Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, joka astui voimaan 1.1.2018. Asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä korkein maksu 1.8.2020 alkaen on 288 euroa kuukaudessa. 

Ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista tarkistetaan varhaiskasvatuksen tarve, ennakkoon varatut tunnit ja miten niitä tullaan kuukausittain käyttämään.

Varhaiskasvatusmaksut peritään perheen tulojen ja perheen koon sekä varattujen tuntien perusteella määräytyvien maksuprosenttien mukaisesti kuukausimaksuna.

Varhaiskasvatuksen hoidon toimintavuosi on 1.8.–31.7

Tuloselvityslomake / yritystulolomake 
(tulostettava Excel lomake)

Palkansaajan tuloselvityslomake -sähköinen versio 
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Yrittäjän tuloselvityslomake -sähköinen versio 
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

HUOM! Mikäli et ole jo ottanut Suomi.fi-viestit palvelua käyttöön, tulee sinun sähköisen lomakkeen lähetysvaiheessa ottaa palvelu käyttöön (seuraa ohjeita näytölläsi). Tarvitset käyttöönottoon sähköpostiosoitteen ja pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatusmaksuista. 
 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuriin
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Perheen kokona otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2021 alkaen 

Perheen koko

Tuloraja (brutto) €/kk

Korkein maksu %

Bruttotulo €/kk, josta korkein maksu

2

2798

10,7

5485

3

3610

10,7

6297

4

4099

10,7

6786

5

4588

10,7

7275

6

5075

10,7

7762

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat  tulot esimerkiksi elatusapu. 

Tulotositteet tulee toimittaa osoitteella Varhaiskasvatus, Valtatie 26D, 03600 Karkkila, sähköpostilla osoitteeseen varhaiskasvatus@karkkila.fi tai täyttämällä tuloselvityslomakkeen  (Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan). Tulotiedot tulee toimittaa viimeistään hoidon alkamisesta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta.

Yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityslomakke (Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan) mukaiset tiedot. 

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus 5 %.  1.1.2020 alkaen tulot voidaan tarkistaa myös tulorekisteristä.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta / jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Hoitoaika varataan koko toimintavuodeksi 1.8.–31.7. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennakkovarausten perusteella. Muutoksista tulee ilmoittaa kunkin kuukauden 5. päivään mennessä varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatus@karkkila.fi

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

Varattu hoitoaika h/kk

Varaus keskimäärin h/pv

Osuus % asiakkaan kokopäivähoidon kk-maksusta

84

4

50

85 - 126

6

60

127 - 147

7

70

148 - 168

8

80

169 - 188

9

90

189-

yli 9

100

Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan.

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimivuodessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa päivähoidossa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä päivähoidossa Karkkilan sivistystoimen alueella kunnalliseen päivähoitoon siirtymiseen saakka. Vanhempien toimittaa päivähoitotoimistoon tieto tällaisesta päivähoitosuhteesta.

  • Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen 

Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti (sähköisesti tai paperisena) varhaiskasvatustoimistoon toimintavuoden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan kyseessä olevan kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä päivähoitotoimistoon.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan sosiaalityöntekijän kanssa.


Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu!!

Poikkeavat maksut

  • Maksua ei peritä heinäkuulta, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.
  • Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään ylityskuukaudelta automaattisesti todellisen käytetyn tuntiportaan   mukainen maksu. 
  • Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.
  • Huoltajien tulee ilmoittaa lapselle kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät ja hoitoajat sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti.
  • Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.
  • Tilapäisestä hoidosta, jolla tarkoitetaan hoitoa enintään viitenä päivänä kuukaudessa, peritään osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia/pv) 20 €/kerta ja kokopäivähoidosta yli  5 h – alle 8 h/pv 30 €/kerta, yli 8 h/pv 40 €/kerta. 
  • Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen loma-ajat) varattu hoitoaika kuukautta aikaisemmin. 
  • Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatusta koskeva kuukausimaksu määritellään koko esiopetuksen toimintavuodeksi 1.8–31.5, poikkeus  elokuu, joka laskutetaan ennalta sähköisesti ilmoitettujen tuntien mukaisesti (jos elokuun alussa pidempiä päiviä, kun esikoulu ei ole vielä alkanut

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapsellehaettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen päätöksenmukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolettämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen 

Varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa seuraavasta päivästä alkaen laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin. 

Laskutus

Hoitokuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen yleensä seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on sen kuukauden lopussa.

Maksupäätöstä tai varhaiskasvatusmaksua koskevat tiedustelut: puh. 044 767 4936 tai sähköposti  varhaiskasvatus@karkkila.fi


Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja kirsi.viitanen@karkkila.fi, 044–5533 059

 


Sivua päivitetty 29.11.2021/jp


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet

Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
Basware Oyj
Välittäjän tunnus:
BAWCFI22
Verkkolaskuosoite:
003701270467

Paperilaskut:

Karkkilan kaupunki

PL 9824
00026 Basware

Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi
050 5270 583