Valikko Etsi
Asuminen / Rakennusvalvonta / Suunnitelmat

Rakennussuunnitelmat

 

Ammattitaitoinen suunnittelu on oman kodin rakentamisprojektissa tärkeää. Hyvällä suunnittelulla kartoitetaan rakentajan tarpeet ja suunnittelun pohjalta tarpeet voidaan toteuttaa mahdollisimman hyvin kaavan sallimissa rajoissa. Rakennus- ja erityissuunnittelussa tulee käyttää työhön perehtyneitä ammattilaisia. Hyvä suunnittelu tuottaa rakentajalle myös taloudellisia etuja. Alustavat suunnitelmat rakennushankkeesta tulisi esittää rakennustarkastajalle ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista.

 

Suunnittelijat
Kaikkien suunnittelijoiden mukanaolo hankkeen alusta lähtien on rakentajan edun mukaista.
Rakennuksen suunnittelua varten tarvitaan ainakin seuraavat nimetyt henkilöt:
· Rakennussuunnittelija (arkkitehtisuunnittelija)
· Rakennesuunnittelija
· LVI-suunnittelija
· Sähkösuunnittelija

Rakennukselle on myös nimettävä pääsuunnittelija, jona yleensä toimii kohteen rakennussuunnittelija.
Hän vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta sekä siitä, että lupahakemus ja sen liitteet ovat kunnossa kun ne jätetään rakennusvalvontaan. Pää- ja rakennussuunnittelijan on oltava koulutukseltaan vähintään rakennusarkkitehti tai vastaavan talonrakennusalan tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on suunnittelukokemusta. Rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijalla sekä muilla erikoissuunnittelijoilla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus sekä kokemusta kyseisen alan tehtävistä. Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen suunnittelijan pätevyydeksi riittää rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus rakennussuunnittelusta.

 

Karttojen tilaaminen
Karkkilan kaupungin mittaustoimi on kehittänyt rakennussuunnittelua varten rakennusluvun liite-ja karttapaketin, jonka voitte tilata; mittaustoiminto@karkkila.fi

tai Rami Saloselta

puhelinnumero: 044 5535 326,

sähköpostiosoite: rami.salonen@karkkila.fi 

 

Karttapaketti kuuluu:

Asemakaava-alueella

· Asemakaavaote (ote alueella voimassaolevasta kaavasta tekstiliitteineen)
· Tonttikartta, täydennettynä vesi-, viemäri- ja katukorkeudet
· Lainhuutotodistus
· Kiinteistörekisteriote
· Naapurikiinteistöjen omistajat

Haja-asutusalueella

· Ote peruskartasta
· Ote rakennus- ja poikkeamislupien seurantakartasta
· Lainhuutotodistus
· Kiinteistörekisteriote
· Naapurikiinteistöjen omistajat

Toimenpidelupaa varten on tilattava suppea liite- ja karttapaketti.

 

Pääpiirustukset
Rakennuslupahakemuksen liitteeksi toimitetaan pääpiirrustukset. Pääpiirustuksien tulee olla pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 määräysten ja ohjeiden mukaiset.

Pääpiirrustukset:

· Asemapiirros
Asemapiirustus kuuluu aina pääpiirustuksiin, myös muutos- ja korjausrakentamisessa. Sen mittakaava on asemakaava-alueella 1:200 ja haja-asutusalueella 1:200 tai 1:500. Asemapiirustukseen on merkittävä: rakennuksen sijainti ja rakennuksen etäisyydet tontin rajoista, rakennuspaikkaa koskevat kaavamerkinnät, rakennuksen nurkkapisteiden korkeusasemat (olemassa oleva korkeus sekä tuleva korkeus), tonttirajaa olevat kadun pinnan korkeudet, jätevesi- ja sadevesiviemärit kaivoineen ja liittymien korkeusasemamerkintöineen, vesijohdon sijainti ja pintavesien poisjohtaminen sekä tonttiliittymä rumpuineen.
· Pohjapiirros
Pohjapiirrokset toimitetaan jokaisesta kerroksesta ja tasosta päämittoineen. Pääpiirustusten mittakaava on yleensä 1:100 ja pienempien kohteiden (sauna- ja talousrakennukset) piirustusten mittakaava yleensä 1:50.
· Julkisivupiirros
Julkisivupiirrokset toimitetaan kaikista sivuista. Mittakaava katso pohjapiirros.
· Leikkauspiirros
Leikkauspiirrokset toimitetaan erityyppisistä rakennuksen osista, rakennetiedot ja U-arvot luettelomuodossa. Mittakaava katso pohjapiirros.
· Hormipiirros 1:20

 

 Erityisesti on kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin:
· Pääpiirustuksiin on merkittävä rakennushankkeen pinta-alat (myös kerroksittain) ja tilavuustiedot. Laajennushankkeissa pinta-aloista on käytettävä taulukkomuotoa (vanha, uusi, yhteensä).
· Pääpiirustuksissa on aina oltava tontin rakennusoikeuslaskelma (sallittu rakennusoikeus ja eri rakennusten käytetty rakennusoikeus eriteltynä).
· Kaikki erilliset piirustusarkit on varustettava nimiöllä. Nimiöön on merkittävä rakennuspaikka, rakennuskohteen nimi ja osoite, piirustusten sisältö ja mittakaava sekä suunnittelijan allekirjoitus, nimen selvennys ja yhteystiedot

 

Erityispiirustukset
Erityissuunnitelmat koostuvat rakennesuunnitelmista ja -laskelmista sekä lvi- ja sähkösuunnitelmista. Suunnitelmien laatimiseen on hyvä varata aikaa ja luonnoksia kannattaa tutkia rakennushankkeen asiantuntijoiden kanssa.

 

Rakennepiirustukset ja –laskelmat

Rakennepiirustussarja sisältää:

Perustuspiirustukset
· pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan kantavuudesta, routasuojauksesta, salaojista jne.
· rakennuksen perustuksia suunniteltaessa on huomioitava radonesiintymät

 Kantavaa runkoa koskevat piirustukset
· tasopiirustukset kerroksista ja yläpohjasta, leikkaukset, osapiirustukset (seinät, seinätolpitus, pilarit, ikkuna- ja ovipalkit, laatat, vasat, portaat, kattotuolijako, kattotuolit, jatkokset, naulauskaaviot jne.)

Ennen rakennustöiden aloittamista on Lupapiste.fi-palveluun toimitettava
· rakennepiirustukset
· lujuuslaskelma

 

Pohjarakennussuunnitelmat
Omakotitaloa rakennettaessa edellytetään perustamistapalausunto. Erillistä pohjatutkimusta tai pohjarakennussuunnitelmia normaalien perustuspiirustusten lisäksi edellytetään, mikäli ei ole riittävää selvitystä/varmuutta maan geoteknisen kantavuudesta.

 

Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat
Kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmissa eli kvv- suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät, pihan kuivatus sekä sadevesien johtaminen. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolelle rakennettaessa esitetään myös jätevesijärjestelmä käsittelysuunnitelmineen.

Suunnitelmat on toimitettava Lupapiste.fi-palveluun hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista.

Suunnitelmien tulee sisältää seuraavat piirustukset ja asiakirjat:
· asemapiirustus (1:200)
· pohjapiirustus jokaisesta kerrostasosta (1:50) 
· linjakaavio (kaksi- tai useampi kerroksinen kiinteistö)
· erikoispiirustukset ulkoviemärikaivoista, tarkastusputkista, erikoiskytkennöistä, kuivatusta, salaojasuunnitelma, ym.

 

Ilmanvaihtosuunnitelma
Iv-suunnitelmassa esitetään ilmanvaihdon järjestäminen mitoituksineen ja laitteineen. Suunnitelmat on toimitettava Lupapiste.fi-palveluun hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista.

 

Piha- ja istutussuunnitelma
Mikäli asemapiirros ei sisällä istutuksia yms., tulee toimittaa erillinen piha- ja istutussuunnitelma.  Piha- ja istutussuunnitelma esitetään erillisenä täydennettynä asemapiirroksena tai asemapiirroksen suurennoksena ja yksityiskohtapiirroksina. Suunnitelmasta tulee selvitä mm. liittyminen katuun, pihan kaltevuudet, pengerrykset, tukimuurit, portaat, luiskat, kaiteet, aidat, istutukset, pintamateriaalit ja nurmialueet. Sen lisäksi tulee esittää olemassa olevat säilytettävät puut, olemassa olevat poistettavat puut, istutettavat puut ja pensaat ja luonnontilaiset alueet.

 

Sähkösuunnitelma
Hyvä sähkösuunnitelma perustuu rakentajan tarpeisiin ja on pohja turvalliselle ja toimivalle kokonaisuudelle. Suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa liittymän mitoitus, tietotekniikan tarpeet, lämmitysratkaisut, tulevaisuuden tarpeet, muunneltavuus ja laajennettavuus. Ilman hyvää sähkösuunnitelmaa rakentajan on vaikea saada vertailukelpoisia urakkatarjouksia. Sähkösuunnitelman laatii sähkösuunnittelija. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös tele- ja tietoliikennejärjestelmien suunnittelu. Häneltä saa myös lisätietoja asiasta.

 
Sivu päivitetty 6.2.2024/sf

Ajankohtaista »
Yhteystiedot
Rakennusvalvonta
Vastaava rakennustarkastaja
Petri Iivari
 050 4052 816
Rakennusvalvonta
Lupasihteeri
Hilkka Kivimäki
 044 7674 646
rakennusvalvonta@karkkila.fi
Rakennusvalvonta
Lupasihteeri
Niina Stigell
 044 4675 540

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi