Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Lupamenettely

Luvan hakeminen

Karkkilan kaupunki käyttää rakentamisen neuvonnassa ja lupa-asioinnissa maksutonta Lupapiste.fi
Avautuu uuteen ikkunaan siirtyy toiselle verkkosivustolle
 -palvelua.

Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut hankkeessa tarvittavat ammattilaiset ja osapuolet yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Voit asioida palvelussa silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii, vuorokauden ympäri, paikasta riippumatta. Hakemuksen käsittely ja asiointi on sujuvampaa, kun asiakirjoja ja selvityksiä ei tarvitse erikseen kopioida ja toimittaa eri toimijoille. Riittää, kun viranomaisen pyytämät asiakirjat liittää Lupapiste.fi -palveluun.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. On erittäin tärkeää, että kaikki kiinteistön omistajat tunnistautuvat sähköisesti hakijoina. Sähköinen tunnistautuminen vastaa allekirjoitusta ja kaikkien omistajien tulee allekirjoittaa hakemus. Pelkkä hakijan tietojen lisääminen ei riitä. Palvelu on valtakunnallinen, selkeä ja helppokäyttöinen.

Jos et ole varma minkälainen lupa sinun tulee hakea, voit luoda lupapisteeseen neuvontapyynnön, joka voidaan muuttaa lupahakemukseksi.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella ja luomallasi salasanalla.

2. Hakemus tai kysely: valitse palvelusta hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset tekemään kyselyn hankkeeseesi liittyen tai luomaan lupahakemusta suoraan aiempien valintojesi pohjalta.

3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle "osapuolet" -välilehdeltä. Tarvitset tähän pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden ja hankkeen osapuolten sähköpostiosoitteet. Hankkeen osapuolet hyväksyvät sähköpostistaan kutsun ja heidät otetaan mukaan ko. hakemukseen. Toki myös pääsuunnittelija voi toimia valtuutettuna asiamiehenä.

4. Hankkeelle liittyvät tiedot ja dokumentit täytetään vaadittavilta osin ja tarvittaessa kysytään neuvoa viranomaiselta "keskustelu" -toiminnon kautta. Huomioithan, että lähtökohtaisesti hankkeen pääsuunnittelija hallinnoi vaadittavia dokumentteja ja viranomaisyhteistyötä. Näin hakemuksen käsittely on mahdollisimman sujuvaa.

5. Jätä hakemus viranomaiselle käsiteltäväksi "hakemuksen jättäminen" -välilehdeltä.

Alla on muutama ohje, joihin kannattaa tutustua ennen asioinnin aloittamista. Näin palvelun käyttö on mahdollisimman sujuvaa.

RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE

Rakennushankkeesi onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi tutustu ja ota huomioon seuraavat ohjeet. RAKENNUSJARJESTYS (Linkki avaa PDF – tiedoston.) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että sinun on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Sinulla on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Lisätietoja

 

Rakennuspaikka:

 

Varmista, että suunnittelemasi hanke on mahdollista toteuttaa rakennuspaikallesi. Siihen vaikuttaa mm. paikalla voimassa olevan asema- tai osayleiskaavan määräykset ja kaava-alueen ulkopuolella rakennusjärjestys sekä mahdolliset rakentamistapaohjeet. Jos hanke ei ole kaikilta osin kaavan tai rakennusjärjestyksen mukainen, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ja selvitä poikkeuksien hyväksymismahdollisuudet ja niiden vaatimat käsittelyprosessit.

 

Suunnittelun valmistelu:

 

Mieti ja kirjaa ylös hankkeesi tavoitteet. Ennen suunnittelun aloittamista ole yhteydessä rakennusvalvontatoimistoon ja selvitä hankkeeseesi liittyvät lupa-asiat sekä suunnittelijoille asetettavat kelpoisuusvaatimukset. Hyödynnä Lupapiste.fi – neuvonta- ja -asiointipalvelua koko hankkeen ajan.

 

Hanki asiansa osaava ja rakennushanketta vastaavan kelpoisuuden omaava pääsuunnittelija sekä tarvittavat erikoisalojen suunnittelijat ja varmista, että he sitoutuvat hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin. On tärkeää, että suunnitelmat laaditaan huolella ja asiantuntemuksella. Hyvillä suunnitelmilla luodaan perusta hankkeen onnistumiselle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Suunnitteluvaiheessa sidotaan myös suurin osa hankkeen kustannuksista. Toteutusvaiheessa niihin ei voi enää oleellisesti vaikuttaa. Tee suunnittelijoiden kanssa kirjalliset sopimukset, joissa on sovittu myös kohtuullisista palkkioista

 

Naapureiden kuuleminen

 

Riippumatta siitä, tiedotetaanko hankkeeseen liittyvät naapurit hankkeeseen ryhtyvän vai kunnan viranomaisten toimesta, tulee viranomaisen merkitä hankkeen kannalta oleelliset naapurit Lupapisteeseen. Viranomaisen laatima listaus kuultavista naapureista on nähtävillä hankkeen "Lausunnot"-välilehdellä.

Lausunnot-välilehti näkyy vasta kun hakemus on jätetty vireille

Naapurit voidaan kuulla joko hakijan tai kunnan toimesta sähköisesti Lupapisteen kautta lähettämällä naapurin sähköpostiin kuulemiskutsu. Naapuri pääsee antamaan kommenttinsa vahvan tunnistautumisen jälkeen. Tiedottaaksesi naapureita hankkeesta sähköisesti siirry ”Lausunnot”-välilehdelle. Aloita klikkaamalla ”Lähetä sähköpostikutsu” halutun naapurin kohdalla. Kirjoita aukeavaan ikkunaan naapurin sähköpostiosoite ja klikkaa ”Lähetä”. Ilmoitus kuulemisesta lähtee naapurin sähköpostiosoitteeseen. Naapurin sähköpostiin lähtevässä viestissä on linkki, jonka avaamalla naapuri pääsee näkemään hakemuksen perustiedot ja pääpiirustukset sekä antamaan kommenttinsa hankkeeseen liittyen. Naapurikuulemisen linkki on voimassa kaksi viikkoa.

Jos naapurilla ei ole huomautettavaa, tilana on ”Naapuri tiedotettu”. Jos naapurilla on huomautettavaa hankkeesta, näkyy tilana ”Naapurilla huomautettavaa”. Kommentti, sen antaja ja tarkka ajankohta näkyvät klikkaamalla oranssina näkyvää tilaa. Naapurin ilmoitettua kantansa asiasta muodostuu myös liite hakemuksen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle.

HUOM! Jos tiedotettava naapuri on asunto-osakeyhtiö, tiedotus tulisi tehdä hallituksen puheenjohtajalle, joka voi allekirjoitusoikeudellisena vahvistaa taloyhtiön kannan. Jos viesti lähetetään kohteen isännöitsijälle, voi isännöitsijä välittää viestin taloyhtiön hallituksen puheenjohtajalle.

HUOM! Jos haluat tiedottaa naapureita henkilökohtaisesti paperilomakkeella, tiedustele kuulemislomaketta asiointikuntasi rakennusvalvonnasta. Täytetyt lomakkeet voit liittää skannattuna ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle.

 


Aikataulu ja kustannukset:

Laadi yhdessä suunnittelijoiden kanssa hankkeelle realistinen aikataulu ja kustannusarvio. Varaa riittävästi aikaa myös suunnittelulle ja lupakäsittelyille. Huomioi tämä erityisesti, jos hankkeesi edellyttää poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan myöntämistä.

Suunnittelu:

Käy pääsuunnittelijan kanssa esittelemässä rakennustarkastajalle luonnosvaiheen suunnitelmia ja huomioi esille tulleet asiat jatkosuunnittelussa. Varsinkin uudisrakennushankkeissa suositellaan ennen suunnittelun aloittamista suunnittelun aloituspalaverin järjestämistä rakennustarkastajan, pääsuunnittelijan ja rakennuttajan kesken. 

Rakentamisen valmistelu:

Hae tarvittavat luvat hyvissä ajoin. Selvitä jo rakennuslupaa hakiessasi rakennusvalvonnasta menettelytavat, jos sinulla on tarve aloittaa valmistelevia töitä ennen luvan tulemista lainvoimaiseksi.

Hanki hyvä ja rakennushanketta vastaavan kelpoisuuden omaava vastaava työnjohtaja sekä tarvittavat erikoisalojen työnjohtajat. Varmista, että he sitoutuvat hankkeelle asetettuihin tavoitteisiin ja tutustuvat rakennuslupapäätöksessä määrättyihin lupaehtoihin. Tee työnjohtajien kanssa kirjalliset sopimukset, joissa on sovittu myös kohtuullisista palkkioista. Tee ilmoitukset työnjohtajista rakennusvalvontatoimistoon.

Huolehdi siitä, että rakennuslupaehdoissa edellytetyt erikoisalojen suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan ennen kyseisten työvaiheiden aloittamista. Kaikissa suunnitelmissa on oltava suunnittelijan allekirjoitus. Myös pääsuunnittelijan on kirjattava oma tarkastuksensa kaikkiin suunnitelmiin tai niitä koskeviin asiakirjaluetteloihin.

Rakentaminen:

Ennen rakentamisen aloittamista varmista, että rakennuslupa on lainvoimainen. Perehdy lupaehtoihin ja toimi niiden mukaisesti. Varmista tarkastusasiakirjan avulla, että vastaavat työnjohtajat hoitavat velvoitteensa. Varmista, että rakennuslupaehdoissa mainitut rakennusvalvonnan katselmukset tulevat ajallaan suoritetuiksi

Käyttöönotto:

Ennen tilojen käyttöönottoa varmista, että rakennusvalvonta on loppu- tai käyttöönottokatselmuksessa hyväksynyt tilat käyttöön otettaviksi.

 
Sivu päivitetty 6.2.2024/sf


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi