle ovat kuulutus Karkkilan kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla sekä kuulutus Karkkilassa ilmestyvässä lehdessä. Maanomistajia ja muita osallisia voidaan, milloin katsotaan tarpeelliseksi informoida lisäksi kirjeitse. Tarvittaessa käytetään lisäksi muita tiedottamisen muotoja.

Kaavaluonnos

Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta  käsittelee ja hyväksyy virkamiesvalmistelun pohjalta kaavaluonnoksen ja asettaa luonnoksen nähtäville siten, että osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavaluonnokseen ja esittää luonnoksesta mielipiteensä (huomautus). Huomautuksen voi jättää joko kaavan laatijalle, kirjeitse Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Kaavaluonnoksesta käydään lisäksi viranomaisneuvottelu ja pyydetään tarpeelliset viranomais- ja muut lausunnot.


Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta, annettujen huomautusten, neuvotteluiden sekä lausuntojen pohjalta laaditaan edelleen kaavoituspäällikön valmisteluna kaavaehdotus ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä ja että kaupunginhallitus asettaa hyväksymänsä kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen ympäristölautakunta tarvittaessa korjaa kaavaehdotusta ja esittää kaavan Karkkilan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkitykseltään vähäisemmät kaavat hyväksytään suoraan kaupunginhallituksen vahvistamispäätöksellä.

Osallisille on mahdollista esittää kaavaehdotuksesta sen esilläoloaikana mielipiteitä (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava Karkkilan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Muistutus tulee jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Kaavan hyväksyminen ja lainvoima

Kaavaehdotuksen kaavaksi hyväksyy pääsääntöisesti Karkkilan kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunginhallituksen esityksestä lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä kaavoja jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätös kuulutetaan ja kaavan hyväksymisestä alkaa 30 päivän muutoksenhaku(valitus)aika. Valitusaikana kunnan jäsenillä, asianosaisilla sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä mainituilla viranomaisilla ja yhteisöillä yms. on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaava saa lainvoiman valitusajan umpeuduttua ilman siitä jätettyä muutoksenhakuvaadetta taikka hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen Karkkilan kaupungin julkisella kuulutuksella.

Ranta-asemakaavaa koskevia poikkeussäännöksiä

Ranta-asemakaava on luonteeltaan maanomistajan omistamalleen ranta-alueelle laatima suunnitelma maankäytön järjestämiseksi. Maanomistaja huolehtii ja vastaa omaanlukuunsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta; Laaditut aineistot on toimitettava Karkkilan kaupungille, jotta kaupunki voi esittää suunnitelmaa koskevia huomautuksia tai ehdotuksia. Maanomistaja laadituttaa myös kaavaluonnoksen ja ehdotuksen omaan lukuunsa, jotka toimitetaan Karkkilan kaupungille hyväksymiskäsittelyyn.

Maankäyttösopimukset kaavoituksessa

Kun kaava tulee muutettavaksi maanomistajan aloitteesta Karkkilan kaupunki edellyttää näissä 2. asteen kaavamuutoksissa maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen solmimista kaavahankealueen maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimuksella voidaan sopia mm. rakennusoikeuksien arvosta, kunnallistekniikan toteutusvastuuseen, kaavoihin liittyvistä alueluovutuksista sekä maanomistajan osallistumisesta kaavan laadinnasta ja toteutuksesta syntyviin kustannuksiin. Maankäyttösopimuksella ei voida maankäyttö- ja rakennuslain 91 b § perusteella sopia kaavan sisällöstä ja sopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.


Sivua päivitetty 16.8.2016/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi