Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Haja-asutusalueelle rakentaminen

Haja-asutusalueelle rakentaminen

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle edellyttää ennen rakennusluvan myöntämistä lupaharkintaa. Lisätietoja luvan tarpeesta ja edellytyksistä suunnittelutarveratkaisualueilla ja rantavyöhykkeillä saa kaavoituspäälliköltä ja muulla haja-asutusalueella rakennustarkastajalta.

Lupaharkinnassa tutkitaan:
- Onko rakennuspaikalla kantatilan rakennusoikeutta?
- Onko kiinteistön rannalla jäljellä muunnellun rantaviivaperiaatteen mukaisia rakennuspaikkoja?
- Onko haettu käyttötarkoitus yleispiirteisemmän kaavan mukainen?
- Täyttääkö rakennuspaikka OYK2014:n tai rakennusjärjestyksen rakennuspaikalle asettamat vaatimukset?
- Saako rakennuspaikalle liittymän yleiselle tielle?
- Onko rakentamisella Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 171 § tai 137 §) mukaisia edellytyksiä?


Haja-asutusalue

Haja-asutusalueella rakennusluvan myöntää rakennustarkastaja suoraan kantatilalaskelman ja rakennusjärjestyksen perusteella.


Rantapoikkeuslupa

Ranta-alueilla, joissa ei ole ranta-asemakaavaa, edellytetään rantapoikkeuslupa silloin, kun laajennetaan, rakennetaan uutta tai korvaavaa asuinrakennusta. Vähäiset laajennukset ja talousrakennusten luvat myöntää rakennustarkastaja rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti. Jos rakennusjärjestyksen määräyksistä on tarve poiketa, tarvitaan rantapoikkeuslupa. Rantapoikkeuslupa tarvitaan myös ranta-asemakaava-alueella, jos on tarvetta poiketa asemakaavamääräyksistä.

Rantapoikkeusluvat myöntää kaupunginhallitus silloin, kun kysymys on rakentamattomasta rakennuspaikasta. Valitusaika on 30 päivää. 


Suunnittelutarvealue

Suunnittelutarvealuetta on koko Karkkilan keskustaajaman- ja kaakkoisosan osayleiskaava (10.4.2014) sekä rakennusjärjestyksessä 2018 osoitettu alue. Suunnittelutarveratkaisussa tutkitaan ns. kantatilamitoituksen lisäksi rakennuspaikan ympäristölliset ja maankäytölliset edellytykset. Kantatilalaskelman / emätilalaskelman mitoitusperiaatteet löytyvät Karkkilan Maapoliittisesta ohjelmasta. 

Suunnittelutarveratkaisuissa rakentamisen kriteerit tulevat OYK2014:n määräyksistä kyläasutuksen AT-1 ja maatalouden tilakeskusten AM-alueilla. Muissa suunnittelutarveratkaisukohteissa rakentamisen kriteerit tulevat rakennusjärjestyksestä (29 §). 

Suunnittelutarveratkaisut myöntää kaavoituspäällikkö. Valitusaika on 14 päivää.


Lupaprosessi

Rantapoikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen lupakäsittelyyn on syytä varata aikaa 3-6 kk. Hyvin valmistellut hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Rantapoikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu ovatvoimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana.

Kiinteistökaupassa on turvallista tehdä esisopimus ja lopullinen kauppa vasta, kun rakennuspaikka on varmistunut.


Hakemukset

Paperisia hakemuskaavakkeita saa Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnasta, Valtatie 26 D (PL 50), 03600 (03601) Karkkila, puh. 09 4258 3743 

Hakemuksen palautusosoitteet:
Karkkilan kaupunki, kaavoitus, PL 50, 03601 Karkkila
kirjaamo@karkkila.fi 

Hakemuksen liitteet:

Karttapaketti
- Ote peruskartasta 1:10 000
- Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
- Lainhuutotodistus
- Kiinteistörekisteriote (korkeintaan 3 kk vanha)
- Rajanaapurien tiedot
Karttapaketti on tilattavissa mittaustoimistosta (hinta noin 90 €)
Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Jani Hallenberg 044 7674 897, toimitusinsinööri Nina Kallio 09 4258 3732.

Asemapiirrokset: 1 paperikappale tai pdf-liite 
1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksen on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi: - rajanaapurit - rakennuspaikan koko ja rajojen pituudet - säilytettävien ja purettavien rakennusten paikat, koot/m2 ja kerroskorkeus - rakennettavien rakennusten paikat, koot/m2, kerroskorkeus, etäisyydet rajoihin, rantaan ja muihin rakennuksiin - rakennuspaikan tieliittymä - kunnallistekninen ratkaisu

Muut asiaa havainnollistavat selvitykset
Hakija voi esittää piirustuksia, valokuvia, ympäristöselvityksiä tai muita tarpeellisiksi katsomiaan liitteitä.

Naapurien kuulemiset
Selvitykset rajanaapurien kuulemisesta hakemuskaavakkeessa olevien ohjeiden mukaan (viereiset, vastapäätä ja vinottain olevat naapurit). Naapurit voidaan kuulla myös kaupungin toimesta á 60 €/kpl. Tämä tulee pyytää hakemuksessa.


Sivua päivitetty 25.7.2023/mn


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi