Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Asemakaavoitus

Asemakaavoitus

 

Asemakaavoilla ohjataan kaupungin rakentumista ja niissä määritellään muun muassa alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisen sijoittuminen, koko ja tyyppi, suojelutarpeet sekä katu- ja viheralueet.  Asemakaava voi koskea kokonaista kaupunginosaa tai muuta laajempaa aluetta tai yksittäisiä tontteja. Karkkilassa asemakaavat valmistelee kaupunkikehityksen toimiala.


Kaavoitusprosessi

Aloitusvaihe

Kaavan valmistelu käynnistetään kaupungin tai yksityisen tahon aloitteesta. Kaavoituksen vireilletulosta ilmoitetaan kuuluttamalla kaupungin ilmoitustaululla, verkkosivulla, paikallislehdissä tai kaavoituskatsauksessa. Kaavahankkeen osallisille ilmoitetaan tarpeen mukaan asiasta lisäksi kirjeellä. Osallisia ovat kaava-alueen maanomistajat ja -haltijat, kaava-alueen rajanaapurit sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Vireilletulon yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää tietoa kaavan sisällöstä, tavoitteista, vaikutuksista ja vaikutusten arvioinnista, osallisista, tiedottamisesta sekä osallistumisen mahdollisuuksista ja -tavoista. Asiakirjaa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön edetessä.

Kaupunginhallitus päättää kaavan vireilletulosta ja asettaa OAS:n nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Osalliset voivat antaa suullisen tai kirjallisen mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen nähtävilläolon aikana.

Luonnosvaihe

Karkkilan kaupungin tekninen lautakunta valmistelee ja lähettää virkamiesvalmistelun pohjalta kaavaluonnoksen kaupunginhallitukselle nähtäville asetettavaksi niin, että osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavaluonnokseen ja esittää luonnoksesta mielipiteensä. Mielipiteen voi jättää joko kaavan laatijalle, kirjeitse Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Kaavan luonteesta riippuen käydään viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa ja pyydetään tarpeelliset viranomais- ja muut lausunnot. Merkitykseltään vähäisissä kaavoissa voidaan edetä suoraan kaavaehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen, saatujen mielipiteiden, neuvotteluiden sekä lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä ja että kaupunginhallitus asettaa hyväksymänsä kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 § mukaisesti 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville. Ehdotusvaiheen kuulemisen jälkeen tekninen lautakunta tarvittaessa kehittää kaavaehdotusta ja esittää kaavan Karkkilan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkitykseltään vähäisemmät kaavat hyväksytään suoraan kaupunginhallituksen vahvistamispäätöksellä.

Osallisilla on mahdollista esittää kaavaehdotuksesta sen esilläoloaikana muistutus. Muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava Karkkilan kaupungin perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Muistutus tulee jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle tai viraston aukioloaikoina Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveriin.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotuksen kaavaksi hyväksyy pääsääntöisesti Karkkilan kaupunginvaltuusto Karkkilan kaupunginhallituksen esityksestä lukuun ottamatta merkitykseltään vähäisiä kaavoja, jotka hyväksyy kaupunginhallitus. Kaavan hyväksymispäätös kuulutetaan ja kaavan hyväksymisestä alkaa 30 päivän muutoksenhaku(valitus)aika. Valitusaikana kunnan jäsenillä, asianosaisilla sekä Maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:ssä mainituilla viranomaisilla ja yhteisöillä yms. on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo

Kaava saa lainvoiman, jos siitä ei valiteta tai kun valitukset on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämän jälkeen kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi.


Kaavamuutoshakemus

Maanomistaja tai -haltija, joka haluaa hallussaan olevalle alueelle kaavamuutoksen voi hakea muutosta Karkkilan kaupunginhallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Ennen hakemuksen jättämistä tulee olla yhteydessä kaavoitukseen muutoksen mahdollisuuksien ja kaavoituksen aikataulun tarkastelemiseksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakija sekä hallintaperuste alueeseen, alue jolle muutosta haetaan, millaista muutosta alueelle toivottaisiin sekä perustelut muutoksen tarpeelle. 

Hakemuksen mukaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

  • Selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja, jos lainhuuto on vireillä tai kaupan tekemisestä on alle 6 kuukautta).
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja, mikäli hakijana on As Oy tai KOY. Yhtiökokouksen tulee päättää asemakaavamuutoksen hakemisesta.
  • Kaupparekisteriote, mikäli hakijana on yhtiö. Asiakirja osoittaa, kenellä on yhtiön puolesta allekirjoitusoikeus.
  • Valtakirja, mikäli hakemuksen allekirjoittaa muu kuin hakija. Valtakirjassa tulee olla kiinteistön kaikkien omistajien/haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset. Valtakirjasta tulee selvitä kaikki toimenpiteet, joihin valtuutetulla on oikeus.

Kaavoituksen maksut

Kaavoituksen asiakaspalvelumaksut on määritelty kaavoitustaksassa. Katso tarvitsemasi maksut alla olevasta kaavoitustaksalinkistä. Hinnoiteltuja palveluja ovat esimerkiksi kaavamuutokset, poikkeusluvat, suunnittelutarveratkaisut, naapurien kuulemiset kaupungin toimesta tai tarvitsemasi asiantuntijapalvelut kuten kantatilalaskelmat.

Karkkilan kaupungin tekninen lautakunta on päätöksellään 7.10.2020 §46 hyväksynyt tarkastetun kaavoitustaksan, joka astuu voimaan 1.1.2021.

Kaavoitustaksa 2021


Maankäyttösopimukset kaavoituksessa

Kun kaava tulee muutettavaksi maanomistajan aloitteesta Karkkilan kaupunki edellyttää näissä 2. asteen kaavamuutoksissa maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen solmimista kaavahankealueen maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimuksella voidaan sopia mm. rakennusoikeuksien arvosta, kunnallistekniikan toteutusvastuuseen, kaavoihin liittyvistä alueluovutuksista sekä maanomistajan osallistumisesta kaavan laadinnasta ja toteutuksesta syntyviin kustannuksiin. Maankäyttösopimuksella ei voida maankäyttö- ja rakennuslain 91 b § perusteella sopia kaavan sisällöstä ja sopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä.

Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa.


Ranta-asemakaavoitus

Ranta-asemakaava on luonteeltaan maanomistajan omistamalleen ranta-alueelle laatima suunnitelma maankäytön järjestämiseksi. Maanomistaja huolehtii ja vastaa omaan lukuunsa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Laaditut aineistot on toimitettava Karkkilan kaupungille, jotta kaupunki voi esittää suunnitelmaa koskevia huomautuksia tai ehdotuksia. Maanomistaja laadituttaa myös kaavaluonnoksen ja ehdotuksen omaan lukuunsa, jotka toimitetaan Karkkilan kaupungille hyväksymiskäsittelyyn.Sivua päivitetty 25.7.2023/mn

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi