Valikko Etsi
Asuminen / Yksityistiet

Teknisen lautakunnan kunnossapitoavustukset

Karkkilan kaupunki jakaa vuosittain määrärahojensa puitteissa järjestäytyneille tiekunnille kunnossapitoavustusta. Avustusperusteet on vahvistettu teknisen lautakunnan päätöksellä 10.4.2013 § 39. Avustusperusteet vahvistetaan vaalikaudeksi. Avustuksen suuruus määräytyy tienpidon keskimääräisen kilometrikustannuksen, kunnossapitoluokan avustusprosentin sekä hoidettavan tien pituuden tulon perusteella. Mikäli tien todelliset kunnossapidon kilometrikustannukset jäävät alle kaikkien avustusta hakeneiden teiden keskimääräisen kustannustason, niin tällöin käytetään todellisia kilometrikustannuksia.

Voimassa olevat kunnossapitoavustusten tieluokat ja avustusprosentit:
- I-luokan tiet 60 %
- II-luokan tiet 45 %
- III-luokan tiet 30 %

Kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain tekniselle lautakunnalle osoitetulla kunnossapitoavustushakemuksella. Teknisen lautakunnan hyväksymät kunnossapitoavustukset maksetaan päätösten lainvoimaisuuden jälkeen kesäkuun loppuun mennessä.

Kunnossapitoavustushakemus


Valtionavustusten hakeminen

Avustusta yksityisen tien parantamiseen voi hakea ympäri vuoden Pirkanmaan ELY-keskuksesta, joka myös vastaanottaa sen. Valtion yksityisteiden perusparantamisesta löytyy lisätietoa osoitteesta
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset 


Vt. mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg
044 767 4897
Kaupunkikehityksen toimiala


Perusparannusavustukset

Karkkilan kaupunki avustaa järjestäytyneiden tiekuntien perusparannushankkeita teknisen lautakunnan päätöksen 10.4.2013 § 39 mukaisin perustein. Tiekunnan hallinnoiman tien peruskorjaukselle tulee olla myönnettynä valtion perusparantamisen avustamispäätös. Vapaamuotoisia avustushakemuksia toi jättää Karkkilan kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitettuna ympäri vuoden. Avustukset käsitellään tähän erikseen vuosittain varattavasta ja tarpeiden mukaan määräytyvästä talousarvion kunnossapitoavustusten osuudesta. Teknisen lautakunnan toimitusjaoston puheenjohtaja ja sihteeri tekevät tarpeen vaatiessa po. teille katselmuksen ennen perusparannusavustuksen myöntämispäätöstä.

Lisätietoja antaa
Vt. mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg jani.hallenberg@karkkila.fi 


Yksityistiet 1.1.2019 jälkeen

Uusi Yksityistielaki (560/2018) korvaa vanhan Lain yksityisistä teistä (358/1962) 1.1.2019.

Tielautakunnat lakkaavat

Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Tielautakunnat eivät kuitenkaan ota enää uusia yksityistielain mukaisia tehtäviä. Vuoden 2019 aikana saatetaan loppuun keskeneräisiä yksityistieasioita. Vuoden lopussa vielä kesken olevat asiat siirretään Maanmittauslaitokseen loppuunsaatettaviksi.

Tielautakunnille aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät siirtyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Lisäksi tiekuntien päätösvaltaa on laajennettu.

Yksityistietoimitusten suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos. Jos kunta toimii jollain alueella kiinteistörekisterinpitäjänä ja yksityistie sijoittuu kokonaan asemakaava-alueelle, yksityistietoimituksen suorittamisesta vastaa kunta.


Toimituskäsittely monipuolistuu

Yksityistietoimituksessa perustetaan uusi tarpeellinen tieoikeus ja olosuhteiden muuttuessa siirretään tai lakkautetaan vanha tieoikeus. Yksityistien yhteyteen voidaan perustaa myös oikeus venevalkamaa ja laituria, puutavaran varastoaluetta tai paikoitusaluetta varten. Tieoikeuksia koskevien päätösten lisäksi yksityistietoimituksissa tullaan uuden lain perusteella käsittelemään entistä enemmän tien pitoon, kustannuksiin ja korvauksiin liittyviä kysymyksiä. Yksityistietoimituksessa käsiteltävistä asioista on tarkemmin yksityistielain 6 luvussa. Toimituspäätökseen voi hakea muutosta maaoikeudelta. Yksityistietoimitusta voi hakea tietä käyttävän kiinteistön omistaja, osaomistaja tai sellainen, joka tarvitsee tietä. Myös kunta voi hakea tietoimitusta.

