Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristöluvat

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa.

Ympäristönsuojelun ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Esim, eläinsuojia, elintarviketeollisuutta, vähäisiä ampumaratoja ja kemikaalivarastoja.

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä tietoja ovat alle 50 MW:n polttoainetehon pienet lämpölaitokset, polttonesteiden jakeluasemat, asfalttiasemat, VOC-päästöjä aiheuttavat toiminnat, betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Tilapäisistä toimenpiteistä ja tapahtumista, joista saattaa aiheutua erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä Karkkilan kaupungin ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus hyvissä ajoin.

Maa-ainesluvat

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain 4 §:n mukaan haettava lupa. Maa-ainesten ottamista koskevat lupa-asiat käsittelee Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta. Keskimääräinen käsittelyaika maa-ainesluvalle on 12 kuukautta.

Haja-asutusalueiden jätevedet

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistösi jätevesien asianmukainen käsittely kannattaa. Sen ansiosta kaivovetesi pysyy puhtaana, lähijärvesi kuormitus vähenee ja sen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.

MARA-ilmoitus

Jätteiden hyödyntämiseen maarakennuksessa täytyy tehdä ympäristölupahakemus, mutta eräiden jätteiden käytöstä riittää vain rekisteröinti-ilmoitus.

Öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöt

Kiinteistöllä sijaitsevista säiliöistä, niiden kunnosta ja tarkastuksista sekä uusien säiliöiden asentamisesta ja vanhojen poistosta tulee kiinteistön haltijan tai omistajan, alueen käyttäjän, toiminnan harjoittajan tai järjestäjän annettava valvontaa varten tarpeelliset tiedot kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lannan varastointi ja hyödyntäminen

Valtioneuvosto on antanut nitraattiasetuksen (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Asetuksessa on esitetty määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, siitä poikkeamisesta ja tällöin tehtävästä valvontailmoituksesta eli patterointi-ilmoituksesta.

Rantojen kunnostus ja hoito

Pienimuotoisia, käsivoimin toteutettavia rantojen kunnostustoimenpiteitä voidaan tehdä oman harkinnan mukaan pääsääntöisesti ilman lupaa tai ilmoitusta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan kaikki ne tahot, joihin asialla on vaikutusta (esim. rantanaapurit ja vesialueen omistajat). Kunnostukseen tarvittavat ilmoitukset, luvat ja suostumukset tulee hankkia ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Osa vesirakennustöistä tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet

Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Pilantuneet maa-alueet

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamista koskevat päätökset tekevät ELY-keskukset. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. Ilmoituson toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle

 

 Sivu päivitetty 30.10.2019/mh


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583