Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Muut luvat

Toimenpidelupahakemus

 

Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Karkkilan rakennusjärjestyksessä on taulukkomuodossa esitetty toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn vaatimat hankkeet. RAKENNUSJARJESTYS (Linkki avaa PDF – tiedoston.) 

 

Toimenpideluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

 · Toimenpidelupahakemus (sama kuin rakennuslupahakemus)
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Toimenpidelupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Pääpiirustukset (kolmena sarjana)
Pätevän suunnittelijan laatimat, ympäristöministeriön määräysten mukaiset kolmena (3) arkistokelpoisena sarjana sidottuna seläkkein.

· Suppea liite- ja karttapaketti (mittaustoimistolta, katso kohta karttojen tilaaminen)

· Selvitys naapureiden kuulemisesta

· Rakennushankeilmoitukset
RH 1, väestörekisterikeskuksen tilastolomake, jokaisesta erillisestä rakennuksesta
RH 2, asuinhuoneiston-tilastolomake, mikäli rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto
Rakennushankeilmoituksessa on oltava rakennuksen omistajien henkilötunnukset / Y-tunnus.

· Ulkoväriselvitys

· Jätevesien käsittelysuunnitelma tai selvitys jätevesien johtamisesta (haja- asutusalueella).
Esitetään, jos rakennetaan oma viemärijärjestelmä.

Muut mahdolliset liitteet:

· Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

· Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija

· Kaupparekisteriote

 

Ilmoitus

Ilmoitusmenettely on kevyempi kuin lupakäsittelyt ja rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä. Hyväksytystä ilmoituksesta ei tehdä päätöstä. Ilmoituksen rekisteröinnistä laskutetaan Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. 

 Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

 · Ilmoituslomake (sama kuin rakennuslupahakemus)
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Ilmoituksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

· Pääpiirustukset (kahtena sarjana)

· Asemapiirustus ja tarvittaessa selvitys rakennushankkeista, esim. rakennelman tai julkisivun luonnoksia, esitteitä, piirustuksia tai valokuvia

Muut mahdolliset liitteet:

· Rakennushankeilmoitukset
RH 1, väestörekisterikeskuksen tilastolomake, jokaisesta erillisestä rakennuksesta
Rakennushankeilmoituksessa on oltava rakennuksen omistajien henkilötunnukset / Y-tunnus.

· Ulkoväriselvitys

· Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija

· Kaupparekisteriote

 

Maisematyölupahakemus

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus) asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään eikä alueella, jolla on voimassa MRL:n 53 §:ssä tarkoitettu kielto asemaakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutukseltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Lupa ei myöskään ole tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.
Erillinen maisematyölupa voi olla tarpeen, kun varsinaista rakentamista valmisteleviin töihin ryhdytään ennen kuin rakennuslupa on myönnetty.

Maisematyöluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

 · Maisematyölupahakemus (sama kuin rakennuslupahakemus)
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Maisematyölupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Selvitys rakennuspaikan hallinnasta,
joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

· Pääpiirustukset (kahtena sarjana)
Asemapiirros

· Selvitys työn laajuudesta, esim. kaadettujen puiden määrä ja sijainti, maarakennustyön alue ja maamassojen tilavuus. 

Muut mahdolliset liitteet:
· Selvitys naapureiden kuulemisesta

· Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija

· Kaupparekisteriote

 

Purkamislupahakemus tai -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.
 
Purkamisluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:
 
· Purkamislupahakemus (sama kuin rakennuslupahakemus)
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Purkamislupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Selvitys rakennuspaikan hallinnasta,

· joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.

· Pääpiirustukset (kahtena sarjana)
Asemapiirustus

· Rakennushankeilmoitukset
RK-9, purkamisilmoituslomake, mikäli rakennuspaikalta puretaan rakennuksia
Rakennushankeilmoituksessa on oltava rakennuksen omistajien henkilötunnukset / Y-tunnus.

· Selvitys purkutyön järjestämisestä (vapaamuotoinen)

· Selvitys purkutyössä muodostuvan rakennusjätteen käsittelystä (kaavake saa rakennusvalvonnasta)
 
Muut mahdolliset liitteet:
· Valtakirja, jos hakemuksen allekirjoittajana muu kuin hakija

· Kaupparekisteriote

 

Rakennusluvan jatkoaikahakemus

Rakennusluvan voimassaoloaikaa voi rakennusvalvontaviranomainen jatkaa aloittamista varten kahdella vuodella ja rakennustöiden loppuunsaattamista varten korkeintaan kolme vuotta kerrallaan. (Näin voidaan menetellä vain siinä tapauksessa että, rakentamisen tai toimenpiteen oikeudelliset edellytykset ovat edelleen olemassa).

Jatkoluvan hakemiseen tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

· Jatkolupahakemus (sama kuin rakennuslupahakemus)
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna. Jatkolupahakemuksen allekirjoittaa se henkilö tai ne henkilöt, joilla on tontin omistus- tai hallintaoikeus. Hakemuksen voi allekirjoittaa myös hakijan valtakirjalla valtuuttama henkilö.

· Selvitys rakennuspaikan hallinnasta,
joko lainhuutotodistus (enintään 3 kk vanha), jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta.


Sivu päivitetty 19.9.2022/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi