Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Kaavoitusprosessi Karkkilassa

Kaavoitusprosessi Karkkilassa


Kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman osa II: Kaavoitusjärjestelmä ja osallistuminen, päivitetään tarpeen mukaan. Siellä kaikki olennainen.

Vireilletulo

Karkkilan kaupungissa kaavoitusta johtaa kaupunginhallitus, joka omasta, valtuuston tai maanomistajan aloitteesta tekee päätöksen kaavahankkeen vireilletulosta. Maanomistaja tai -haltija, joka haluaa hallussaan olevalle alueelle kaavamuutoksen voi hakea muutosta vapaamuotoisella, kirjallisella, Karkkilan kaupunginhallitukselle osoitetulla hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija sekä hallintaperuste alueeseen, alue jolle muutosta haetaan, millaista muutosta alueelle toivottaisiin sekä perustelut muutoksen tarpeelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulon jälkeen valmisteilla olevasta kaavasta laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan laadittavan kaavan tai -muutoksen tarkoitus, lähtökohdat sekä se, kuinka osalliset voivat saada tietoa ja vaikuttaa kaavoitusprosessiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy myös ilmi kaavan laatija yhteystietoineen, jolle voi halutessaan antaa myös suoraan palautetta koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Osallisella on mahdollisuus maankäyttö- ja rakennuslain 64 § perusteella, ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville, esittää alueelliselle Uudenmaan ELY-keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään koko kaavahankkeen ajan nähtävillä Karkkilan kaupungin verkkosivuilla. Tietoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa myös kaavoituspäälliköltä.

Vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedottaminen

Karkkilan kaupungin kaupunginhallitus ilmoittaa kaavahankkeen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistumisesta kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavahanke voi tulla vireille myös myös kaavoituskatsauksessa. Tavallisimpia tapoja tiedottamiselle ovat kuulutus Karkkilan kaupungin ilmoitustaululla ja www-sivuilla sekä kuulutus Karkkilassa ilmestyvissä paikallislehdissä. Maanomistajia ja muita osallisia voidaan, milloin katsotaan tarpeelliseksi informoida lisäksi kirjeitse. Tarvittaessa käytetään lisäksi muita tiedottamisen muotoja.

Kaavaluonnos

Karkkilan kaupungin tekninen lautakunta  valmistelee ja lähettää virkamiesvalmistelun pohjalta kaavaluonnoksen kaupunginhallitukselle nähtäville asetettavaksi niin, että osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavaluonnokseen ja esittää luonnoksesta mielipiteensä. Mielipiteen voi jättää joko kaavan laatijalle, kirjeitse Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Kaavan luonteesta riippuen käydään viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa ja pyydetään tarpeelliset viranomais- ja muut lausunnot. Merkitykseltään vähäisissä kaavoissa voidaan edetä suoraan kaavaehdotusvaiheeseen.


Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen, saatujen mielipiteiden, neuvotteluiden sekä lausuntojen pohjalta laaditaan edelleen kaavoituspäällikön valmisteluna kaavaehdotus teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä ja että kaupunginhallitus asettaa hyväksymänsä kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen tekninen lautakunta tarvittaessa kehittää kaavaehdotusta ja esittää kaavan Karkkilan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkitykseltään vähäisemmät kaavat hyväksytään suoraan kaupunginhallituksen vahvistamispäätöksellä.

Osallisilla on mahdollista esittää kaavaehdotuksesta sen esilläoloaikana muistutus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava Karkkilan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Muistutus tulee jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Kaavan hyväksyminen ja lainvoima

Kaavaehdotuksen kaavaksi hyväksyy pääsääntöisesti Karkkilan kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunginhallituksen esityksestä lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä kaavoja, jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätös kuulutetaan ja kaavan hyväksymisestä alkaa 30 päivän muutoksenhaku(valitus)aika. Valitusaikana kunnan jäsenillä, asianosaisilla sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä mainituilla viranomaisilla ja yhteisöillä yms. on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaava saa lainvoiman valitusajan umpeuduttua ilman siitä jätettyä muutoksenhakuvaadetta, taikka hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen Karkkilan kaupungin julkisella kuulutuksella.

Ranta-asemakaavaa koskevia poikkeussäännöksiä

Ranta-asemakaava on luonteeltaan maanomistajan omistamalleen ranta-alueelle laatima suunnitelma maankäytön järjestämiseksi. Maanomistaja huolehtii ja vastaa omaan lukuunsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Laaditut aineistot on toimitettava Karkkilan kaupungille, jotta kaupunki voi esittää suunnitelmaa koskevia huomautuksia tai ehdotuksia. Maanomistaja laadituttaa myös kaavaluonnoksen ja ehdotuksen omaan lukuunsa, jotka toimitetaan Karkkilan kaupungille hyväksymiskäsittelyyn.

Maankäyttösopimukset kaavoituksessa

Kun kaava tulee muutettavaksi maanomistajan aloitteesta Karkkilan kaupunki edellyttää näissä 2. asteen kaavamuutoksissa maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen solmimista kaavahankealueen maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimuksella voidaan sopia mm. rakennusoikeuksien arvosta, kunnallistekniikan toteutusvastuuseen, kaavoihin liittyvistä alueluovutuksista sekä maanomistajan osallistumisesta kaavan laadinnasta ja toteutuksesta syntyviin kustannuksiin. Maankäyttösopimuksella ei voida maankäyttö- ja rakennuslain 91 b § perusteella sopia kaavan sisällöstä ja sopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.


Sivua päivitetty 12.2.2021/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi