Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Asemakaavahankkeet on kaavoitusohjelmassa aikataulutettu kahteen prioriteettiin: I prioriteetti 2019-2020 II prioriteetti 2020-2023

222 Sähköaseman asemakaavamuutos

Asemanrannassasijaitsevan Karkkilan sähköaseman asemakaavamuutos 222 on tullut vireille KH 7.10.2019§218 MRA27§:n mukaisena vähäisenä asemakaavan muutoksena. Kaavamuutos käsittääsähköaseman tontin ja sen laajennustavoitteen.

ALOITUSVAIHE:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 30.10.2019 

217 Vattola II - luonnosvaihe!

Kaavaluonnos on nähtävillä 20.11.2019 - 20.12.2019. Kaavaluonnoksesta pidettiin asukastilaisuus keskiviikkona 27.11.2019 klo 17.00-19.00 kokoustila Formarissa Kapungintalolla. Mielipiteet kaavaluonnoksesta voi jättää 20.12.2019 klo 15.00 mennessä kirjeellä tai sähköpostilla kirjaamoon. Tutustu kaavamateriaaleihin kohdassa LUONNOSVAIHE. Asukastilaisuuden muistio, joka huomioidaan myös kaavaluonnoksesta annettuna mielipiteenä, löytyy sieltä.

Vattola II alue sisältää pääosin Taka- ja Etu-Vattolan aluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään monipuolistamaan kaupungin tonttitarjontaa, puistojen käyttöä sekä mahdollistamaan täydennysrakentamista ja ajanmukaistamaan jo rakennetun alueen asemakaavaa siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä puutarhakaupunkimaisuus säilyvät. Vattola II on noin 80 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä tehtyjen selvitysten kautta voi tutustua kaavoitettavan alueen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.  Kaavoituksen eteneminen ja osallistumisen paikat selviävät  kaavoitusprosessin etenemiskaaviosta.

ALOITUSVAIHE:
Päivitetty OAS
Nähtävillä 31.1.2018 – 5.3.2018 ollut Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vattola II

SELVITYSVAIHE:
Luontoselvitys Pyhäjärven eteläpuoli - Karkkila 2017,
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto tmi 2017
Rakennusinventointi Vattola II asemakaava-alueella, raportti suuren kokonsa takia kahdessa osassa:  OSA 1    OSA 2, Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson 2019

IDEOINTIVAIHE: touko-kesäkuu 2019
Asukastilaisuus pidettiin 24.6.2019 klo 17.00-19.00.
Asukastilaisuuteen osallistui noin 30 keskustelijaa. Ohessa tilaisuuden muistio, jota on täydennetty jälkeenpäin tulleilla kommenteilla. Tilaisuus sai positiivista huomiota paikallislehdissä.

Asukastilaisuuden materiaali:
Asukastilaisuuden muistio 24.6.2019
Kaavamuutoksen idealuonnos 17.6.2019
Muutosalueiden kehittämisen periaatteita 17.6.2019
Lähtökohtia 8.5.2019
Kaavoituksen ohjausryhmän kaavakävelyevästykset

LUONNOSVAIHE: syys-marras 2019
Kaavaluonnos
Havainnekuva
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liiteosa, jossa vaikutusten arvioinnit.
Yhteenveto ratkaisuista ja perusteluista
Aluekuvailut ja tutkitut vaihtoehdot 26.9.2019
Asukaspalautteen ratkaisut 26.9.2019
2. Asukastilaisuuden muistio ja vastaukset 27.11.2019

EHDOTUSVAIHE: tammikuu 2020


215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6. ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamalle maalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustan länsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alue on suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.

ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: syksy 2019


216 Verälänsuoran korttelia 3 koskeva asemakaavamuutos

HYVÄKSYTTY KH 7.10.2019 §219. VOIMAAN 30.10.2019.

Kaavamuutoksen kohteena oleva alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Fagerkullan kulttuuriympäristöön. Kaavan tavoitteena on muodostaa uusi tontti Verälänsuora 1:ssä yleisellä alueella sijaitsevalle, vanhalle työväenasunnolle. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustasta lounaaseen. Kaava-alueen aluerajaus on tarkentunut suunnittelutyön kuluessa käsittämään vain korttelin 3 yleisen alueen tontin.

ALOITUSVAIHE: Osallistumis -ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.10.2017 – 27.11.2017

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 17.6.2019-2.8.2019, KH 10.6.2019 §136
Nähtävilläoloaikana luonnoksesta jätettiin kolme mielipidettä.
Muutosluonnos
Kaavaselostus

EHDOTUSVAIHE: nähtävillä 11.9.2019 - 25.9.2019
Asemakaavan muutoksen ehdotus
Selostus


218 Nahkionranta

HYVÄKSYTTY KV 16.9.2019  -  VOIMAAN 30.10.2019

Noin 11ha:n asemakaava-alue sijaitsee Pumminmäen, Nahkion ja Vihdintien välisellä alueella. 17 uuden pientalon alue on varattu kivitalojen ja modernien puutalojen rakentamiseen. Nahkion ja Pumminäen välille on osoitettu kevyenliikenteenväylä. Alueen tiestö yhtenäistetään Nahkioteemaiseksi. Kaavan on laatinut arkkitehti Olli Kumpulainen maanomistajan tilaamana. Kaupungin ja maanomistajan välille laaditaan maankäyttösopimus.

ALOITUSVAIHE:
Nahkionrannan asemakaavoitus on tullut vireille maanomistajan aloitteesta kaupunginhallituksen päätöksellä 15.5.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2017

SELVITYSVAIHE:
Kasvillisuus- ja liito-oravaselvitys, Nahkionranta, Karkkila 2017
Ympäristökonsultointi Laura Ahopelto 2017

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 7.5. - 11.6.2018
Asemakaavan muutoksen luonnos ja Asemakaavan muutoksen selostus 

EHDOTUSVAIHE: nähtävillä 6.6. - 7.8.2019, KH 27.5.2019 §122
Ehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.
Viranomaiset antoivat kaksi lausuntoa. Lausuntojen perusteella Vihdintielle lisättiin korokkeellinen suojatie.
Kaavakartta
Havainnekuvat
Kaavaselostus
Luonnoslausuntojen vastineet


214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueellaHuhdintien ja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjun länsipäässä. Siinä osoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavan mukainen rakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016

ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  19.5.2017

Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuus on ratkaistu.


212 Salimäki: korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti koko Asemanrannan suunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Puutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantien ympäristössä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun ja Tuorilantiehen. Alueen länsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannan alue, itäpuolella Sudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot ja palvelut sekä linja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksia tehostaa keskustan rakentamista torin läheisyydessä ja elävöittää kaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja, palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaan alueen käyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukua ja pysäköintiratkaisuja. Tavoitteena on tehokkaan  asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen, johon tulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineen sekä Sudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013


211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012 – 11.1.2013


210 Vattola I alue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien välisellä alueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavan muutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä. Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: 2019 yleisötilaisuus

EHDOTUSVAIHE: 2020


208 Puhdistamontien / motocrossradan asemakaavan muutos - hyväksymisvaihe!

Puhdistamontien asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 1.11.-15.11.2019. Kaupunginhallitus lähetti kaavan 2.12.2019 valtuuston hyväksyttäväksi.

Puhdistamontien kaavoitus on jatkunut neljän vuoden tauon jälkeen. Kaavalla ei oteta kantaa jatkettavan maavallin / meluvallin materiaalivalintoihin. Käytetyille materiaaleille sallitut vaikutukset ratkaistaan ympäristöluvassa. Kaavalla määritellään maavallin paikka ja korkeus sekä ne rajat, joiden puitteissa alueen toimijat voivat toimintaansa kehittää. Vanhentuneen asemakaavan mukaan alueen toimijoiden ympäristölupia ei ole voitu uudistaa. 

Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta, sekä Motocrossradan aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, energiahuollon alue, jätteenkäsittelyalue sekä moottoriurheilualue ja näihin liittyvä katualue. Karjaanjoen ja moottoriradan väliin suunnitellaan valimon jätehiekasta meluvallia. Kaava-alueen rajausta on muutettu prosessin edetessä. Ehdotusvaiheessa 2019 on laaja rajaus, johon kuuluu myös moottoriurheilurata.

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilan motocrossradan meluselvitys, Karkkilan moottorikerho ry, SITO 2017
Karkkilan Mansikin moottoriurheilukeskuksen ympäristölupahakemus, Luontoselvitys, SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:Asemakaavan muutoksen luonnos ,
selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. –16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KV 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuuden muistio
Luontoselvitys

 

184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnos ja osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007 >> palautus uudelleen valmisteltavaksi.

Jatkotoimenpiteet selvitetään vuoden 2019 aikana.Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoenranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilankylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Kaupunginhallitus hyväksyi Nuijajoen ranta-asemakaavan 12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsingin hallinto-oikeuteen. Karkkilan kaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin 25.2.2019 Helsingin hallinto-oikeudelle. Päätöstä odotetaan.

Lisätietoja antaa asemakaavan laatija DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUSVAIHE JA LUONNOSVAIHE:
Asemakaavaluonnos ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.6. - 11.8.2015

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

EHDOTUSVAIHE:

Asemakaavaehdotus

Kaavaehdotuksen selostusosa

Selvitykset ja lausunnot: Liitteet

HYVÄKSYMINEN: KV 12.11.2018 §70

ELY-keskuksen valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus purki kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen.
Maanomistaja UPM-Kymmene on tehnyt valituslupahakemuksen Kho:lle.


Sivua päivitetty 2.12.2019/mv


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä
Karkkilan kaupunki | Valtatie 26 D, 03600 KARKKILA | vaihde (09) 4258 3600 | kirjaamo@karkkila.fi