Valikko Etsi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen järjestämisen yleiset perusteet
Ennen lapsen päivähoidon alkamista vanhempien kanssa määritellään päivähoidon tarve, ennakkoon varatut tunnit ja miten niitä tullaan kuukausittain käyttämään.

Varhaiskasvatusmaksun määräytymisen yleiset perusteet
Lasten päivähoidossa maksut peritään perheen tulojen ja perheen koon sekä varattujen tuntien perusteella määräytyvien maksuprosenttien mukaisesti kuukausimaksuna.

Asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Karkkilan varhaiskasvatuksen käyttäjiltä tuloselvitykset sekä muut maksuun vaikuttavat tiedot pyydetään tammikuussa 2018 ja uudet päätökset tehdään 1.1.2018 alkaen.

Varhaiskasvatuksen hoidon toimintavuosi on 1.8. – 31.7.

Sopimus lapsen päivähoitopaikan käytöstä


Tuloselvityslomake / yritystulolomake

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatusmaksuista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri


Perheen kokona
otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Tulorajat ja maksuprosentit    

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.1.2018 euroa/kk

Maksuprosentti 1.1.2018

Tuloraja 1.8.2018 euroa/kk

Maksuprosentti 1.8.2018

2

2 050

10,7 %

2 102

10,7 %

3

2 646

10,7 %

2 713

10,7 %

4

3 003

10,7 %

3 080

10,7 %

5

3 361

10,7 %

3 447

10,7 %

6

3 718

10,7 %

3 813

10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta138 € (1.1.2018) ja 142 € (1.8.2018).

Perheen tulona otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus 5 %.

Yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityslomakkeen mukaiset tiedot.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta / jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Hoitoaika varataan koko toimintavuodeksi 1.8. – 31.7. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennakkovarausten perusteella. Muutoksista tulee ilmoittaa kunkin kuukauden 5. päivään mennessä varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatus@karkkila.fi

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

Varattu hoitoaika h/kk          Varaus keskimäärin h/pv     Osuus %:na asiakkaan kokopäivähoidon kuukausimaksusta
           84                                                     4                                          50
           85 - 126                                            6                                         60
           127 - 147                                          7                                         70
           148 - 168                                          8                                         80
           169 - 188                                          9                                         90
           189 -                                             yli 9                                       100

Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan.

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimivuodessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa päivähoidossa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä päivähoidossa Karkkilan sivistystoimen alueella kunnalliseen päivähoitoon siirtymiseen saakka. Heidän tulee toimittaa päivähoitotoimistoon tieto tällaisesta päivähoitosuhteesta.
• Jos hoitosuhde on alkanut esim. lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu, vaikka lapsi olisi hoidossa vain pari päivää.
• Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
• Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon toiminavuoden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä päivähoitotoimistoon.
 
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne,
pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja
huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan
sosiaalityöntekijän kanssa.

Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Uuden hoitosuhteen alkaessa perheelle toimitetaan hoitopaikkapäätöksen mukana tuloselvityslomake tulojen ilmoittamista varten.

Poikkeavat maksut
• Maksua ei peritä heinäkuulta mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.
• Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään ylityskuukaudelta automaattisesti todellisen käytetyn tuntiportaan   mukainen maksu. 
• Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden peräkkäisen kuukauden ajan, siirtyy lapsi pysyvästi korkeamman hoitoajan mukaiselle maksuportaalle.
• Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.
• Huoltajien tulee ilmoittaa lapselle kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät ja hoitoajat sähköisesti viimeistään edellisen viikon maa¬nan¬tai¬na klo  12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja va¬rauk¬sen mukaisesti.
• Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten  välinen  suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.
• Mikäli hoitoaikaa ei ole ilmoitettu, lapsen hoitoajaksi laitetaan automaattisesti klo 7-17.
• Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen lo¬ma-ajat) varattu hoitoaika kuukautta aikaisemmin.
• Tilapäisestä hoidosta, jolla tarkoitetaan hoitoa enintään viitenä päivänä kuukaudessa peritään osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia/pv) 20 €/kerta ja  kokopäivähoidosta yli 5h – alle 8 h/pv 30€/kerta, yli 8h/pv 40€/kerta.
• Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatusta koskeva kuukausimaksu määritellään koko esiopetuksen toimintavuodeksi 1.8 - 31.5, poikkeus  elokuu, joka laskutetaan ennalta sähköisesti ilmoitettujen tuntien mukaisesti.

Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana:

• Maksua ei peritä kesäkuulta, mikäli 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä- ja heinäkuun toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti    käytetä.
• Maksua ei peritä kesäkuulta, heinäkuulta eikä elokuulta mikäli 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä-, heinä- ja elokuun  toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä.
• Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi (1.6 - 31.8),
 voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet hoitomaksusta tai
 vähintään puolet 27 euroa/kk:ssa perittävästä maksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä.

Laskutus

Hoitokuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen yleensä seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on sen kuukauden lopussa.

Maksupäätöstä tai varhaiskasvatusmaksua koskevat tiedustelut
puh. 044 767 4936 tai sähköposti  varhaiskasvatus@karkkila.fi

Karkkilan kaupunki/Varhaiskasvatus  
Valtatie 26 D
03600 Karkkila  
varhaiskasvatus@karkkila.fi
www.karkkila.fi  

Sivua päivitetty 29.5.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi