Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä tukea tarvitsevan lasten, varhaiskasvatuksen henkilöstön, lasten huoltajien ja eri yhteistyötahojen kanssa (psykologit, terapeutit, erikoissairaanhoito, lastenneuvolan henkilökunta, sosiaalityöntekijät jne.).

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja :

  • Konsultoi ja ohjaa huoltajia ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöä lapsen tukeen liittyvissä asioissa
  • Havainnoi lapsia ja toimintaa ryhmissä
  • Antaa suosituksia mm. tutkimuksiin ohjaamiseen
  • Toimii suunnitellusti jokaisessa lapsiryhmässä tarpeen mukaan (esim. kuntouttavat pienryhmät/ yksilötyöskentely)
  • Osallistuu lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien keskusteluihin tarvittaessa ja on mukana laatimassa lapselle tarvittavia tuen muotoja
  • Osallistuu tarvittavien asiakirjojen laadintaan yhdessä kasvatushenkilöstön, huoltajien ja moniammatillisten asiantuntijoiden kanssa
  • On mukana oppilashuoltoryhmissäLapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään tai kehitystään.

Karkkilassa tukea tarvitseva varhaiskasvatusikäinen lapsi ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin. 

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin.Lapsilla on oikeus saada riittävää tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. 


Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan, huoltajien, lapsen sekä lapsen kanssa toimivien eri asiantuntijoiden kanssa. Tuki annetaan lapselle ensisijaisesti omassa ryhmässä erilaisin joustavin järjestelyin. Karkkilassa käytännön tukitoimia ovat muun muassa osa-aikainen erityisopetus, ryhmän sisäinen pienryhmätyöskentely, tehtävien eriyttäminen, avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut, apuvälineet ja tiivis yhteistyö huoltajien ja lapsen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Katso varhaiskasvatussuunnitelma
(Linkki avaa PDF – tiedoston uuteen ikkunaan)

Katso esiopetuksen opetussuunnitelma
(Linkki avaa PDF – tiedoston uuteen ikkunaan)Sivua päivitetty 27.12.2023/jp

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi