Valikko Etsi
Karkkila / Strategiat ja ohjelmat

Karkkilan kaupungin strategia

Karkkilan kaupungin strategia vuosille 2018 - 2022 


Strategian sisällön löydät tiivistettynä oheisesta esitteestä. Esitteen paperiversion voit noutaa Karkkilan kaupungintalolta kaupungin Palvelupiste Serveristä, Valtatie 26 D, 17.8.2018 alkaen.

Karkkilan kaupungin strategia vuosille 2018 - 2022 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.12.2017 (§ 130).


Ohessa lyhennelmä uudesta strategiasta:
Sivistyskaupunki Karkkila
strategia 2018 – 2022
 

Karkkila on kansainvälisesti kiinnostava ja vetovoimainen erityisesti metalliteollisuuden ja biotekniikan osaamisen innovaatioympäristö. Kärkialat luovat ympärilleen omaa toimintaansa tukevaa muuta yrittäjyyttä ja alihankintaverkostoja. Kärkialojen kehittymisen ohella tärkeää on myös elinkeinorakenteen monipuolisuus ja uusien kasvualojen, mm. matkailun nousu. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Karkkilaan.

Asukasmäärän kasvu on kaupungin ensisijainen tavoite. Kasvua tavoitellaan tilanteessa, jossa asumisen preferenssit ja toiveet ovat murroksessa. Kaupungin tehtävä on luoda edellytyksiä uusille menestystarinoille ja myönteisen mielikuvan ja maineen kasvattaminen eri toimenpitein onkin keskeinen tavoite. Myös monimuotoisella rakentamisella ja edistämällä kohtuuhintaista asumista Karkkila kasvaa kestävästi.

Suomi on monella tapaa murroksessa. Suomessa tehdään historian suurinta julkisen sektorin hallinnon ja palvelutuotannon uudistusta. Sen myötä kuntien rooli muuttuu merkittävästi ja niistä tulee yhä enemmän palveluita sinänsä tai asukkaidensa käyttöliittymiä palveluihin ja osallistumiseen. Karkkila profiloituu toiminnallaan ja asennoitumisellaan sivistyskaupungiksi.

Karkkilan kaupunki on verkostoituva kunta, joka etsii keinot selviytyä arjen haasteista. Keinoja ovat esim. syvempi yhteistyö kolmannen ja neljännen sektorin kanssa, kokeilut, vaihtoehtoiset tavat toimia, erottautuminen, rohkea asemoituminen osana Suomen vahvimmin kasvavaa aluetta, rohkeat päätökset, vastuullisuus ja aito yhdessä tekeminen. Olennaisinta on kuitenkin ymmärtää muutosten suuruus ja vääjäämättömyys ja todeta, että Karkkilassa on lupa ajatella eri tavalla.

Karkkila  - yhdessä askeleen korkeammalla

Visio kertoo tahtotilasta, johon pyritään: Karkkila haluaa kehittää palvelujaan yhteisöllisesti askeleen verran muita korkeammalle tasolle. Onhan Karkkilassa myös Uudenmaan läänin korkein maastonkohta.Neljä näkökulmaa

Tulevaisuuden
kaupungin tärkeimmiksi rooleiksi jäävät hyvinvointi- ja elinvoimaroolit. Näiden tarpeisiin voidaan osittain vastata vapaa-ajan ja kulttuurin palveluilla, joilla on jatkossa entistä suurempi merkitys. Asukkaat saavat oikea-aikaista tukea omissa elämäntilanteissaan palveluohjauksen ja neuvonnan kautta.

Tulevaisuutta lähestytään neljästä kehitettävästä näkökulmasta: elinvoima, asuminen, hyvinvointi ja osallisuus. Niille asetetuilla tavoitteilla myös tasapainotetaan kaupungin taloutta.

 

Hyvinvointi

Kaupunki korostaa asukkaidensa ja henkilöstönsä hyvinvointia. Hyvinvoinnin perusta ovat laadukkaat ja monipuoliset palvelut siten, että kaikki tarvittava on saatavilla. Uutena avauksena kaupunkiin luodaan etätyömahdollisuuksia niin satunnaiseen kuin pitempiaikaiseenkin käyttöön.

 

Elinvoima
Kaupunki rohkaisee osallistumaan yhteisten asioiden edistämiseen, oman ympäristönsä kohentamiseen ja palveluiden parantamiseen. Kaupungin tiedottamista tehostetaan ja etsitään tehokkaimmat kanavat viestiä kaupungin asioista. Kaupungin markkinointia monipuolistetaan ja siihen etsitään uusia tapoja.

 

 

 

 

Asuminen

Erilaisten asumismuotojen kehittämiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja tarjotaan mahdollisuuksia löytää myös asumiselle unelmakohteita Karkkilasta. Investoinnit tehdään harkiten ja kaupungin yleisilmettä kohennetaan karunkauniista miellyttävämmäksi.

 

Osallisuus
Osallisuus on arvostusta, tasavertaisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Osallisuus vahvistuu rohkaisemalla kokeilukulttuuriin ja jatkuvaan kehittämiseen. Palvelut ja toiminta järjestetään entistä enemmän yhteistyössä kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Kaupunki on jatkossa asukkaidensa käyttöliittymä.

 

 

Hyvinvoinnin
edellytyksenä ovat monipuoliset palvelut. Karkkilan kaupunki pyrkii edistämään myös muiden kuin kaupungin tarjoamien palvelujen pysymistä kaupungissa, houkuttelemaan uusia palveluntarjoajia Karkkilaan ja tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa palveluiden tuottamisessa. Karkkilalaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään. Tukea ja apua tarjotaan aina tarvittaessa. Itsenäinen Karkkila järjestää, tuottaa ja kehittää palveluja asukaslähtöisesti yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja huolehtii lähiympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa.

Elinvoimaisessa
Karkkilassa työpaikkojen määrä kasvaa. Uusien kasvualojen, kuten matkailun, kehittymistä tuetaan ja Karkkila houkuttelee uusia yrityksiä paikkakunnalle. Karkkilassa hyödynnetään monipuolisesti yksityisen yritystoiminnan ja kolmannen sektorin osaamista. Maahanmuuttajien kouluttautumista tuetaan ja kotoutumista sekä työllistymistä sujuvoitetaan. Karkkila haluaa myös olla digitaalisten palvelujen käytössä Länsi-Uudenmaan aktiivisin kunta. Kaupungin infrastruktuuri pidetään hyvällä tasolla. Korjausvelan jo tapahtunut merkittävä pieneneminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Vesi- ja viemäriverkon kuntoon panostetaan tulevina vuosina selvästi aiempaa enemmän. Maankäytön mahdollisuuksia tuetaan maanhankinnalla. Tulevaisuuden kannalta olennaista on ratkaista Asemanrannan maankäyttö, varmistaa edellytykset keskusta-asumisen lisäämiselle sekä löytää ratkaisuja yritystonttitarjonnan ylläpitämiseksi.

Asumisen
vetovoimatekijöitä ovat myös arvotontit, joiden suunnitelmallisella muodostamisella ja luovuttamisella voidaan houkutella uusia asukkaita. Arvotonttiin kuuluu esimerkiksi omaa rantaa, hyvä järvinäköala tai muuten poikkeuksellinen sijainti. Elämisen vaivattomuus on nykyisin monen arvostuksissa korkealla; tiivistä asumista lähellä laadukkaita yksityisiä ja julkisia palveluita. Nykyisestä tiiviistä taajamarakenteestaan huolimatta Karkkilankin tulee kyetä tarjoamaan lisää asumismahdollisuuksia kaupungin keskustassa tai sen liepeillä kerrostaloista pientaloihin ja vuokra-asumisesta omistusasumiseen. Samaan aikaan tulee ylläpitää käypää perinteistä omakotitonttivarantoa.

Osallisuuden
tunne syntyy, kun ihminen on osallisena jossain yhteisössä. Osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena, luottamuksena ja mahdollisuutena vaikuttaa omassa yhteisössä. Osallisena oleminen tarkoittaa jokaisen mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. Karkkilassa osallisuus on mm. aktiivista toimeliaisuutta, yhteisöllisyyttä, yrittämistä, vaikuttamista päätöksentekoon ja palveluihin, osallistumista palveluiden tuottamiseen, osallistumista toiminnan järjestämiseen sekä aktiivista osallistumista kaupungissa järjestettäviin tapahtumiin ja harrastustoimintoihin.
Kaupunki ottaa käyttöön kokeilukulttuurin ja kannustaa henkilöstöä kokeiluihin ja toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen. Asukkaiden tietoisuutta vaikuttamismahdollisuuksista kasvatetaan ja luodaan Karkkilaan osallistumismalli.

Sivistyskaupungin lapset ja nuoret

Sivistystoimeen laaditaan sivistyspoliittinen ohjelma. Karkkilan varhaiskasvatus on laadukasta ja palveluiden osallistumisaste nousee.  Palveluverkkoa tarkastellaan lapsimääräennusteisiin nähden sopivaksi. Varhaiskasvatuksen pedagogista johtamista ja TVT-osaamista vahvistetaan. Lapsiperheet saavat tukea vanhemmuuteen oman varhaiskasvatushenkilöstön ja verkostoyhteistyön kautta. Lasten ja nuorten harrastamisen tueksi luodaan elämyspolku. Ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta parannetaan ja tuetaan erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta.

Karkkilan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kouluverkko on kattava ja rakennukset ovat terveet tehtyjen saneerausten ja laajennusten ansiosta ja ne pidetään hyvässä kunnossa. Karkkilassa on loistavat mahdollisuudet toiminnan sisällölliseen kehittämiseen.  Kaupunki resursoi lasten yksilölliseen oppimiseen ja erilaisten vaikeuksien ennalta ehkäisevään toimintaan. Yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen etsitään keinoja ja tuetaan mahdollisuuksia osallisuuden kokemiseen. Päätöksenteossa huomioidaan lapsivaikutukset sekä asukkaitten toiveet ja aloitteet.


Aikuiset ja ikäihmiset

Karkkilan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti. Kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikille riittävästi mahdollisuuksia ja tiloja kokoontumiseen ja harrastamiseen. Nuoret saavat tukea opiskeluunsa ja vapaa-aikaansa. Karkkilassa on omaleimaista ja laajaa kulttuuritapahtumatarjontaa, jolla vahvistetaan kansainvälisyyttä, yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Rohkaisemalla asukkaitaan osallistumaan vapaa-aikatoimen palveluihin ja kulttuuritapahtumiin voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja ylläpitää sekä rakentaa uusia sosiaalisia suhteita. Vapaa-ajan toiminnot ja uudet harrastukset tuovat vastapainoa työelämän paineisiin ja kotona olevien arkeen sekä samalla voimaannuttavat uusiin haasteisiin. 
 

Sivua päivitetty 4.9.2019/bh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi