Valikko Etsi
Palvelut / Varhaiskasvatus / Asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksut 

Asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksin ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Viimeisin tarkistus tehty 2023.

Ennen lapsen varhaiskasvatuksen alkamista tarkistetaan varhaiskasvatuksen tarve, ennakkoon varatut tunnit ja miten niitä tullaan kuukausittain käyttämään.

Varhaiskasvatusmaksut peritään perheen tulojen ja perheen koon sekä varattujen tuntien perusteella määräytyvien maksuprosenttien mukaisesti kuukausimaksuna.

 

Varhaiskasvatuksen hoidon toimintavuosi on 1.8.–31.7

Palkansaajan tuloselvityslomake -sähköinen versio 
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Yrittäjän tuloselvityslomake -sähköinen versio 
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

Tuloselvityslomake / yritystulolomake
(tulostettava Excel lomake)

 

Jos vanhempien tulotiedot puuttuvat tai ne ovat puutteelliset, peritään korkein maksu!!

HUOM! Mikäli et ole jo ottanut Suomi.fi-viestit palvelua käyttöön, tulee sinun sähköisen lomakkeesi lähetysvaiheessa ottaa palvelu käyttöön (seuraa ohjeita näytölläsi). Tarvitset käyttöönottoon sähköpostiosoitteen ja pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin, joka astui voimaan 1.1.2018.


Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia (1503/2016) muutetaan 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei muuteta muilta osin. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu edellisen kerran 1.8.2021 ja asiakasmaksujen tulorajoja, alinta ja ylintä perittävää maksua indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 lähtien enintään 118 euroa kuukaudessa.

 

Tulorajat

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu %

Korkeimman maksun
tuloraja €/kk

 

 

            1.3.2023

 

                 1.3.2023

 

2

                3874  

10,7

                   6626

 

3

                4998

10,7

                   7750

 

4

                5675

10,7

                   8427

 

5

                6353

10,7

                   9105

 

6

                7028

10,7

                   9780

 

 

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.3.2023 lähtien 262 euroa.

 

Perheen bruttotuloista vähennetään taulukon mukainen tuloraja. Loppusumma kerrotaan taulukon osoittamalla prosenttiluvulla 10,7 %. Tulos on lapsen varhaiskasvatusmaksu euroina (jos lapsi viettää päiväkodissa yli 9 tuntia päivässä tai yli 189 tuntia kuukaudessa).

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuri antaa arvion varhaiskasvatusmaksuista. 


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskuriin
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan)

 

Perheen kokona otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäikäiset lapset.

 

Varhaiskasvatusmaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan prosentin mukaisesti.


Perheen tuloina otetaan huomioon palvelunkäyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot esimerkiksi elatusapu.

 

Tulotositteet tulee toimittaa osoitteella Varhaiskasvatus, Valtatie 26D, 03600 Karkkila, sähköpostiosoitteeseen varhaiskasvatus@karkkila.fi täi täyttämällä tuloselvityslomakkeen.
(Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

 

Tulotiedot tulee toimittaa viimeistään hoidon alkamisesta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Asiakasmaksu määritellään enimmäismaksun mukaan, mikäli tulotositteita ei toimiteta.

 

Yrittäjät toimittavat yrittäjän tuloselvityslomake (Linkki ohjautuu palveluntarjoajan sivustolle ja aukeaa uuteen ikkunaan) mukaiset tiedot. 

 

Kuukausibruttotulot lasketaan pääsääntöisesti alkuperäisistä palkkalaskelmista ja muista päätöksistä. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) keskimääräinen kuukausitulo. Palkkatuloihin lisätään lomarahan osuus 5 %. 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa. Tällöin maksu määrätään 6 §: n mukaisesti.

 

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu muodostuu ennalta sovittujen tuntien perusteella kuukaudessa. Hoitoaika varataan koko toimintavuodeksi 1.8.–31.7. Kesken kauden tuntirajoja voidaan tarkistaa vain perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon. Laskutus tapahtuu ennakkovarausten perusteella. Muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti kunkin kuukauden 5. päivään mennessä sähköpostiin kirsi.viitanen@karkkila.fi  tai  varhaiskasvatus@karkkila.fi.

 

Hoitoaikaperusteinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy seuraavasti:

Varattu hoitoaika h/kk

Varaus keskimäärin h/pv

Osuus % asiakkaan kokopäivähoidon kk-maksusta

84

4

50

85 - 126

6

60

127 - 147

7

70

148 - 168

8

80

169 - 188

9

90

189-

yli 9

100

 

Keskimääräiset tunnit on laskettu 21 toimintapäivän mukaan.

 

Varhaiskasvatusmaksu peritään 11 kuukaudelta toimivuodessa, tilapäiset poissaolot eivät siihen vaikuta. Elokuun aikana kunnallisessa päivähoidossa aloittaneille seuraava heinäkuu on maksuton. Tämä koskee myös niitä lapsia, joiden hoitosuhde on alkanut elokuussa ja jatkunut jossain toisessa kunnassa tai yksityisessä päivähoidossa Karkkilan sivistystoimen alueella kunnalliseen päivähoitoon siirtymiseen saakka. Vanhempien toimittaa päivähoitotoimistoon tieto tälläisestä päivähoitosuhteesta.

  • Jos lapsi on pois hoidosta koko kalenterikuukauden muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Jos lapsi on pois sairauden vuoksi yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.

 

Lain perusteiden mukaisesti hoitomaksu määritellään perheen kullekin lapselle toistaiseksi. Perheen tulee ilmoittaa kirjallisesti (sähköisesti tai paperisena) varhaiskasvatustoimistoon toimintavuoden aikana maksuun vaikuttavat muutokset (työpaikan vaihdos, opiskelu, uusi perheenjäsen tms.). Hoitomaksua tarkistetaan, kun bruttotulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10 %). Maksun määrittelyn perusteeksi toimitetut tiedot huomioidaan kyseessä olevan kuukauden hoitomaksussa, mikäli liitteet toimitetaan viimeistään laskutettavaa kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivään mennessä.

 

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa silloin, kun maksu johtaisi toimeentulotuen tai ennalta ehkäisevän toimeentulotuen tarpeeseen. Lisäksi huomioon otetaan perheen kokonaistilanne, pitkäaikaiset sairaudet, perheen pitkäaikaiset sisäiset vaikeudet, lastensuojelulliset kysymykset ja huomattava ansiotason tilapäinen lasku. Maksua poistettaessa tai alennettaessa neuvotellaan sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Poikkeavat maksut

  • Maksua ei peritä heinäkuulta, mikäli lapsen hoitosuhde on alkanut elokuun aikana ja on kestänyt 11 kuukautta.
  • Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä peritään ylityskuukaudelta automaattisesti todellisen käytetyn tuntiportaan mukainen maksu. Lapselle varatun tuntimäärän ylittyessä 3 kertaa peräkkäin, automaattisesti tehdään lapselle uusi sijoitus-ja maksupäätös seuraavan tuntiportaan mukaisen maksun mukaan. Muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle ennakkoon.

 

  • Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä.
  • Huoltajien tulee ilmoittaa kullekin viikolle varatut varhaiskasvatuksen päivät ja hoitoajat sähköisesti viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12 mennessä. Tämän jälkeen tietoja ei enää voi muuttaa, vaan varattu käyttämätönkin päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti.
  • Lapsi voi käyttää varhaiskasvatuspaikkaa myös ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä, mikäli henkilökuntaa on paikalla riittävästi eikä kasvattajien ja lasten välinen suhdeluku ylity. Ennalta ilmoitettuna vapaapäivänä käytetty hoitoaika kuluttaa kuukauden hoitotunteja todellisen käytetyn hoitoajan mukaisesti.
  • Tilapäisestä hoidosta, jolla tarkoitetaan hoitoa enintään viitenä päivänä kuukaudessa, peritään osapäivähoidosta (enintään 5 tuntia/pv) 20 €/kerta ja kokopäivähoidosta yli 5 h – alle 8 h/pv 30 €/kerta, yli 8 h/pv 40 €/kerta. 
  • Supistetun toiminnan ajalle (koulujen loma-ajat) varattaan hoitoaika kuukautta aikaisemmin. 
  • Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen varhaiskasvatusta koskeva kuukausimaksu määritellään koko esiopetuksen toimintavuodeksi 1.8–31.5, poikkeus elokuu, joka laskutetaan ennalta sähköisesti ilmoitettujen tuntien mukaisesti (jos elokuun alussa pidempiä päiviä, kun esikoulu ei ole vielä alkanut

 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu

 

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa eikä paikkaa ole peruutettu ennen päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen huoltajilta voidaan periä puolet tämän lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

 

 

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen 

Varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa seuraavasta päivästä alkaen laittamalla viestiä varhaiskasvatus@karkkila.fi sähköpostiin.

 

Laskutus

Hoitokuukauden maksut laskutetaan jälkikäteen yleensä seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on sen kuukauden lopussa.

 

Maksupäätöstä tai varhaiskasvatusmaksua koskevat tiedustelut:

 

puh. 044–467 5495 tai sähköposti varhaiskasvatus@karkkila.fi

 

 

Lisätietoja varhaiskasvatusjohtaja kirsi.viitanen@karkkila.fi, 044–5533 059

 

Sivua päivitetty 24.04.2024/il

 

 

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi