Valikko Etsi
Palvelut / Ympäristönsuojelu ja luonto / Uusien rakentajien jätevesijärjestelmät

Jätevesijärjestelmän uusiminen ja rakentaminen

Uudet rakentajat
Suunnitelma jäteveden käsittelyjärjestelmästä
Hajajätevesiasetuksen 7 §:n mukaan jäteveden käsittelyjärjestelmästä on tehtävä suunnitelma silloin, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jäteveden käsittelyjärjestelmä tai kun kiinteistöllä tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä. Jätevesijärjestelmän suunnitelman on oltava niin yksityiskohtainen, että sen perusteella voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Sen hyväksyy kunnan rakennusvalvonta rakennus- tai toimenpideluvan tai rakentamisilmoituksen yhteydessä. Suunnitelmaa varten on tehtävä mm. riittävät maastomittaukset ja maaperätutkimukset sekä selvitykset pinta- ja pohjavesiolosuhteista ja talousvesikaivoista. Tarkat ohjeet suunnitelman sisällöstä löytyvät asetuksen liitteestä 1 kohdasta 2 A ja mitoitusvaatimukset kohdasta 2 C. Jätevesijärjestelmän suunnitelma vastaa selvitystä jäteveden käsittelyjärjestelmästä.
Jatkossa aina, kun jätevesien käsittelyjärjestelmään tehdään parannuksia, siitä on teetettävä suunnitelmat asiantuntevalla suunnittelijalla. Suunnitelmien tulee perustua riittäviin esitutkimuksiin ja niiden tulee olla riittävän tarkat, jotta asennus saadaan toteutettua oikein. Jätevesijärjestelmä tulee mitoittaa niin, että myös mahdollisesti myöhemmin tulevat muutokset otetaan huomioon. Sen vuoksi kiinteistön jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee aina mitoittaa asunnon koon mukaan, kuitenkin aina vähintään viidelle hengelle.

Selvitys jäteveden käsittelyjärjestelmästä
Hajajätevesiasetuksen 6 §:n mukaan jokaisen kiinteistönomistajan on tullut tehdä omasta jäteveden käsittelyjärjestelmästään selvitys. Selvitys on pitänyt tehdä, vaikka kyseessä olisi mökki, johon vesi kannetaan tai pumpataan käsin. Selvityksen pohjalta arvioidaan jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus eli täyttääkö nykyinen jätevesienkäsittelyjärjestelmä asetuksen vaatimukset. Tarkat ohjeet selvityksen sisällöstä löytyvät hajajätevesiasetuksen liitteestä 1 kohdasta 2 B. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä tuli olla laadittuna 31.12.2005 tai jos kiinteistöllä ei ole vesivessaa niin 31.12.2007 mennessä. Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.
Selvitystä ei tarvitse tehdä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä on rakennettu 1.1.2004 jälkeen, sillä silloin selvityksen korvaa järjestelmän rakentamista varten tehty suunnitelma.

Käyttö- ja huolto-ohjeet
Hajajätevesiasetuksen 9 §:n mukaan jokaisesta jätevesijärjestelmästä on oltava ajantasaiset käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeet on siis tehtävä myös esimerkiksi saostussäiliöiden tyhjentämisestä. Vain jos vesi kannetaan tai pumpataan käsin sisään kiinteistöön, ja jos kiinteistöllä on kuivakäymälä, käyttö- ja huolto-ohjeita ei tarvitse tehdä.
Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava sellaiset, että niiden avulla jätevesijärjestelmää voi käyttää turvallisesti ja että niitä noudattamalla järjestelmä toimii asetuksen vaatimusten mukaisesti. Tarkat ohjeet käyttö- ja huolto-ohjeiden sisällöstä löytyvät asetuksen liitteestä 2. Käyttö- ja huolto-ohjeiden on oltava laadittuna 31.12.2005 tai jos kiinteistöllä ei ole vesivessaa niin 31.12.2007 mennessä. Käyttö- ja huolto-ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi