Valikko Etsi
Asuminen / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat


Kaavoitusohjelman I prioriteetin asemakaavahankkeet 2021

225 Kannaksen ja Massakoskenasemakaavamuutos -selvitysvaihe

Kannaksen 70-vuotta vanha asemakaava on vanhentunut  ja osoitettu kaavoitusohjelmassa 2020 asemakaavan  päivityskohteeksi. Kaavan osallistumis-  ja  arviointisuunnitelma laaditaan kulttuurihistoriallisen inventoinnin  valmistuttua. Kaavanlaatijasta järjestetään tarjouskilpailu.Kaavasta järjestetään useita asukastilaisuuksia.

SELVITYSVAIHE

Kannaksen alueelle on valmistunut kulttuurihistoriallinen selvitysja inventointi. Selvityksen on tehnyt Arkkitehtitoimisto  Kristina Karlsson.

Raportti Kannaksen ja  Massakosken alueen rakennushistoriallinen selvitys 2021 on  pilkottu osiin sen suuren koon takia: luku 1 ja 2, luku 3.1-3.4, luku 3.5 - 3.11, luku 4-5

226 Jokipuiston asemakaavamuutos -luonnosvaihe >hankkeen lopettaminen

Ajankohtaista
Hankkeen osallistumis- ja arviontisuunnitelma, tehdyt selvityksetja luonnokset olivat nähtävillä 15.3.-16.4.2021(KH1.3.2021 §36).Hankkeesta saatiin runsaasti palautetta, ja sen lopettamiseksi ontehty kuntalaisaloite. Tekninen lautakunta päätti 20.5.2021kokouksessaan ehdottaa kaupunginhallitukselle kaavoituksenlopettamista. KH päätti kokouksessaan 14.6.2021, että Jokipuiston asemakaavamuutoksen 226 valmistelu lopetetaan. Lisätiedot kh:n päätöksestä löydät täältä: https://karkkila.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20213312-19

Jokipuistoon, ravintola Rinteen viereen onkäynnistynyt asemakaavamuutos kerrostalotontin kaavoittamiseksikaupungin omistamalle maalle. Kohde on osayleiskaavan 2014 mukainenja tullut viereille kaavoitusohjelmassa 2020.

Alueella on liikuttu ja tehtymaaperätutkimuksia ja puustokartoitusta sekä luontoselvitys.Selvityksiä varten puihin kiinnitettiin ja spreijattiin merkkejä. Maalit haalistuvatvesisateessa pois. Mitään puunkaato- tai raivaustöitä eialueella tehdä asemakaavamuutokseen liittyen!

SELVITYKSET
Maaperän rakennettavuusselvitys/ GeoUnionOy
Puustokartoitus /GeoUnionOy
Luontolausunto /YS-enviroOy
Talvieläininventointi /YS-enviro Oy 2021
Alustavanliito-oravaselvityksen luonnos2021

OAS JA LUONNOSVAIHE
Osallistumis- jaarviointisuunnitelma(teklassa18.2.2021, KH 1.3.2021)
Luonnokset A ja B (teklassa18.2.2021,KH1.3.2021)
Asukastilaisuuden 23.3.2021muistio

Yhteenveto: kuuleminenlausunnotmielipiteetkuntalaisaloite_vastineet
Infrastruktuurikustannuksetjatontinmyyntihintakatearvio

Tarkennettu javierasparkkipaikat lisätty:luonnoksetA ja B30.3.2021 


221 Polarin pientaloalueen asemakaavamuutos-selvitysvaihe

Asemakaavamuutos on tullutvireille kaavoitusohjelmassa 2020. Alueenasemakaavan muutoksella pyritään ajanmukaistamaan alueen asemakaavasiten, että hyvin alkuperäisyytensä säilyttäneenpientaloalueenominaispiirteet säilyvät. Kaavamuutoksellaohjataan täydennysrakentamista niin,että uudet rakennukset tainykyisten rakennusten laajennukset huomioivat alueen mittakaavanja kulttuurihistoriallisen arvon.Tavoitteena on säilyttääselkeät rakennusten ja kasvillisuuden rajaamat,puutarhakaupungille ominaiset katu- ja piha-alueet.Alueellelaaditaan mahdollisesti rakentamisohjeet.


Asemakaavoitusta varten on tilattu kulttuuriympäristönesiselvitysyhdessä Kannaksen ja Korvenpientaloalueidenkanssa.Kulttuuriympäristöselvitystäjatketaan aluekohtaisesti kulttuurihistoriallisestiarvokkaiden rakennusten inventoinnilla.

SELVITYSVAIHE

Esiselvitys KULTTUURIYMPÄRISTÖ KANNAKSEN, KORVENJAPOLARINALUEILLA
Arkkitehtitoimisto KristinaKarlssonOy8.6.2020 
Luku 1, 2 
Luku 3: Korpi ja Kannas
Luku 4: Polari

227 Asemanrannan kaavastrategia -selvitysvaihe

Asemanrannan kaavastrategiassa rajataanrakentamiseen soveltuvatalueet ja tehdään alueelle kehittämisvisio,jonka pohjalta priorisoidaan käynnistettävätkaavahankkeet.Vireillä olevista kaavoista A:ll merkitytkuuluvat Asemanrannan kaavastrategiakokonaisuuteen. Niidenkaavoitus etenee vasta, kun kaavastrategiatyössä alueenkehittämisestä on saatu kokonaiskuva suhteessa Karkkilanrealistisiin kasvunäkymiin, kysyntätekijöihinja kaupunkirakenteen kehittämistavoitteisiin.

Alueen selvitykset, rakentamista rajoittavat tekijätja vireilläolevat kaavasuunnitelmat on koottu yhteen. Lisäksi ontehty alueen rakentamiskelpoisten kohteidenaluekuvailut. Karttakokoelman pohjalta laadittavat kehittämisvisiottehdään yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa.

Asemanrannan kaavarunkotyö: Lähtötietojen koonti -karttakokoelma18.2.2021(tekla 18.3.2021)

A 215 Vuohimäki ja asemanrannan lounaisosa: 1., 6.ja10. kaupunginosa

Kaavan ensisijaisena tarkoituksena onmahdollistaauusienasuinkerrostalojen toteuttaminen kaupunginomistamallemaalleTuruntien varteen. Suunnittelualue sijaitseeKarkkilankeskustanlänsipuolella noin 500 metrin päässätorilta.Suunnittelualueenpohjoispuolella on Pyhäjärvi jaeteläpuolellaTuruntie. Kaava-alueon suuruudeltaan noin15,5hehtaaria.


ALOITUSVAIHE / OAS: nähtävillä 11.6.-16.8.2012

LUONNOSVAIHE: nähtävillä 31.1.-5.3.2018
Vuohimäki ja Asemanranta luonnos
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 1. osa
Vuohimäki ja Asemanranta selostus 2. osa

EHDOTUSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön valmistuttua

214 Kortteli 33 ja osa Syrjänharjua

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilankeskusta-alueellaHuhdintienja Helsingintien välisellä alueellaSyrjänharjunlänsipäässä. Siinäosoitetaan Nyhkälän koulun piha-alueja Nyhkälänharjunlähiliikunta-alue laadittujen suunnitelmien jaselvitystenpohjalta.Kaavamuutoksessa huomioidaan mahdollinenyleiskaavanmukainenrakentaminen Huhdintien varressa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2016
ALOITUSVAIHE: Osallistumis-jaarviointisuunnitelma  19.5.2017
Kaavatyötä jatketaan vasta, kun kunnantuvantulevaisuusonratkaistu.


A 212 Salimäki: korttelit15, 18 ja 29 sekä virkistys-ja katualueet

Salimäen kaavahanke liittyy voimakkaastikokoAsemanrannansuunnitteluun. Suunnittelualue sijaitseeKarkkilankeskustassaPuutarhakadun, Tammelantien jaTuorilantienympäristössä. Aluerajautuu pohjoisreunaltaanPuutarhakatuun jaTuorilantiehen. Alueenlänsipuolella on Pyhäjärvija Asemanrannanalue, itäpuolellaSudetin asuinalue. Keskustanasuinkerrostalot japalvelut sekälinja-autoasema ovat alueeneteläpuolella.

Asemakaavan muutoksen avulla tutkitaanmahdollisuuksiatehostaakeskustan rakentamista torin läheisyydessäjaelävöittääkaupunkikeskustaa. Alueellesuunnitellaanasuinkerrostaloja,palveluja ja liiketilaa sekätarkistetaanalueenkäyttötarkoituksia, tehokkuuksia,kerroslukuajapysäköintiratkaisuja. Tavoitteenaontehokkaan asemakaavoituksellisen kokonaisuudenmuodostaminen,johontulevaisuudessa liittyy kiinteästi Asemanrantaranta-alueineensekäSudetin alueen yhdistäminen Asemanrannanalueeseen.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2013

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelmanähtävänä 9.4 - 8.5.2013

211 Palvelukeskus: korttelit 8 ja 49 sekävirkistys- ja katualueet

Suunnittelualue sijaitsee Karkkilan keskustassaHuhdintienjaNyhkäläntien välisellä alueella Nyhkälän harjunpohjoispäässä.Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Porintiehen. Keskustanpalvelutjalinja-autoasema ovat alueen läheisyydessä.Kaava-alueenpinta-alaon noin 12 ha. Alueella sijaitsevatTerveyskeskus,Palvelukeskus,Keskuskeittiö, Toivokoti ja Nyhkäläkotisekä alueenlämpökeskus.Alueen pysäköintijärjestelyt pyritäänratkaisemaan.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2011

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä12.12.2012–11.1.2013

A 210 Vattola Ialue

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 49 ha jasesijaitseeKarkkilan keskusta-alueenluoteispuolellaVattolantien,Kantoniitynkadun ja Vanhan Turuntienväliselläalueella. Aluerajautuu pohjoisreunaltaan Pyhäjärveen.Karkkilantorille onetäisyyttä noin 1,0 - 1,5 km. Alueenasemakaavanmuutoksen avullapyritään kehittämään ja ajanmukaistamaanalueenkaupunkirakennettaja liikennejärjestelyjä siten, ettäalueenluontoon liittyvät jakulttuurihistorialliset arvot sekäväljyyssäilyvät. Alueellesuunnitellaan pääasiasiassa virkistys-jaasuinrakentamista.Alueelle laaditaan rakentamisohjeet.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelmanähtävillä 19.9. – 18.10.2012

A 209 Asemanranta

Alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksenlaatimiseenonryhdytty Karkkilan kaupungin toimesta javireilletulostaonilmoitettu Karkkilan kaupunginKaavoituskatsauksessa 2012.

Suunnittelualueen koko on noin 48 ha ja sesijaitseeKarkkilankeskustan ja Pyhäjärven välisellä alueellarajoittuenetelässäTuruntiehen, idässä Tuorilantiehen jaTammelantiehen japohjoisessaSaavajoen suistoalueeseen. Kaava-alueon nykyiselläänosittainrakennettua, liikennejärjestellyiltäänjäsentymätöntäKarkkilankeskustaan liittyvää metsä- ja peltoaluetta,jollasijaitseeasuin-, toimitila- ja varastorakennuksia. Alueellaonaikaisemminsijainnut juna-asema ja junien kääntöraiteita.Alueenläpi kulkeepohjois-eteläsuunnassa voimalinja. Alueenasemakaavallajaasemakaavan muutoksella pyritään kehittämäänjaajanmukaistamaanalueen kaupunkirakennetta jaliikennejärjestelyjä.Lisäksi pyritäänsäilyttämään alueen luontoonliittyvät jakulttuurihistoriallisetarvot. Kortteleidenkäyttötarkoitukset,tehokkuudet, kerrosluku,liikenne- japysäköintijärjestelytratkaistaan. Uusien rakennustensijoittelussahuomioidaan alueenmittakaava sekä pyritäänmuodostamaan selkeitärakennusten jakasvillisuuden rajaamiapuutarhakaupungille ominaisiakatu- japihatiloja. Järven läheisyyspyritään huomioimaan alueennäkymiensuunnittelussa.

VIREILLETULO: Kaavoituskatsaus 2012

ALOITUSVAIHE: osallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä11.6. – 16.8.2012 (?)

LUONNOSVAIHE: Asemanrannan kaavarunkotyön jälkeen
EHDOTUSVAIHE: 


208 Puhdistamontien asemakaavamuutos - käynnistettyuudelleen KH 31.8.2020 §224

Valtuuston hyväksymispäätöksestävalitettiin Helsinginhallinto-oikeuteen 3.2.2020.
Valtuusto kumosi 18.5.2020 §32 kaavan hyväksymispäätöksenja kaavapalautuu uudelleen valmisteluun.
Valmistelua ja ympäristölupaa vartentilattiin Motocrossradan meluntorjuntaselvitys. Kaavan valmistelujatkuu selvityksen tulosten pohjalta.

Karkkilan motocrossradan melusuojaus ja meluselvitys,SITO2020
Uudet Melukartat

Kaavalla ei oteta kantaajatkettavan maavallin materiaalivalintoihin. Käytetyille materiaaleille sallitutvaikutukset ratkaistaan ympäristöluvassa.Kaavalla määritelläänmaavallin paikka ja korkeus sekä ne rajat, joidenpuitteissa alueen toimijat voivat toimintaansa kehittää. Koskaalueen asemakaava on vanhentunut, ei alueen toimijoidenympäristölupia ole voitu uusia. 
Asemakaavan muutos koskee Karkkilankaupungin Pitkälän9.kaupunginosan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennustenja laitosten aluetta sekä tämän itäpuolista kaatopaikka-aluettaja näihin liittyvää osaa Puhdistamontien alueesta, sekäMotocrossradan aluetta. 

Vuoden2012-2019kaavaprosessinvalmistelumateriaalit

TAUSTASELVITYKSIÄ:
Karkkilanmotocrossradanmeluselvitys,Karkkilanmoottorikerho ry, SITO2017
KarkkilanMansikinmoottoriurheilukeskuksenympäristölupahakemus,Luontoselvitys,SITO 2017

ALOITUSVAIHE JA LUONNNOSVAIHE:
Asemakaavanmuutoksenluonnos ,
selostus sekäosallistumis-jaarviointisuunnitelma nähtävillä 11.6.–16.8.2012

EHDOTUSVAIHE: 2013
TAUKO 2014-2018
EHDOTUSVAIHE: 2019
Luonnos kaavaselostukseksi
Luonnos kaavaehdotukseksi

NÄHTÄVILLÄ OLLUT EHDOTUS KH 21.10.2019 §228
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Tiivistelmä

oheismateriaalia:
Päivitetty OAS
Asukastilaisuudenmuistio
Luontoselvitys

HYVÄKSYTTY KAAVA KV 9.12.2019 §90, valitus HHO3.2.2020,hyväksyminen kumottu KV 18.5.2020 §32
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva

A 184 Bremerinpelto ja lautatarha

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 56 ja kortteleita59ja 60 sekä katu-, virkistys- ja suoja-alueita.Kaavaehdotusonollut kaupunginhallituksessa 2007 ja sepalautettiinuudelleenvalmisteluun.

VIREILLETULO: kaavoituskatsaus 2004, kh:npäätösaloittamisesta17.5.2004 §136

ALOITUSVAIHE - LUONNOSVAIHE - EHDOTUSVAIHE
kaavaluonnosjaosallistumis-jaarviointisuunnitelmanähtävillä22.2. – 23.3.2006
kaavaehdotus KH15.1.2007>>palautusuudelleen valmisteltavaksi.

Bremerinpelto on osa Asemanrannan kaavarunkotyötä, jasenjatkostapäätetään osana tätä työtä.


Ranta-asemakaavat

19 Nuijajoen ranta-asemakaava 2021 - luonnosvaihe

Ajankohtaista 
Kuulutus

Nuijajoen ranta-asemakaava tuliuudelleen vireille 31.8.2020. Kaavaan tilattiinvesihuoltoselvitykset ja kaavamääräyksiin lisättiin vesivessakielto.Kaavan osallistumis- jaarviointisuunnitelma sekä luonnosmateriaalitovat nähtävillä 31.5. – 6.8.2021. Kaavaa koskeviinkyselyihin vastaa kaavaa laativa konsultti:jarmo.makela@karttaako.fi / Karttaako Oy.

TAUSTAA

Maanomistajan, UPM-Kymmene Oyj:n Karkkilan kaupungille tekemästähakemuksesta on käynnistetty Nuijajoenranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksenlaatiminen.Suunnittelualueeseen kuuluvat Siikalan kylän tilaKorpinuija 4:43,Tuorilankylän tilaKaks´koski 63:3, Vaskijärvenkylän tilaMetsä-Hongisto 5:117 jaVuotinaisten kylän tila Yli-Kovelo12:8.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Nuijajoenranta-asemakaavan12.11.2018§70. Ely-keskus valitti kaavamerkintöjen vesivessakiellon puutteestaHelsinginhallinto-oikeuteen. Karkkilankaupunginvaltuusto jaUPM-Kymmene ovat antaneet lausunnon vesivessakiellon lisäämisestäkaavamerkintöihin25.2.2019 Helsinginhallinto-oikeudelle. HHO eihyväksynyt lisäystä vaan edellytti myös tarkentamaan kaavanvesihuoltoselvityksiä.UPM-kymmene haki valituslupaa HHO:n päätökseenKHO:lta. Kaupunki ei lausunut asian suhteen. KHO antoi valitusluvanmutta hylkäsi valituksen ja piti voimassa kaavan kumoamispäätöksen.UPM-Kymmene halusi, että kaava käynnistetään uudelleen. Kaava tuliuudelleenvireille KH:n päätöksellä 31.8.2020. 

Lisätietoja antaa asemakaava konsultti DI Jarmo Mäkelä/KarttaakoOy, puh. 0400 220082, etunimi.sukunimi@karttaako.fi

OAS JA LUONNOSVAIHE:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2021

Kaavaluonnos 2021
Kaavaselostus 2021

Vesihuoltoselvitys, kortteli 3A
Vesihuoltoselvitys, kortteli 3B

Muinaisjäännösinventointi
Luontoselvitysraportti
Luontoselvityksen karttaliitteet: 4a,   4b,   4c
Mitoitusperusteet
Viranomaisneuvottelu 2013 

EHDOTUSVAIHE:

 


Sivua päivitetty 18.8.2021/ns


Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä

Karkkilan kaupunki

Valtatie 26 D
03600 Karkkila

Y-tunnus 0127046-7

Laskutusosoitteet


Verkkolaskut:

Verkkolaskuoperaattori:
CGI
Välittäjän tunnus:
003703575029 
Verkkolaskuosoite:
003701270467


Kaupungin puhelinvaihde:
(09) 4258 3600


Palvelupiste Serveri:

(09) 4258 3755
palvelupiste@karkkila.fi


Kirjaamo
:
kirjaamo@karkkila.fi