Mikäli yksittäisen tieoikeuden haltija päättää luopua tarpeettomasta tieoikeudestaan, hän voi tehdä siitä ilmoituksen Maanmittauslaitokselle, jossa kiinteistörekisterinpitäjä poistaa tieoikeuden. Mikäli tieosakkaat ovat tehneet sopimuksen tiekunnan perustamisesta, lakkauttamisesta, tiekuntien yhdistämisestä tai jakamisesta, sopimus voidaan toteuttaa ja merkitä kiinteistötietojärjestelmään kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.


Tiekunnan mahdollisuudet tienhoidon järjestämiseksi lisääntyvät

Tiekunnan mahdollisuus järjestellä yksityistien hallinto tiekunnassa paranee.
Tiekunnan osakkaat voivat perustaa tiekunnan tiehen, johon on perustettu jo kiinteistökohtainen tieoikeus. Olemassa olevaan tiekuntaan voidaan sopimuksesta liittää uusi tien osa, tiekunnat voivat päättää yhdistää tiekuntia. Tiekunta voi päättää jakaa tiekunnan useammaksi tai lakkauttaa tiekunnan tiestä osan. Tiekunta voi hyväksyä tiekuntaa koskevat säännöt. Astuakseen voimaan em. päätökset on merkittävä kiinteistötietojärjestelmään. Merkinnät tekee ilmoituksen perusteella Maanmittauslaitos. Samalla Maanmittauslaitos arkistoi tarpeelliset päätökset Maanmittauslaitoksen arkistoon.

Kuten aiemminkin, tiekunta voi ottaa uusia osakkaita tiekuntaan. Tiekunnan hoitoelimenä voi olla toimitsija tai hoitokunta. Tien osakkaat voivat luovuttaa tiekunnan tehtävät tai pelkästään tienpidon myös ulkopuolisen toimijan hoidettavaksi.

Tiekunnan päätökseen voi hakea oikaisua tiekunnassa sekä muutosta moitekanteella käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä toimii maaoikeus. Lisäksi on mahdollista hakea yksityistietoimitusta.


Muiden viranomaisten rooli

Rakennusvalvontaviranomaiselle tulee uusia tehtäviä, jotka liittyvät rakennuksen, rakennelman tai kasvillisuuden poistamiseen tiealueen ulkopuolelta.

Kunta voi edelleen harkintansa mukaan avustaa tiekuntia. Valtion avustuksista päättää elinkeino -, liikenne- ja ympäristövirasto (ELY). Avustuksen kohteena olevalla tiellä tulee sallia myös muiden kuin tieosakkaiden liikenne.


Rekisterit

Lainvoimaiset tieoikeudet ja päätökset tiekunnista merkitään kiinteistörekisteriin, kiinteistörekisterikartalle ja yksityistierekisteriin, jotka ovat osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen: info@digiroad.fi. sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.


Asiakaspalvelu

Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa. Viranomaisneuvonta on maksutonta. Aikaa vievät selvittelytyöt ovat maksullista palvelua.

Tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, yhteystiedot:
• MML:n asiakaspalvelu (valtakunnallinen) puh. +358 29530 1110 /+358 29530 1120 (svenska)
• asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
• kundservice@lantmateriverket.fi

Yksityistietä koskevat toimitushakemukset toimitetaan jollain seuraavista yhteystiedoista:
• sähköpostitse toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi
• Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt)
• postitse Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere

Tiekuntien päätökset uusista vastuuhenkilöistä sekä tiekunnan päätös tiekunnan perustamisesta, tiekunnan tien uudesta ulottuvuudesta sekä säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista:
• Maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta web-lomakkeella https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
• Sähköisesti osoitteella: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
• Postitse osoitteella Muut hakemukset, PL 1007, 00521 Helsinki


 Sivua päivitetty 1.6.21/aj


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583