Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Vänhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät

Vanhat kiinteistöt

Olemassa olevien kiinteistöjen on asetuksen talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003) mukaan kunnostettava jätevedenkäsittelyjärjestelmät vuoden 2014 alkuun mennessä. Poikkeustapauksissa siirtymäaikaan voi vielä saada neljä vuotta lisäaikaa. Se kuitenkin edellyttää, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää vähäisenä, järjestelmän parantamisesta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia ja se olisi teknisesti erittäin vaikea toteuttaa.

Selvitys jäteveden käsittelyjärjestelmästä
Hajajätevesiasetuksen 6 §:n mukaan jokaisen kiinteistönomistajan on tehtävä omasta jäteveden käsittelyjärjestelmästään selvitys. Selvitys on tehtävä, vaikka kyseessä olisi mökki, johon vesi kannetaan tai pumpataan käsin. Selvityksen pohjalta arvioidaan jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus eli täyttääkö nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä asetuksen vaatimukset. Tarkat ohjeet selvityksen sisällöstä löytyvät hajajätevesiasetuksen liitteestä 1 kohdasta 2 B. Esimerkiksi pelkkä kolmen saostuskaivon sarja ei riitä vessavesille, vaan tarvitaan kohteeseen sopiva puhdistamo tai vessavedet johdetaan umpikaivoon, josta ne kuljetetaan jätevedenpuhdistamolle. Pelkkien pesuvesien käsittelyyn voi soveltua esimerkiksi maasuodattamo. Puhdistettujakaan jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön. Pohjavesi- ja ranta-alueilla niitä ei saa myöskään imeyttää maaperään.
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä pitää olla laadittuna 31.12.2005 tai jos kiinteistöllä ei ole vesivessaa niin 31.12.2007 mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Suunnitelma jäteveden käsittelyjärjestelmästä
Hajajätevesiasetuksen 7 §:n mukaan jäteveden käsittelyjärjestelmästä on tehtävä suunnitelma silloin, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jäteveden käsittelyjärjestelmä tai kun kiinteistöllä tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä. Jätevesijärjestelmän suunnitelman on oltava niin yksityiskohtainen, että sen perusteella voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Sen hyväksyy kunnan rakennusvalvonta rakennus- tai toimenpideluvan tai rakentamisilmoituksen yhteydessä. Suunnitelmaa varten on tehtävä mm. riittävät maastomittaukset ja maaperätutkimukset sekä selvitykset pinta- ja pohjavesiolosuhteista ja talousvesikaivoista. Tarkat ohjeet suunnitelman sisällöstä löytyvät asetuksen liitteestä 1 kohdasta 2 A ja mitoitusvaatimukset kohdasta 2 C. Jätevesijärjestelmän suunnitelma vastaa selvitystä jäteveden käsittelyjärjestelmästä.
Jatkossa aina, kun jätevesien käsittelyjärjestelmään tehdään parannuksia, siitä on teetettävä suunnitelmat asiantuntevalla suunnittelijalla. Suunnitelmien tulee perustua riittäviin esitutkimuksiin ja niiden tulee olla riittävän tarkat, jotta asennus saadaan toteutettua oikein. Jätevesijärjestelmä tulee mitoittaa niin, että myös mahdollisesti myöhemmin tulevat muutokset otetaan huomioon. Sen vuoksi kiinteistön jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee aina mitoittaa asunnon koon mukaan, kuitenkin aina vähintään viidelle hengelle. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Hajajätevesiasetuksen 9 §:n mukaan jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeet on siis tehtävä myös esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjentämisestä. Vain jos vesi kannetaan tai pumpataan käsin sisään kiinteistöön, ja jos kiinteistöllä on kuivakäymälä, käyttö- ja huolto-ohjeita ei tarvitse tehdä.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava sellaiset, että niiden avulla jätevesijärjestelmää voi käyttää turvallisesti ja että niitä noudattamalla järjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tarkat ohjeet käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä löytyvät asetuksen liitteestä 2.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava laadittuna 31.12.2005 tai jos kiinteistöllä ei ole vesivessaa niin 31.12.2007 mennessä. Käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi