Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut  perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, joka astui voimaan 1.1.2018. Asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä korkein maksu  1.8.2020 alkaen on 288 euoroa kuukaudessa 

Ennen lapsen varhaiskasvatuksen  alkamista vanhempien kanssa määritellään varhaiskasvatuksen tarve, ennakkoon varatut tunnit ja miten niitä tullaan kuukausittain käyttämään.

Varhaiskasvatusmaksut  peritään perheen tulojen ja perheen koon sekä varattujen tuntien perusteella määräytyvien maksuprosenttien mukaisesti kuukausimaksuna.

Varhaiskasvatuksen hoidon toimintavuosi on 1.8. – 31.7.

Palkansaajan tuloselvityslomake -sähköinen versio HUOM! Mikäli et ole jo ottanut Suomi.fi-viestit palvelua käyttöön, tulee sinun lähetysvaiheessa ottaa palvelu käyttöön (seuraa ohjeita näytölläsi).

Sopimus lapsen päivähoitopaikan käytöstä


Tuloselvityslomake / yritystulolomake 

Palkansaajan tuloselvityslomake -sähköinen versio 

Yrittäjän tuloselvityslomake -sähköinen versio

HUOM! Mikäli et ole jo ottanut Suomi.fi-viestit palvelua käyttöön, tulee sinun sähköisen lomakkeen lähetysvaiheessa ottaa palvelu käyttöön (seuraa ohjeita näytölläsi). Tarvitset käyttöönotoon sähköpostiosoitteen ja pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatusmaksuista.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri


Perheen kokona
otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.

Tulorajat ja maksuprosentit    1.8.2020 alkaen

Perheen koko     Tuloraja €/kk       Korkein maksu %        Bruttotulo €/kk, josta enimmäismaksu

2                         2 136                  10,7                             4 830

3                         2 756                  10,7                             5 452

4                        3 129                   10,7                             5 816

5                        3 502                   10,7                             6 189

6                        3 874                   10,7                             6561


Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verostavapaat  tulot esim. elatusapu. Tulotositteet tulee toimittaa asiakassihteerille (osoitteella Varhaiskasvatus. Valtatie 26 D, 03600 Karkkila), tai sähköpostilla osoitteella (varhaiskasvatus@karkkila.fi) maksun määritystä varten viimeistään hoidon alkamisesta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan mikäli tulotositteita ei toimiteta. Yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityslomakkeen mukaiset tiedot.

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus 5 %.  1.1.2020 alkaen tulot voidaan tarkistaa myös tulorekisteristä.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta / jakamisesta. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta varattujen tuntien perusteella kuukaudessa. Hoitoaika varataan koko toimintavuodeksi 1.8. – 31.7. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennakkovarausten perusteella. Muutoksista tulee ilmoittaa kunkin kuukauden 5. päivään mennessä varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatus@karkkila.fi

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

Varattu hoitoaika h/kk          Varaus keskimäärin h/pv     Osuus %:na asiakkaan kokopäivähoidon
kk-maksusta
           84                                                     4                                          50
           85 - 126                                            6                                         60
           127 - 147                                          7                                         70
           148 - 168                                          8                                         80
           169 - 188                                          9                                         90
           189 -                                             yli 9                                       100

Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan.

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimivuodessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa päivähoidossa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä päivähoidossa Karkkilan sivistystoimen alueella kunnalliseen päivähoitoon siirtymiseen saakka. Heidän tulee toimittaa päivähoitotoimistoon tieto tällaisesta päivähoitosuhteesta.
• Jos hoitosuhde on alkanut esim. lokakuussa, peritään seuraavalta heinäkuulta täysi maksu, vaikka lapsi olisi hoidossa vain pari päivää.
• Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
• Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti varhaiskasvatustoimistoon toiminavuoden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan ko. kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä päivähoitotoimistoon.
 
Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne,
pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja
huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan
sosiaalityöntekijän kanssa.

Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin, liian alhaisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Uuden hoitosuhteen alkaessa perheelle toimitetaan hoitopaikkapäätöksen mukana tuloselvityslomake tulojen ilmoittamista varten.

Poikkeavat maksut
• Maksua ei peritä heinäkuulta mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.
• Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään ylityskuukaudelta automaattisesti todellisen käytetyn tuntiportaan   mukainen maksu. 
• Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä kahden peräkkäisen kuukauden ajan, siirtyy lapsi pysyvästi korkeamman hoitoajan mukaiselle maksuportaalle.
• Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.
• Huoltajien tulee ilmoittaa lapselle kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät ja hoitoajat sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina klo  12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti.
• Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten  välinen  suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.
• Mikäli hoitoaikaa ei ole ilmoitettu, lapsen hoitoajaksi laitetaan automaattisesti klo 7-17.
• Huoltajien tulee ilmoittaa supistetun toiminnan ajaksi (koulujen loma-ajat) varattu hoitoaika kuukautta aikaisemmin.
• Tilapäisestä hoidosta, jolla tarkoitetaan hoitoa enintään viitenä päivänä kuukaudessa peritään osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia/pv) 20 €/kerta ja  kokopäivähoidosta yli 5h – alle 8 h/pv 30€/kerta, yli 8h/pv 40€/kerta.
• Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatusta koskeva kuukausimaksu määritellään koko esiopetuksen toimintavuodeksi 1.8 - 31.5, poikkeus  elokuu, joka laskutetaan ennalta sähköisesti ilmoitettujen tuntien mukaisesti.

Maksukäytäntö varhaiskasvatuksessa kesäkuukausien aikana:

• Maksua ei peritä kesäkuulta, mikäli 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä- ja heinäkuun toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti  käytetä.
• Maksua ei peritä kesäkuulta, heinäkuulta eikä elokuulta mikäli 1.5. mennessä on ilmoitettu, että lapsi on poissa kaikki kesä-, heinä- ja elokuun  toimintapäivät eikä paikkaa tosiasiallisesti käytetä.
• Mikäli lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan loman ajaksi (1.6 - 31.8),
 voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet hoitomaksusta tai
 vähintään puolet 27 euroa/kk:ssa perittävästä maksusta.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Vanhempien tulee tehdä hoitopaikan irtisanominen kaksi viikkoa ennen hoitosuhteen päättymistä.

Laskutus

Hoitokuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen yleensä seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on sen kuukauden lopussa.

Maksupäätöstä tai varhaiskasvatusmaksua koskevat tiedustelut
puh. 044 767 4936 tai sähköposti  varhaiskasvatus@karkkila.fi

Karkkilan kaupunki/Varhaiskasvatus  
Valtatie 26 D
03600 Karkkila  
varhaiskasvatus@karkkila.fi
www.karkkila.fi  

Sivua päivitetty 9.4.2021/MV


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi