Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Kaavoitusohjelman I prioriteetin asemakaavahankkeet 2021

 

225 Kannaksen ja Massakosken asemakaavamuutos -selvitysvaihe

Kannaksen 70-vuotta vanha asemakaava on vanhentunut  ja osoitettu kaavoitusohjelmassa 2020 asemakaavan  päivityskohteeksi. Kaavan osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma laaditaan kulttuurihistoriallisen inventoinnin  valmistuttua. Kaavanlaatijasta järjestetään tarjouskilpailu. Kaavasta järjestetään useita asukastilaisuuksia.

SELVITYSVAIHE

Kannaksen alueelle on valmistunut kulttuurihistoriallinen selvitys ja inventointi. Selvityksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto  Kristina Karlsson.

Raportti Kannaksen ja  Massakosken alueen rakennushistoriallinen selvitys 2021 on  pilkottu osiin sen suuren koon takia: luku 1 ja 2, luku 3.1-3.4, luku 3.5 - 3.11, luku 4-5

226 Jokipuiston asemakaavamuutos -luonnosvaihe > hankkeen lopettaminen

Ajankohtaista
Hankkeen osallistumis- ja arviontisuunnitelma, tehdyt selvitykset ja luonnokset olivat nähtävillä 15.3.-16.4.2021(KH1.3.2021 §36). Hankkeesta saatiin runsaasti palautetta, ja sen lopettamiseksi on tehty kuntalaisaloite. Tekninen lautakunta päätti 20.5.2021 kokouksessaan ehdottaa kaupunginhallitukselle kaavoituksen lopettamista. KH päätti kokouksessaan 14.6.2021, että Jokipuiston asemakaavamuutoksen 226 valmistelu lopetetaan. Lisätiedot kh:n päätöksestä löydät täältä: https://karkkila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20213312-19

Jokipuistoon, ravintola Rinteen viereen on käynnistynyt asemakaavamuutos kerrostalotontin kaavoittamiseksi kaupungin omistamalle maalle. Kohde on osayleiskaavan 2014 mukainen ja tullut viereille kaavoitusohjelmassa 2020.

Alueella on liikuttu ja tehty maaperätutkimuksia ja puustokartoitusta sekä luontoselvitys. Selvityksiä varten puihin kiinnitettiin ja spreijattiin merkkejä. Maalit haalistuvat vesisateessa pois. Mitään puunkaato- tai raivaustöitä ei alueella tehdä asemakaavamuutokseen liittyen!

SELVITYKSET
Maaperän rakennettavuusselvitys/ GeoUnionOy
Puustokartoitus /GeoUnionOy
Luontolausunto /YS-enviroOy
Talvieläininventointi /YS-enviro Oy 2021
Alustavanliito-oravaselvityksen luonnos2021

OAS JA LUONNOSVAIHE
Osallistumis- jaarviointisuunnitelma (teklassa18.2.2021, KH 1.3.2021)
Luonnokset A ja B (teklassa18.2.2021, KH1.3.2021)
Asukastilaisuuden 23.3.2021muistio

Yhteenveto: kuuleminenlausunnot mielipiteetkuntalaisaloite_vastineet
Infrastruktuurikustannukset jatontinmyyntihintakatearvio

Tarkennettu javierasparkkipaikat lisätty:luonnokset A ja B30.3.2021 

221 Polarin pientaloalueen asemakaavamuutos -selvitysvaihe

Asemakaavamuutos on tullut vireille kaavoitusohjelmassa 2020. Alueen asemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen asemakaava siten, että hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneen pientaloalueenominaispiirteet säilyvät. Kaavamuutoksella ohjataan täydennysrakentamista niin,että uudet rakennukset tai nykyisten rakennusten laajennukset huomioivat alueen mittakaavan ja kulttuurihistoriallisen arvon.Tavoitteena on säilyttää selkeät rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat, puutarhakaupungille ominaiset katu- ja piha-alueet.Alueelle laaditaan mahdollisesti rakentamisohjeet.

Asemakaavoitusta varten on tilattu kulttuuriympäristönesiselvitys yhdessä Kannaksen ja Korvenpientaloalueiden kanssa.Kulttuuriympäristöselvitystä jatketaan aluekohtaisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventoinnilla.

SELVITYSVAIHE

Esiselvitys KULTTUURIYMPÄRISTÖ KANNAKSEN, KORVEN JAPOLARINALUEILLA
Arkkitehtitoimisto Kristina KarlssonOy8.6.2020 
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari

227 Asemanrannan kaavastrategia -selvitysvaihe

Asemanrannan kaavastrategiassa rajataan rakentamiseen soveltuvatalueet ja tehdään alueelle kehittämisvisio, jonka pohjalta priorisoidaan käynnistettävät kaavahankkeet.Vireillä olevista kaavoista A:ll merkityt kuuluvat Asemanrannan kaavastrategiakokonaisuuteen. Niiden kaavoitus etenee vasta, kun kaavastrategiatyössä alueen kehittämisestä on saatu kokonaiskuva suhteessa Karkkilan realistisiin kasvunäkymiin, kysyntätekijöihin ja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteisiin.

Alueen selvitykset, rakentamista rajoittavat tekijät ja vireilläolevat kaavasuunnitelmat on koottu yhteen. Lisäksi on tehty alueen rakentamiskelpoisten kohteiden aluekuvailut. Karttakokoelman pohjalta laadittavat kehittämisvisiot tehdään yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa.

Asemanrannan kaavarunkotyö: Lähtötietojen koonti -karttakokoelma 18.2.2021(tekla 18.3.2021)

A 215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6.ja 10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaauusienasuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamallemaalleTuruntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilankeskustanlänsipuolella noin 500 metrin päässä torilta.Suunnittelualueenpohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolellaTuruntie. Kaava-alueon suuruudeltaan noin 15,5hehtaaria.


ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön valmistuttua

 

 

214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

 

 

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskusta-alueellaHuhdintienja Helsingintien välisellä alueella Syrjänharjunlänsipäässä. Siinäosoitetaan Nyhkälän koulun piha-alue ja Nyhkälänharjunlähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien ja selvitystenpohjalta.Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinen yleiskaavanmukainenrakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016
ALOITUSVAIHE: Osallistumis-jaarviointisuunnitelma  19.5.2017
Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvan tulevaisuusonratkaistu.


A 212 Salimäki: korttelit15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti kokoAsemanrannansuunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee KarkkilankeskustassaPuutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantienympäristössä. Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun jaTuorilantiehen. Alueenlänsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannanalue, itäpuolellaSudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot japalvelut sekälinja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksiatehostaakeskustan rakentamista torin läheisyydessä jaelävöittääkaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaanasuinkerrostaloja,palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaanalueenkäyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukuajapysäköintiratkaisuja. Tavoitteena ontehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen,johontulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineensekäSudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013

211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekä virkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa HuhdintienjaNyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä.Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelutjalinja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueenpinta-alaon noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus,Palvelukeskus,Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueenlämpökeskus.Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012–11.1.2013

A 210 Vattola Ialue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja sesijaitseeKarkkilan keskusta-alueen luoteispuolellaVattolantien,Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien väliselläalueella. Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilantorille onetäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavanmuutoksen avullapyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueenkaupunkirakennettaja liikennejärjestelyjä siten, että alueenluontoon liittyvät jakulttuurihistorialliset arvot sekä väljyyssäilyvät. Alueellesuunnitellaan pääasiasiassa virkistys- jaasuinrakentamista.Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

A 209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseenonryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulostaonilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitseeKarkkilankeskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuenetelässäTuruntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen japohjoisessaSaavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyiselläänosittainrakennettua, liikennejärjestellyiltään jäsentymätöntäKarkkilankeskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jollasijaitseeasuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella onaikaisemminsijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueenläpi kulkeepohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavallajaasemakaavan muutoksella pyritään kehittämään jaajanmukaistamaanalueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä.Lisäksi pyritäänsäilyttämään alueen luontoon liittyvät jakulttuurihistoriallisetarvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset,tehokkuudet, kerrosluku,liikenne- ja pysäköintijärjestelytratkaistaan. Uusien rakennustensijoittelussa huomioidaan alueenmittakaava sekä pyritäänmuodostamaan selkeitä rakennusten jakasvillisuuden rajaamiapuutarhakaupungille ominaisia katu- japihatiloja. Järven läheisyyspyritään huomioimaan alueen näkymiensuunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön jälkeen
EHDOTUSVAIHE: 


208 Puhdistamontien asemakaavamuutos - käynnistetty uudelleen KH 31.8.2020 §224

Valtuuston hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsinginhallinto-oikeuteen 3.2.2020.
Valtuusto kumosi 18.5.2020 §32 kaavan hyväksymispäätöksen ja kaavapalautuu uudelleen valmisteluun.
Valmistelua ja ympäristölupaa varten tilattiin Motocrossradan meluntorjuntaselvitys. Kaavan valmistelu jatkuu selvityksen tulosten pohjalta.

Karkkilan motocrossradan melusuojaus ja meluselvitys, SITO2020
Uudet Melukartat
 

Kaavalla ei oteta kantaa jatkettavan maavallin materiaalivalintoihin. Käytetyille materiaaleille sallitut vaikutukset ratkaistaan ympäristöluvassa.Kaavalla määritellään maavallin paikka ja korkeus sekä ne rajat, joiden puitteissa alueen toimijat voivat toimintaansa kehittää. Koska alueen asemakaava on vanhentunut, ei alueen toimijoiden ympäristölupia ole voitu uusia. 
Asemakaavan muutos koskee Karkkilankaupungin Pitkälän 9.kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta, sekä Motocrossradan aluetta. 

Vuoden2012-2019kaavaprosessinvalmistelumateriaalit

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilanmotocrossradanmeluselvitys, Karkkilanmoottorikerho ry, SITO2017
Karkkilan Mansikinmoottoriurheilukeskuksenympäristölupahakemus, Luontoselvitys,SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:
Asemakaavanmuutoksenluonnos ,
selostus sekäosallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6.–16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KH 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuudenmuistio
Luontoselvitys

HYVÄKSYTTY KAAVA KV 9.12.2019 §90, valitus HHO3.2.2020, hyväksyminen kumottu KV 18.5.2020 §32
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva

A 184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotusonollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiinuudelleenvalmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätösaloittamisesta17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnosjaosallistumis-jaarviointisuunnitelmanähtävillä 22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007>>palautus uudelleen valmisteltavaksi.

Bremerinpelto on osa Asemanrannan kaavarunkotyötä, jasenjatkosta päätetään osana tätä työtä.

 

Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoen ranta-asemakaava 2021 - luonnosvaihe

Ajankohtaista 
Kuulutus

Nuijajoen ranta-asemakaava tuli uudelleen vireille 31.8.2020. Kaavaan tilattiin vesihuoltoselvitykset ja kaavamääräyksiin lisättiin vesivessakielto. Kaavan osallistumis- jaarviointisuunnitelma sekä luonnosmateriaalit ovat nähtävillä 31.5. – 6.8.2021. Kaavaa koskeviin kyselyihin vastaa kaavaa laativa konsultti: jarmo.makela@karttaako.fi / Karttaako Oy.

TAUSTAA

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen.Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43,Tuorilankylän tilaKaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tilaMetsä-Hongisto 5:117 jaVuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nuijajoenranta-asemakaavan12.11.2018 §70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteesta Helsinginhallinto-oikeuteen. Karkkilankaupunginvaltuusto ja UPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestä kaavamerkintöihin25.2.2019 Helsinginhallinto-oikeudelle. HHO ei hyväksynyt lisäystä vaan edellytti myös tarkentamaan kaavan vesihuoltoselvityksiä.UPM-kymmene haki valituslupaa HHO:n päätökseen KHO:lta. Kaupunki ei lausunut asian suhteen. KHO antoi valitusluvan mutta hylkäsi valituksen ja piti voimassa kaavan kumoamispäätöksen. UPM-Kymmene halusi, että kaava käynnistetään uudelleen. Kaava tuli uudelleenvireille KH:n päätöksellä 31.8.2020. 

Lisätietoja antaa asemakaava konsultti DI Jarmo Mäkelä /KarttaakoOy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

OAS JA LUONNOSVAIHE:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2021

Kaavaluonnos 2021
Kaavaselostus 2021

Vesihuoltoselvitys, kortteli 3A
Vesihuoltoselvitys, kortteli 3B

Muinaisjäännösinventointi
Luontoselvitysraportti
Luontoselvityksen karttaliitteet: 4a,   4b,   4c
Mitoitusperusteet
Viranomaisneuvottelu 2013 

 

 

EHDOTUSVAIHE:

 

 

Sivua päivitetty 18.8.2021/ns

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi