Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Kaavahankkeet

Kaavahankkeet

 


Vireillä olevat asemakaavat

Asemanranta (227)

Asemanrannan alueen kehittämistä tarkastellaan kokonaisuutena. Alueella on käynnissä kaavarunkotyö, jonka avulla tutkitaan toiminnallisia ja kaupunkirakenteellisia vaihtoehtoja alueiden osoittamiseksi virkistykseen, liikunnalle ja asuinrakentamiseen. Alueen suojelukohteet kartoitetaan. Kaavarunkotyön valmistuttua jatketaan alueen kaavamuutoksia pienempinä kokonaisuuksina.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

Lähtötietojen koonti -karttakokoelma 18.2.2021 (tekla 18.3.2021)

Asemanrannan kaavarunkoalueella on käynnissä seuraavat kaavamuutokset:

Asemanranta (A 209)

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiseen on ryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta ja vireilletulosta on ilmoitettu Karkkilan kaupungin Kaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja se sijaitsee Karkkilankeskustan ja Pyhäjärven välisellä alueella rajoittuen etelässä Turuntiehen, idässä Tuorilantiehen ja Tammelantiehen ja pohjoisessa Saavajoen suistoalueeseen. Kaava-alue on nykyisellään osittain rakennettua, liikennejärjestelyiltään jäsentymätöntä Karkkilan keskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta, jolla sijaitsee asuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueella on aikaisemmin sijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita. Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueen asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä.Lisäksi pyritään säilyttämään alueen luontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot. Kortteleiden käyttötarkoitukset, tehokkuudet, kerrosluku,liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ratkaistaan. Uusien rakennusten sijoittelussa huomioidaan alueen mittakaava sekä pyritään muodostamaan selkeitä rakennusten ja kasvillisuuden rajaamia puutarhakaupungille ominaisia katu- ja pihatiloja. Järven läheisyys pyritään huomioimaan alueen näkymien suunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012
ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6. – 16.8.2012

Vattola I (210)

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha ja se sijaitsee Karkkilan keskusta-alueen luoteispuolella Vattolantien, Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntien väliselläalueella. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen. Karkkilan torille on etäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueen asemakaavamuutoksen avulla pyritään kehittämään ja ajanmukaistamaan alueen kaupunkirakennetta ja liikennejärjestelyjä siten, että alueenluontoon liittyvät ja kulttuurihistorialliset arvot sekä väljyys säilyvät. Alueelle suunnitellaan pääasiasiassa virkistys- ja asuinrakentamista. Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012
ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.9. – 18.10.2012

Salimäki, korttelit 15, 18 ja 29 sekä virkistys- ja katualueet (A 212)

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaasti kokoAsemanrannansuunnitteluun. Suunnittelualue sijaitsee KarkkilankeskustassaPuutarhakadun, Tammelantien ja Tuorilantienympäristössä. Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Puutarhakatuun jaTuorilantiehen. Alueenlänsipuolella on Pyhäjärvi ja Asemanrannanalue, itäpuolellaSudetin asuinalue. Keskustan asuinkerrostalot japalvelut sekälinja-autoasema ovat alueen eteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaan mahdollisuuksiatehostaakeskustan rakentamista torin läheisyydessä jaelävöittääkaupunkikeskustaa. Alueelle suunnitellaanasuinkerrostaloja,palveluja ja liiketilaa sekä tarkistetaanalueenkäyttötarkoituksia, tehokkuuksia, kerroslukuajapysäköintiratkaisuja. Tavoitteena ontehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuuden muodostaminen,johontulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanranta ranta-alueineensekäSudetin alueen yhdistäminen Asemanrannan alueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013
ALOITUSVAIHE: Osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävänä 9.4 - 8.5.2013

Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6.ja 10. kaupunginosa (A 215)

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen toteuttaminen kaupungin omistamallemaalle Turuntien varteen. Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustanlänsipuolella noin 500 metrin päässä torilta. Suunnittelualueen pohjoispuolella on Pyhäjärvi ja eteläpuolella Turuntie. Kaava-alueon suuruudeltaan noin 15,5 hehtaaria.

ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6.-16.8.2012
LUONNOSVAIHE: Kaavaluonnos nähtävillä 31.1.-5.3.2018

Bremerinpelto ja lautatarha (A 184)

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita 59 ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita. Kaavaehdotus on ollut kaupunginhallituksessa 2007 ja se palautettiin uudelleen valmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:n päätös aloittamisesta 17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE/LUONNOSVAIHE
Osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. – 23.3.2006
Kaavaluonnos

EHDOTUSVAIHE
Kaavaehdotus KH15.1.2007 / palautettu uudelleen valmisteltavaksi

Nyhkälän harju (214)

Kaavamuutoksessa päivitetään kaavatilanne huomioiden Nyhkälän koulun piha-alueen ja Nyhkälän harjun lähiliikunta-alueen suunnitelmat ja toteutunut rakentamisen. Pyhäjärven kunnantuvan kaavaratkaisun lähtökohdaksi otetaan Kaupunginhallituksen antama linjaus. Helsingintien kerrostalotontin B kaavoitus yhdistetään tavoitteellisesti samaan kokonaisuuteen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016
ALOITUSVAIHE: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017

Kannaksen ja Massakosken asemakaavamuutos (225)

Kannaksen ja Massakosken pientaloalue on tärkeä osa Karkkilan puutarhakaupunkikokonaisuutta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen suojelutilanne saatetaan ajan tasalle kaavamuutoksella, samalla huomioiden rakennusten laajentamistarpeet ja tarpeet talousrakennuksille. 

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2020

Kulttuuriympäristöselvitys Kannaksen, Korven ja Polarin alueilla, esiselvitys 2020.
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari

Kannaksen ja  Massakosken alueen rakennushistoriallinen selvitys 2021
Luku 1 ja 2
Luku 3.1-3.4
Luku 3.5 - 3.11
Luku 4-5

Polarin pientaloalueen asemakaavamuutos (221)

Alueen asemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen asemakaava siten, että hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneen pientaloalueenominaispiirteet säilyvät. Kaavamuutoksella ohjataan täydennysrakentamista niin, että uudet rakennukset tai nykyisten rakennusten laajennukset huomioivat alueen mittakaavan ja kulttuurihistoriallisen arvon. Tavoitteena on säilyttää selkeät rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat, puutarhakaupungille ominaiset katu- ja piha-alueet. Alueelle laaditaan mahdollisesti rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2020

Kulttuuriympäristöselvitys Kannaksen, Korven ja Polarin alueilla, esiselvitys 2020.
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari

Palvelukeskuksen asemakaavamuutos (211)

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassa Huhdintien ja Nyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjun pohjoispäässä. Alue rajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustan palvelut ja linja-autoasema ovat alueen läheisyydessä. Kaava-alueen pinta-ala on noin 12 ha. Alueella sijaitsevat Terveyskeskus, Palvelukeskus, Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkoti sekä alueen lämpökeskus. Alueen pysäköintijärjestelyt pyritään ratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011
ALOITUSVAIHE: Osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 12.12.2012–11.1.2013

Puhdistamontien asemakaavamuutos (208)

Asemakaavan muutos koskee Karkkilan kaupungin Pitkälän 9. kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluetta ja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta sekä Motocrossradan aluetta. Alueelle laaditun asemkaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä valitettiin Helsinginhallinto-oikeuteen 3.2.2020. Valtuusto kumosi 18.5.2020 §32 kaavan hyväksymispäätöksen ja kaava palautuu uudelleen valmisteluun.
Valmistelua ja ympäristölupaa varten tilattiin Motocrossradan meluntorjuntaselvitys. Kaavan valmistelu on käynnistetty uudelleen (KH 31.8.2020 §224).

Karkkilan motocrossradan melusuojaus ja meluselvitys, SITO2020
Uudet melukartat
 

Vuoden 2012-2019 kaavaprosessin valmistelumateriaalit

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilanmotocrossradanmeluselvitys, Karkkilanmoottorikerho ry, SITO2017
Karkkilan Mansikinmoottoriurheilukeskuksenympäristölupahakemus, Luontoselvitys,SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:
Asemakaavanmuutoksenluonnos ,
selostus sekäosallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.6.–16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KH 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuudenmuistio
Luontoselvitys

HYVÄKSYTTY KAAVA
(KV 9.12.2019 §90, valitus HAO 3.2.2020, hyväksyminen kumottu KV 18.5.2020 §32)
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
 


Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Nuijajoen ranta-asemakaava (19)

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n tekemästä hakemuksesta on käynnistetty Nuijajoen ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen.Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tila Korpinuija 4:43, Tuorilankylän tila Kaks´koski 63:3, Vaskijärven kylän tila Metsä-Hongisto 5:117 ja Vuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo 12:8.

Nuijajoen ranta-asemakaavassa ja ranta-asemakaavan muutoksessa on esitetty yhteensä kahdeksan uutta omarantaista rakennuspaikkaa loma-asunnoille. Muilta osin alueet jäävät maa- ja metsätalousalueeksi.

Kaupunginvaltuuston  12.11.2018 §70 hyväksymä Nuijajoenranta-asemakaava kumoutui Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavatyö on käynnistetty uudelleen KH:n päätöksellä 31.8.2020. 

Lisätietoja antaa kaavakonsultti DI Jarmo Mäkelä / Karttaako Oy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

ALOITUS- JA LUONNOSVAIHE:
Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2021

Kaavaluonnos 2021
Kaavaselostus 2021

Vesihuoltoselvitys, kortteli 3A
Vesihuoltoselvitys, kortteli 3B

Muinaisjäännösinventointi
Luontoselvitysraportti
Luontoselvityksen karttaliitteet: 4a,   4b,   4c
Mitoitusperusteet
Viranomaisneuvottelu 2013

 

Sivua päivitetty 26.7.2023/mn

 


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi