Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsenaloittaessa esiopetuksen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevan lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa (psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, fysioterapeutit, erikoislääkärit, lastenneuvolan henkilökunta, sosiaalityöntekijät jne.).

 Varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja :

  • Konsultoi ja ohjaa huoltajia ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä lapsen tukeen liittyvissä asioissa
  • Havainnoi lapsia ja toimintaa ryhmissä
  • Antaa suosituksia mm. tutkimuksiin ohjaamiseen
  • Auttaa ja etsii työvälineitä lasten kanssa työskentelyyn
  • Toimii suunnitellusti jokaisessa lapsiryhmässä tarpeen mukaan (esim. kuntouttavat pienryhmät/ yksilötyöskentely)
  • Osallistuu vasukeskusteluihin tarvittaessa ja on mukana laatimassa lapselle tarvittavia tuen muotoja
  • On mukana esiopetuksen kasvun ja oppimisen kolmiportaisen (yleinen, tehostettu ja erityinen) tukeen liittyvässä tuen järjestämisessä
  • Osallistuu tarvittavien asiakirjojen laadintaan yhdessä kasvatushenkilöstön, huoltajien ja moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa
  • On mukana oppilashuoltoryhmissä

Varhaiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään.

Karkkilassa tukea tarvitseva lapsi ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen tukitoimina lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä mukautetaan lapselle sopivaksi yhteistyössä huoltajien kanssa. Päivittäistä kasvatustoimintaa mukautetaan eriyttämällä, perustaitojen harjaannuttamisella sekä lapsen itsetunnon vahvistamisella. Lisäksi vahvistetaan suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen arjen kuntouttavia elementtejä, joita ovat esim. struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus ja pienryhmätoiminta.


Katso varhaiskasvatussuunnitelma
(Linkki avaa PDF – tiedoston uuteen ikkunaan)

  

Esiopetus

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Erityisen tuen tarpeen arviointiin ja tukitoimien suunnitteluun osallistuvat huoltajat, varhaiskasvatusopettaja,  varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tapauskohtaisesti määritellyt oppilashuollon asiantuntijat.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Lisäksi esiopetushenkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä huoltajien, lapsen sekä lapsen kanssa toimivien eri asiantuntijoiden kanssa. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa esiopetusryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Karkkilassa kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytännön tukitoimia ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus, ryhmän sisäinen pienryhmätyöskentely, tehtävien eriyttäminen, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut ja apuvälineistö. Erityistä tukea saavalle lapselle järjestetään lisäksi tarvittavia tukitoimia, joita voivat olla esimerkiksi avustajapalvelut, oppimisympäristöjen muokkaaminen, psykiatrisen sairaanhoitajan konsultointipalvelut sekä tiivis yhteistyö huoltajien ja lapsen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.


Katso esiopetuksen opetussuunnitelma
(Linkki avaa PDF – tiedoston uuteen ikkunaan)Sivua päivitetty 10.10.2022/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi